အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Downtown အျပင္ဘက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ဝယ္ယူ ငွားရမ္းရန္အတြက္ ပိုမို ေရြးခ်ယ္လာၾက

0
288

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ အေျခအေန သည္ အေရာင္းထက္ အငွားပိုင္းတြင္ ပုိမုိမ်ားျပား လာၿပီး အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေ ကာင္မဟုတ္ဘဲ အျပင္ဘက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုရွာေဖြလာၾကေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွားရမ္းရန္အတြက္ ရွာေဖြႏိုင္ေသာ အင္တာနက္ အိမ္ၿခံေျမကြန္ရက္ ျဖစ္ သည့္ house.com.mm မွ onsite dataမ်ားအရ ရွာေဖြသူ မ်ား၏ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ငွားရမ္းရန္ ရွာေဖြသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူရန္ ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔ရွိေနေၾကာင္းသိရ သည္။ ရွာေဖြမႈ၏ ၈၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ အိမ္ၿခံေျမ စာရင္း မ်ားကို ရွာေဖြသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕အလယ္အလတ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားေၾကာင့္ စမ္းေခ်ာင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပႏွင့္ ရန္ကင္းစေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ တိုက္ခန္းမ်ားကုိ ရွာေဖြၾကျခင္းျဖစ္ သည္။  ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ေတာင္ဥကၠလာပ ၊  ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ စမ္း ေခ်ာင္း၊ တာေမြ၊ မရမ္းကုန္း၊ သန္လ်င္၊ ဗဟန္း၊ လိႈင္၊ သဃၤန္းကြၽန္းႏွင့္ ရန္ကင္း စသည္တို႔သည္ ထိပ္ဆံုး (၁ဝ) ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရွာေဖြသူ အမ်ား ဆံုးေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ေျမာက္ဒဂံုႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူ Mr. Nitesh Khirwal  က ..

“ျဖစ္ႏိုင္ေျခကေတာ့ Down-town ရိွ အိမ္ရာ တိုက္ခန္းေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုးေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္   ေစ်းႏႈန္းျမင့္ မားေနၿပီးTraffic   ေတြေၾကာင့္ ေနထိုင္ဖုိ႔သီးသန္႔ အိမ္ရာ ရွာေဖြသူေတြဟာ Downtown  ဧရိယာအျပင္ ဘက္ၿမိဳ႕နယ္ေတြ မွာ ပိုမိုရွာေဖြလာၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူဦးေရ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တစ္လလွ်င္ ဝင္ေငြ ၂ သိန္းႏွင့္ ၂ သိန္းေအာက္သာ ရရွိသူမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကာလ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေန ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားက ေျပာသည္။   ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွေဒ သတြင္းက ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္မႈရိွေသာ စာရင္းဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္မႈႏႈန္းထားသည္  ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရိွေနသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ ရလဒ္မ်ား၏ ကိန္းဂဏန္း ေဖာ္ျပခ်က္အေျခအေနမ်ားအရ အနာဂတ္ကာလမ်ားမွာ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၁ သန္းခြဲခန္႔မွ ၂ သန္း ခန္႔အထိ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ရာေပါင္း ၂ သန္း ခန္႔အထိ လိုအပ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

HEZ


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here