အငုိလြယ္ အ႐ႈိက္ခက္သည္

အငုိလြယ္ အ႐ႈိက္ခက္သည္
July 6, 2016 Asian Fame

7:20 am
အငုိလြယ္ အ႐ႈိက္ခက္သည္

kkh

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံလူထုႀကီးက ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဥေရာပသမဂၢ မွ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ခြဲထြက္ရန္ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကရာ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ပါဝင္လာခဲ့သည့္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ ႐ုတ္တရက္လမ္းခြဲကာ ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ Britain Exit သုိ႔မဟုတ္ Brexit ဟု အတိုေကာက္ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ႏုတ္ထြက္မႈသည္ ကာယကံရွင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသဂၢတို႔သာမက ကမၻာ တစ္ခုလံုးသို႔ ဂယက္႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည္။

Brexit ၏ အက်ိဳးဆက္မွာလည္း ခ်က္ခ်င္းပင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေပၚသက္ေရာက္ မႈရွိခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသံုး ေပါင္စတာလင္ တန္ဖိုးမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ တြင္း အနိမ့္ဆံုးက် ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းက ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္ေၾကညာခဲ့ရသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ေခ်းေငြအာမခံႏိုင္မႈ အကဲျဖတ္သည့္ Moody အဖြဲ႕က ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ကို မယံုၾကည္ရသည့္ အႏုတ္လကၡဏာဘက္သို႔ ပို႔လိုက္သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္ေရးကို မဲဆြယ္တိုက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ခဲ့သည့္ ႏုတ္ထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္က သူတို႔ေျပာခဲ့သည့္စကားမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ေပးခဲ့သည့္ကတိမ်ားကို ေနာက္ဆုတ္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မူလက ယင္းတို႔၏ စကားကို ယံုမွတ္၍ ခြဲထြက္ေရးဘက္သို႔ မဲေပးခဲ့သူမ်ားမွာ မခ်ိတင္ကဲ ေၾကကြဲေနာင္တ ရၾကျပန္ေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕က ”ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ခြဲမထြက္ေရးဘက္ကို အခုျပင္ၿပီး မဲ ေပးလို႔ရဦးမလား”ဟုပင္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ ေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို လာေမးၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၿဗိတိန္ေနာင္တ (Bregret) ဟူေသာ ေဝါဟာရအသစ္တစ္လံုးက Brexit ၏ ေနာက္တြင္ ထပ္တိုးလာခဲ့ေတာ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာင္တဟူသည္ ေနာင္မွရၾက စၿမဲျဖစ္ရာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားတို႔အေနျဖင့္ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ Brexit ၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ထမ္းၾကရေပေတာ့မည္။

Brexit ေနာက္ခံ

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္ေသာ ဥေရာပ စီးပြားေရး ဘံုအဖြဲ႕သို႔ ဝင္ေရာက္စဥ္ကပင္ ယင္းအဖြဲ႕သို႔ မဝင္ေရာက္လိုဘဲ ဆန္႔က်င္ခဲ့ သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္အုပ္စုမ်ား ရွိခဲ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ယင္း ဥေရာပစီးပြားေရးဘံုအဖြဲ႕ EEC အတြင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံပါဝင္ျခင္းကို သေဘာတူ၊ မတူ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရေသးသည္။ ထိုစဥ္က သေဘာတူသည့္ မဲမ်ားခဲ့၍သာ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔၏ အိမ္ေထာင္ သက္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ တည္ၿမဲေနခဲ့ ျခင္းျဖစ္၏။ သို႔တိုင္ေအာင္ ေနမဝင္အင္ပါ ယာထူေထာင္ခဲ့ေသာ မဟာၿဗိတိန္၏ဇာတိ ပုညဂုဏ္မာနကို မေလွ်ာ့ႏိုင္ခဲ့။ ဥေရာပ သမဂၢ၌ ဝင္သည့္တိုင္ေအာင္ ယူ႐ိုေငြေၾကး ဇုန္သို႔မဝင္ခဲ့ေပ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဥေရာပ ျပည္ေထာင္စု (United States of Europe) ဟု စုစည္းတည္ေထာင္လိုသည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အႏိၲမရည္မွန္းခ်က္ကိုလည္း မိမိတို႔၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အပြန္းအစား မခံလိုသည့္အတြက္ လက္မခံႏုိင္ေပ။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းတြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား အထိနာခဲ့ ၾကသည္။ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးမားေသာ ဂ်ာမနီ၊ ၿဗိတိန္တို႔မွာမူ ”ဆင္ပိန္လွ်င္ ကြၽဲ ေလာက္ေတာ့က်န္သည္” ဆိုသည့္အတိုင္း နာပင္နာေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ စာလွ်င္ အတန္ငယ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ထံုးစံအရ အ ေျခအေနပိုဆိုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကိုဝိုင္းႀကီး ခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက ဝိုင္းဝန္း၍ ကူညီေထာင္ မတ္ေပးၾကရသည္။ ၿဗိတိန္အေနျဖင့္ ကမၻာ ေပၚတြင္ ပဥၥမ စီးပြားေရးအႀကီးမားဆံုးႏိုင္ ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုတာဝန္ကို ၿဗိတိသွ် သားတို႔က ထမ္းေဆာင္လိုမႈမရွိၾကေပ။ ထို သို႔ မထမ္းေဆာင္လိုျခင္းမွာလည္း အ ေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။ ပထမတစ္ခ်က္ မွာ ၿဗိတိသွ်တို႔အေနျဖင့္ ကြၽန္းႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ေရလက္ၾကားတစ္ဖက္ရွိ အနီးဆံုး ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ဥေရာပကုန္းေျမ (ဃသညအငညနညအေူ ႏကမသစန) ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သံေယာဇဥ္မရွိလွေပ။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ ႏိုင္သမွ် ခပ္ခြာခြာေနလိုသည့္ စိတ္ရင္းအခံ ရွိသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ကိုယ္တိုင္လည္း စီးပြားေရးအထိနာခဲ့သ ျဖင့္ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာေရးလုပ္ေနၾကရသည္ ျဖစ္ရာ ထိုအခ်ိန္တြင္ သူတစ္ပါးကို ကူညီ လိုစိတ္ေခါင္းပါးေနျခင္းျဖစ္၏။ ၿဗိတိန္သား ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕က ဥေရာပ သမဂၢကို လူမမာသည္ႀကီးအျဖစ္ ႐ႈျမင္လာ ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အာဏာရကြန္ဆာေဗး တစ္ပါတီအတြင္း၌ပင္ ဥေရာပသမဂၢမွ ခြဲ ထြက္လိုသူမ်ား အင္အားစုမိလာၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းကို ဖိအားေပး လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကင္မရြန္းအေန ျဖင့္ စိတ္မပါလွေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္လွ်င္ ခြဲထြက္ေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ကတိ ေပးခဲ့ရသည္။ ယခု ထိုကတိအတိုင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္၏။

ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ားကို လူထုက မဲေပးခဲ့ၾကသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ၿဗိတိန္-ဥေရာပသမဂၢ ခြဲေရး တြဲေရး ကိစၥသည္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ အိႏိၵယကိုလိုနီမွ ခြဲေရးတြဲေရး ကိစၥကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး၌ ႀကီးစြာဂယက္႐ိုက္ခဲ့ သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း၌ သေဘာ ထားကြဲၾကသည္။ လူတန္းစား အမ်ားအ ျပားကြဲၾကသည္။ အဂၤလန္ကြၽန္းမႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားကြဲၾကသည္။ တြဲေရး ဝါဒီအမ်ိဳးသမီးပါလီမန္အမတ္ ဂ်ိဳေကာက္စ္ကို ခြဲေရးဝါဒီတစ္ဦးက ဓားျဖင့္ ထိုးသတ္သည္အထိ အာဃာတျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တြဲေရးသမားမ်ားထက္ ပို၍တက္ၾ<ြကသည္။ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ား၏ ရင္တြင္းကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ”ဟုတ္တာေရာ မဟုတ္တာပါ” ေရာေႏွာ အစံုသုပ္လ်က္ အယံုသြင္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား အေၾကာင္းျပခဲ့သည့္ ခြဲထြက္သင့္ေသာအခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ အာဏာကို ပိုယူလာခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားကိုပင္ လႊမ္းမိုးေက်ာ္လြန္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိန္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည္။
၂။ ဥေရာပသမဂၢ၏အခ်ိဳ႕ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ေၾကာင္စီစီႏိုင္လြန္းၿပီး မလိုအပ္ဘဲ အလုပ္႐ႈပ္ေစကာ အပိုအကုန္အက်မ်ားေစသည္။ ဥပမာ -ေရေႏြးတြင္စိမ္ရန္ လက္ဖက္ေျခာက္ ထည့္သည့္အထုပ္မ်ားကို တစ္ဖန္ျပန္သံုးႏိုင္သည့္ အမိႈက္ပံုးတြင္ ထည့္ခြင့္မရွိ၊ အသက္ရွစ္ႏွစ္ထက္ငယ္သည့္ ကေလးမ်ား၊ ပူစီေဖာင္း ေဖာက္ခြင့္မရွိ။ အမိႈက္စုပ္စက္မ်ား၏ လွ်ပ္စစ္ ပါဝါကိုဝပ္အားမည္မွ်ထက္ မပိုရဟု ကန္႔သတ္ထားသည္။ ထိုသို႔ အစစ အရာရာ ဥေရာပစံကို လိုက္နာရန္ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ရက္သတၱတစ္ ပတ္လွ်င္ ေပါင္ေငြသန္း ၆ဝဝ ခန္႔ အပိေဆာင္းကုန္က်ေနရသည္ဟု ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက ဆို သည္။ (ယင္းပမာဏ မွန္၊ မမွန္ ဆို သည္မွာ အျငင္းပြားေနဆဲျဖစ္သည္)
၃။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ဒီမိုကေရစီမက်ဘဲ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို ပိုမိုအကာအ ကြယ္ေပးေနသည္။
၄။ ဥေရာပမသဂၢ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္း ေသာ္လည္း ယူ႐ိုေငြေၾကးမွာ ဒုကၡဝန္ ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းအၿပီးတြင္ ယူ႐ိုေငြၿပိဳလဲလုမတတ္ ျဖစ္၍ မနည္း က်ားကန္ေနရသည္။ ၿဗိတိန္ မွာ ယူ႐ိုဇုန္တြင္ မပါ၍သက္သာေသာ္ လည္း ဓားခုတ္ရာ လက္ဝင္မလွ်ိဳသင့္။ ဥေရာပသမဂၢကို သူ၏ ယူ႐ိုဒုကၡႏွင့္ သူထားခဲ့၍ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းထြက္ခြာ သင့္သည္။
၅။ ဥေရာပသမဂၢေၾကာင့္ ၿဗိတိန္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားျဖင့္ ဝန္ပိေနသည္။ ဤအခ်က္မွာ ဥေရာ ပသမဂၢမွထြက္ခြာရန္ လူထုကိုအမ်ား ဆံုးလႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္သည့္အခ်က္ ျဖစ္ သည္။ ဥေရာပသမဂၢအတြင္း လြတ္ လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခြင့္ ရွန္ ဂ်န္းသေဘာတူညီခ်က္အရ ဆင္းရဲ ေသာ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ လူ အမ်ားသည္ လူမႈဖူလံုေရး ခံစားခြင့္ ႀကီးမားေသာၿဗိတိန္သို႔ အဆက္မျပတ္ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္း၌ပင္ ဝင္ေရာက္လာသူ ေပါင္း သံုးသိန္းေက်ာ္ကို လက္ခံခဲ့ရ သည္။ ယင္းတြင္ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ အေရွ႕ဥေရာပမွ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဥေရာပသို႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကမွဝင္လာသည့္ ဒုကၡသည္ ဆိုသူမ်ားကိုလည္း လက္ခံရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ တူရကီကလည္း ဥေရာပ သို႔ဝင္ေရာက္ရန္ေျခလွမ္းစေနရာ တူ ရကီအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္ႏွင့္ ဥေရာပႏွင့္ ၿဗိတိန္သို႔ ဝင္ေရာက္အေျခခ်မည့္ တူရကီႏိုင္ငံသား အေျမာက္အျမား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဝင္ေရာက္လာ သူမ်ားက အလုပ္ေနရာမ်ားကို ဝင္ ေရာက္လုယူျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံၿဗိ တိသွ်မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈႏွင့္ ဝင္ေငြကို ထိခိုက္လိမ့္မည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈက လတ္တေလာ အေနအစား က်ပ္တည္းေနေသာ လူထုကို ခြဲထြက္ ေရးမဲဆြယ္မႈဘက္သို႔ တြန္းပို႔လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။
၆။ အကယ္၍ ဥေရာပသမဂၢသို႔ ထည့္ ဝင္ပံ့ပိုးေနရေသာ ေငြမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္လွ်င္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ အႀကီးအက်ယ္ ေငြလိုအပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသားက်န္း မာေရးစနစ္က့ဲသို႔ေသာ က႑မ်ားအ တြက္ ပို၍အသံုးျပဳႏိုင္မည္။ ယင္းေငြ ပမာဏမွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ေပါင္သန္း ၃၅ဝ ခန္႔ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ (ထိုအ ခ်က္မွာ အတိအက်မမွန္ေပ။ အမွန္ တကယ္တြင္ သန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္သာ ရွိသည္)

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ ရွားမႈေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေျပာေကာင္း သည္။ လူထု၏စိတ္ကို ထိခိုက္လႈပ္ရွား ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဆင္းရဲသား ႏွင့္ လူလတ္တန္းစား အမ်ားစုကလည္း အစိုးရ၏ ေခြၽတာၿခိဳးၿခံေရး အစီးအစဥ္မ်ား ေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ရာ အစိုးရကို အျမင္ကပ္သည့္အတြက္ သူတို႔ေျပာသမွ်ယံုသည္။ ခြဲမထြက္ေရးအ တြက္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ IMF ၊ ဥေရာပသမဂၢမွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားအပါအဝင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္မ်ားက မည္သို႔ပင္ ရွင္းျပနားခ်ေစကာမူ နားမဝင္ ေတာ့ေပ။ ဤသို႔ျဖင့္ ဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္မွာ မေမွ်ာ္ လင့္ဘဲ ခြဲထြက္ေရးဘက္သို႔ အေလးသာ ကာ ႏွာတစ္ဖ်ားႏွင့္ အႏိုင္ရသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲဟုဆိုသည္မွာ ခြဲထြက္ ေရးမဲေပးခဲ့သူအမ်ားအျပားက ယင္းတို႔အ ေနျဖင့္ အစိုးရကို မေက်နပ္မႈျပ႐ံုအတြက္ သာ ခြဲထြက္မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ခြဲမထြက္ ေရးဘက္ကသာႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၾက၍ ျဖစ္သည္။

အက်ိဳးဆက္မ်ား

ခြဲထြက္ေရးဘက္မွ အႏိုင္ရၿပီး ေနာက္ ေပၚထြက္လာေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း အေကာင္းထက္ အဆိုးဘက္က မ်ားေနသည္။ စီးပြားေရးအပိုင္းတြင္ ၿဗိတိသွ်ေပါင္ စတာလင္ ေငြတန္ဖိုးမွာ တစ္ေပါင္လွ်င္ ၁ ဒသမ ၅၃ ေဒၚ လာမွ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း အနိမ့္ဆံုးအ ျဖစ္ ၁ ဒသမ ၃၂ ေဒၚလာသို႔ ထိုးက်သြား သည္။ ယူ႐ိုေငြတန္ဖိုးလည္း အနည္းငယ္ က်ဆင္းသြားသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးရွိ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္မွာ Brexit ၏ ကမၻာ့စီးပြားေရးအေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္အလားအလာေၾကာင့္ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားသည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းမွာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးတစ္ေအာင္စလွ်င္ ၁၃၆၂ ဒသမ ၆ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ ထိုမွ အနည္းငယ္ျပန္က်သြားေသာ္လည္း အေျခအေနမေရရာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားဆက္၍ျဖစ္ေပၚေနပါက ေဒၚလာ ၁၄ဝဝ ခန္႔အထိ တျဖည္းျဖည္းတက္လာႏိုင္သည္ဟု မွန္းဆေနၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရးအပိုင္းတြင္ ၿဗိတိန္မွာ လာမည့္လအနည္းငယ္တိုင္ေအာင္ မတည္ၿငိမ္မႈ မေရရာမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဖြယ္ရွိသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းက လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္သည္။ အာဏာရ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီအတြင္း၌ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ဆက္ခံေရးအတြက္အားၿပိဳင္မႈမ်ား ႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ အတိုက္အခံ ေလဘာပါတီထဲတြင္လည္း Brexit ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ဝမ္းကြဲကာ ပါတီတြင္း အာဏာလုမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္။ ဥေရာပသမဂၢမွ ခြဲမထြက္လိုဘဲ ၿဗိတိန္ထံမွသာ ခြဲထြက္လိုေသာ စေကာ့တလန္ ျပည္နယ္က ယခင္တစ္ႀကိမ္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္မွခြဲထြက္ေရး ဆႏၵခံယူပြဲကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ပင္ ဥေရာပသမဂၢမွ ခြဲမထြက္လိုသူ မ်ားက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ Brexit ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခု ထပ္မံက်င္းပရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုလ်က္ရွိရာ လက္မွတ္ေပါင္း ၂ သန္း ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕က လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ ၿပိဳကြဲမႈျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ထားသည္။

ဥေရာပသမဂၢအတြင္း၌လည္း ၿဗိတိန္ကို နမူနာယူ၍ ဥေရာပ သမဂၢမွခြဲထြက္ရန္ စိုင္းျပင္းလာ ႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရွိရာ ယင္းတို႔ မွာ ျပင္သစ္ႏွင့္နယ္သာလန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပတြင္ လက္ယာစြန္း အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ား ေခတ္စားလာေနရာ လာမည့္ႏွစ္ ျပင္သစ္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ယာစြန္းအမ်ိဳးသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္မာရီလပန္း အႏိုင္ရရွိပါက ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ေညာင္ ညိဳရိပ္မွလမ္းခြဲရန္ ပို၍နီးစပ္ဖြယ္ရွိ သည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံမွာမူ ”ၿဗိတိန္ ၿပီးလွ်င္ နယ္သာလန္ပဲ”ဟုဆိုကာ ”Nexit” ဟူသည္ကို ေၾ<ြကးေက်ာ္ လာခဲ့သည္။ အီတလီ၊ ၾသစေၾတး လ်၊ ဒိန္းမတ္ စေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္း အလားတူဆႏၵခံယူပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိလာ ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥေရပသမဂၢ အတြင္း၌လည္း မတည္ၿငိမ္မႈ အလားအလာမ်ားေတြ႕လာရသည္။

သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕အလားအလာ

Brexit သာ ဆက္၍လုပ္ ေဆာင္သြားပါက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ က်ဆင္းသြား ႏိုင္သည္ဟု မွန္းဆမႈမ်ားရွိေန သည္။ ေပါင္စတာလင္ေငြႏွင့္ၿဗိတိ သွ်စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းမ်ားမွာ အနိမ့္ပိုင္းတြင္ ဆက္၍ရွိေနသည္။ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံေရးမွာမူ မေရရာမႈ၊ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ေတြ႕ႀကံဳရဖြယ္ရွိသည္။ စေကာ့တလန္ကစ၍ ခြဲထြက္ေရးကို ႀကိဳးစားဖြယ္ရွိသည္။ ယင္း၏ ေနာက္မွ ေျမာက္အိုင္ယာလန္လည္း ပါလာႏိုင္သည္။ဥေရာပသမဂၢမွာမူ မေျပလည္ ေသးေသာ ဒုကၡသည္ဝင္ေရာက္မႈ ျပႆနာ၊ အားနည္းေသာ ယူ႐ို၊ သမဂၢအတြင္း ဝါးအစည္းေျပမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရဖြယ္ရွိၿပီး ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်လာရ ဖြယ္ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ လွ်င္လည္း စုစည္းမႈအင္အားၿပိဳကြဲသြားၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း က်ဆင္းသြားဖြယ္ရွိသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ Brexit သည္ ဥေရာပသမဂၢ နိဂံုး၏နိဒါန္းျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ကမၻာ့မဟာဗ်ဴဟာ အခင္းအက်င္းတြင္ အေမရိကန္၏ အဓိကမဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ဥေရာပအားနည္းမႈႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းျပႆနာ၊ ယူကရိန္းျပႆနာတို႔သည္ အေမရိကန္၏ မဟာဗ်ဴဟာၾသဇာအရွိန္အဝါကို စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အေမရိကန္သမၼတ အေျပာင္းအလဲတြင္ ျပင္ပ၌ဝင္ေရာက္စြက္ေရးဝါဒ ဟီလာရီကလင္တန္ အႏိုင္ရပါက ယင္းမဟာဗ်ဴဟာ ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္းအေမရိကန္က်ဆင္းကြၽံဝင္သြားႏိုင္သည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးတြင္ ၿဗိတိန္ တစ္ႏိုင္ငံတည္း၏ ျပႆနာမွာ မႈေလာက္စရာမဟုတ္ေသာ္လည္း ဥေရာပ၌ပါ စီးပြားေရးထိခိုက္ လာပါက တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကိုထိခိုက္ ၿပီး ကမၻာ့အဆင့္ကိုပါ အနည္းႏွင့္ အမွ် သက္ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါသတည္း။

ကိုကိုလိႈင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*