ကို ယ္ တို င္ ထူ ေ ထ ာ င္ ၾက ရ မ ည့္ တ ာ ဝ န္

ကို ယ္ တို င္ ထူ ေ ထ ာ င္ ၾက ရ မ ည့္ တ ာ ဝ န္
July 6, 2016 Asian Fame

6:31 am
ကို ယ္ တို င္ ထူ ေ ထ ာ င္ ၾက ရ မ ည့္ တ ာ ဝ န္

Untitled-3

စာအုပ္စာေပ လူ႔မိတ္ေဆြ၊ စာေပျမင့္ မွ လူမ်ဳိးျမင့္မည္၊ စာေပေပ်ာက္က လူမ်ဳိး ေပ်ာက္မည္၊ အလိမၼာ စာမွာရွိသည္၊ စာေပ ၏တန္ဖိုး အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ စသည့္ ေဝါဟာ ရမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားၾကား ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ခံမွတ္ယူထားေသာ အယူအဆမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္ျခင္း နည္းကို ပညာရွင္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ ညႊန္ျပခဲ့ ၾကၿပီး ဂမၻီသာရပ်ဳိ႕လာ ရွင္မဟာရ႒သာရ ၏ ‘သု၊ စိ၊ ပု၊ ဘာ၊ ဝိ၊ လိ၊ သိ၊ ဓာ၊ အကၡ ရာစြဲသုံး၊ ဤရွစ္လုံးကို၊ သီကုံးပန္းသြင္၊ ေန႔တိုင္းဆင္ေလာ့၊ စာသင္ပ်ဳိႏု၊ အေျချပဳ တို႔’ ဟူေသာၾသဝါဒသည္ ျမန္မာ့စာေပသမိုင္း စာေပဖတ္႐ႈနည္း လမ္းၫႊန္မႈ မ်ားတြင္ တန္ဖိုးအရွိဆုံး တိုက္တြန္းမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခခံအေၾကာင္းတရား မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသူ/ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ စာေပဖတ္႐ႈေလ့လာမႈ အေလ့အထသည္ လည္း အေရးပါေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ သည္။ စာေပဖတ္႐ႈမႈေၾကာင့္ အသိဥာဏ္ပညာ၊ ဆင္ျခင္နားလည္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ေဝဖန္ ပိုင္းျခားႏိုင္မႈမ်ား ျမင့္မားတိုးတက္လာမႈ ႏွင့္အညီ လူ႔က်င့္ဝတ္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားအေပၚ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ မႈမ်ား ပိုမိုထြန္းကားလာႏိုင္ေသာ သေဘာ ရွိပါသည္။

ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏႈန္း ျမန္ဆန္ျမင့္မားေနေသာ ႏိုင္ငံအမ်ား စုရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ စာေပဖတ္ရႈမႈအေလ့ အထေကာင္းမ်ား ရွိေနသည္ကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား စာေပ ဖတ္႐ႈျခင္းေၾကာင့္ စာအုပ္စာေပမ်ား ထုတ္ေဝရသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သည္ လည္း ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လ်က္ရွိၿပီး အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိေနၾက သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စာအုပ္စာေပ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ အႀကီးမားဆုံးလုပ္ငန္း ႀကီး ၅၇ ခုရွိေၾကာင္း http://www.pub­lish­ers­weekly.com က ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ အဆိုပါပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈလုပ္ငန္းႀကီး ၅၇ ခုမွာ အဂၤလန္၊ ကေနဒါ၊ နယ္သာ လန္၊ ဂ်ာမနီ၊ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ဆီြဒင္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဖင္လန္၊ ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ယင္းလုပ္ငန္းႀကီး ၅၇ခုထဲမွ ဝင္ေငြအမ်ားဆုံးရရွိေသာ ထုတ္ ေဝသည့္လုပ္ငန္းမွာ ဏနေမ်သည ျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး အာရွတိုက္မွ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္
ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံေလာက္သာ ကမၻာ့ အဆင့္ႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး စာအုပ္စာေပ မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထုတ္ေဝႏိုင္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ စာအုပ္ထုတ္ ေဝမႈႏွင့္ စာေပဖတ္႐ႈမႈသည္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္ႏႊယ္ေနသျဖင့္ စာအုပ္စာေပထုတ္ေဝမႈ အခ်ဳိးအစားပမာဏသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စာေပဖတ္႐ႈမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ/ႏိုင္ငံသားမ်ား ၏ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား တိုးတက္ ထြန္းကားမႈအေျခအေနမ်ားကို ေယဘုယ် သုံးသပ္ႏိုင္ေသာအေနအထား ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္စာေပထုတ္ေဝမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံ မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုပါဝင္ေနသည္ကိုလည္း အထင္အရွားေတြ႕ရွိၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ စာအုပ္စာေပဖတ္႐ႈမႈအေျခအေနကို NOP World Culture Score (TM) က ၂ဝဝ၅ခုႏွစ္တြင္ စစ္တမ္းတစ္ခုေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစစ္တမ္း အရ ကမၻာေပၚတြင္စာဖတ္မႈႏႈန္းအျမင့္မားဆုံး ၃ဝ ႏိုင္ငံကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ လူတစ္ဦး၏ စာေပ ဖတ္႐ႈမႈမွာ အိႏၵိယ ၁ဝနာရီ ၇ မိနစ္၊ ထိုင္း ၉ နာရီ ၄ မိနစ္၊ တ႐ုတ္ ၈ နာရီ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၇ နာရီ ၆ မိနစ္၊ အီဂ်စ္ ၇ နာရီ ၅ မိနစ္၊ ခ်က္ ၇ နာရီ ၄ မိနစ္၊ ႐ုရွား ၇ နာရီ ၁ မိနစ္၊ ဆြီဒင္ ၆ နာရီ ၉ မိနစ္၊ ျပင္သစ္ ၆ နာရီ ၉ မိနစ္၊ ဟန္ေဂရီ ၆ နာရီ ၈ မိနစ္၊ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ် ၆ နာရီ ၈ မိနစ္၊ ေဟာင္ေကာင္ ၆ နာရီ ၇ မိနစ္၊ ပိုလန္ ၆ နာရီ ၅ မိနစ္၊ ဗင္နီဇြဲလား ၆ နာရီ ၄ မိနစ္၊ ေတာင္ အာဖရိက ၆ နာရီ ၃ မိနစ္၊ ၾသစေၾတးလ် ၆ နာရီ ၃ မိနစ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ၆ နာရီ၊ အာဂ်င္တီးနား ၅ နာရီ ၉ မိနစ္၊ တူရကီ ၅ နာရီ ၈ မိနစ္၊ စပိန္ ၅ နာရီ ၈ မိနစ္၊ ကေနဒါ ၅ နာရီ ၈ မိနစ္၊ ဂ်ာမနီ ၅ နာရီ ၇ မိနစ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၅ နာရီ ၆ မိနစ္၊ အီတလီ ၅ နာရီ ၅ မိနစ္၊ အဂၤလန္ ၅ နာရီ ၃ မိနစ္၊ ဘရာဇီး ၅ နာရီ ၂ မိနစ္၊ ထိုင္ဝမ္ ၅ နာရီ၊ ဂ်ပန္ ၄ နာရီ ၁ မိနစ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား ၃ နာရီ ၁ မိနစ္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းစစ္တမ္း အရ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ စာေပဖတ္႐ႈမႈျမင့္မားေသာ အေနအထား တြင္ပါဝင္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စာေပဖတ္႐ႈမႈ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စာေပဖတ္႐ႈမႈအေနအထားႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝမႈပုံစံ၊ စာအုပ္မ်ား၏ေစ်းႏႈန္း၊ စာေပထုတ္ေဝ ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ စာေပအေပၚထားရွိသည့္ ျပည္သူ လူထု၏ စိတ္ေနစိတ္ထားသေဘာထား အျမင္မ်ား၊ စာေပကို လက္ေတြ႕အသုံးခ်မႈ ပုံစံမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ စာေပဖတ္႐ႈမႈ အေလ့အထႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သက္လ်က္ရွိပါသည္။ စာေပဖတ္႐ႈမႈ သည္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္အေျခခံ လူမႈဘဝထဲက ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္သိျမင္လာ ေရးသည္ စာေပဖတ္႐ႈမႈ အေလ့အထ အတြက္ ပထမေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါ သည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ၾကရာ တြင္ ျပည္သူမ်ား စာေပဖတ္႐ႈမႈအေလ့ အထ ထူေထာင္ေရးသည္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါ သည္။ စာအုပ္စာေပဖတ္႐ႈေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ ပိုင္ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားထဲမွ စာေပဖတ္႐ႈရန္ အခ်ိန္ေပးမႈမ်ားသည္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္စာေပ ဝယ္ယူ၊ ငွားရမ္း ဖတ္႐ႈမႈအတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္အခ်ိန္သုံးစြဲမႈ အေပၚ တန္ဖိုးထားမႈသည္လည္း စာေပ ဖတ္႐ႈမႈအေလ့အထအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ား ျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားစု အေနျဖင့္ စာအုပ္စာေပအတြက္ ေငြေၾကး သုံးစြဲရမႈႏွင့္ အခ်ိန္ေပးရမႈအေပၚ အေလး အနက္မရွိေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္တည္ ေနပါက စာေပဖတ္ရႈမႈအေလ့အထႏွင့္ ကင္းေဝးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ စာမဖတ္သူ အမ်ားစုရွိေသာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား အဟန္႔အတားမ်ား မလြဲမေသြရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ စာေပဖတ္႐ႈမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လူေနမႈ ဘဝသာယာေကာင္းမြန္မႈတို႔သည္ တိတိ က်က် ထင္ထင္ရွားရွား ပတ္သက္ဆက္ ႏႊယ္ေနေၾကာင္းနားလည္ႏိုင္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။

ျပည္သူမ်ား စာေပဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ အသုံးျပဳကာ ဖန္တီးထူေထာင္ထားေသာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားရွိေနသလို စာေပဝါသ နာရွင္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားျဖင့္ ထူေထာင္ထားေသာ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ႏွင့္ စာေပဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပးမႈမ်ားလည္း ရွိၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ အမ်ားစုက မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မ်ား ကို စာေပဖတ္႐ႈမႈျဖင့္ မိမိဘဝအနာဂတ္ အတြက္ ထုဆစ္ပုံေဖာ္မႈပုံစံကို မေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ၾကသည့္ အေနအထားကို ေတြ႕ျမင္ေနရ ပါသည္။ စာေပဖတ္႐ႈေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားအေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္သဏၭာန္သေဘာအရ လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္သူက မ်ား ေနေပသည္။ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ စာေပ ဖတ္႐ႈျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဘဝႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ပကတိအက်ဳိး ထိေရာက္ မႈရွိေသာ မျဖစ္မေန ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္ သင့္ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥတစ္ခု အျဖစ္ မ႐ႈျမင္ႏိုင္ေသးျခင္းကလည္း စာေပ ဖတ္ရႈမႈအေလ့အထကို အားနည္းေစျပန္ ပါသည္။ စာေပဖတ္႐ႈျခင္းကို အေလ့ အက်င့္မွ အေလ့အထအျဖစ္ထူေထာင္ၿပီး ႏြမ္းပါးနိမ့္က်ေနေသာဘဝမ်ားမွ လူမႈနယ္ ပယ္သစ္မ်ားဆီသို႔ တင့္တယ္လူရာဝင္စြာ တက္လွမ္းလာႏိုင္ၾကေသာ လူမႈဘဝမ်ား စြာသည္ ကမၻာမွာတြင္မက ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္မွာပါ ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္းကို ႐ႈျမင္သုံးသပ္ ႏိုင္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။

စာေပဖတ္႐ႈမႈအေလ့အထ ထူေထာင္ ျခင္းတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသိတရားႏွင့္ ဘဝေနနည္းထိုင္နည္းပုံစံမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာ တည္မွီလ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႔ ေခတ္ကာလတြင္ စာအုပ္စာေပမ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မဆို အလြယ္တကူ ရွာေဖြဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ရရွိေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ် သာမက တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ နည္းပညာမ်ားအရ လူထုလူတန္းစားမ်ဳိးစုံ အတြက္ စာေပပုံစံမ်ဳိးစုံကို အင္တာနက္ ေပၚတြင္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ အဖိုးအခ နည္းနည္း ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ဖတ္႐ႈေန ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ စာေပ ဖတ္႐ႈမႈကို မိမိ တို႔ မျဖစ္မေန ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကရ ေသာ လူမႈေနထိုင္မႈပုံစံအတြင္း စီးဝင္ လည္ပတ္ေစရန္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ၾသဇာတိကၠမရွိသူမ်ားက တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ၿပီး မိမိတို႔၏ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စာေပဖတ္႐ႈမႈ အေလ့ အထလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေစ ရန္ လမ္းျပၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ငယ္ ရြယ္စဥ္အခ်ိန္အခါကတည္းက စာေပ ဖတ္႐ႈမႈအေလ့အထကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၾက ရမွာျဖစ္ၿပီး စာေပငတ္မြတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းကို စနစ္တက် ပုံေဖာ္ရာေရာက္ျပန္ပါသည္။ လက္လွမ္းတစ္မီ ရွိေနေသာ စာအုပ္စာေပ မ်ားကို ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ မိမိ၏လက္ေတြ႕ ဘဝအနာဂတ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ပုံေဖာ္ႏိုင္ ေသာအသိမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရး သည္ အဓိကက်ေသာကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကပါလတရားမ်ား ထြန္းကားၿပီး အသိÓဏ္ရည္ျမင့္မားကာ မွ်တေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းေပၚထြန္းလာေစေရး အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္သာမက မိမိႏွင့္ထိစပ္ ေနသူမ်ားကိုပါ စာေပဖတ္႐ႈမႈ အေလ့အထ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေစေရးသည္ ကိုယ္တိုင္ ထူေထာင္ၾကရမည့္ အဓိကတာဝန္ႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ ရပါသည္။

ျမင့္ေက်ာ္ (ဇလြန္)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*