၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန်နှင့် နှစ်ချုပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကြေညာလွှာများကို ဇွန် (၃၀) ရက်နောက်ဆုံးထား တင်သွင်းရန် အသိပေးထုတ်ပြန်

0
192

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန်ကြေညာလွှာ၊ လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းနှင့် နှစ်ချုပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကြေညာလွှာတို့ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန် (၃၀) ရက် နောက်ဆုံးထား တင်သွင်းရန် ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနက အသိပေးထုတ်ပြန်ထားသည်။

အဆိုပါ ကြေညာလွှာများကို လူကိုယ်တိုင်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါက လက်ခံဖြတ်ပိုင်းတွင် ဦးစီးဌာနမှ တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ဖော်ပြသည့်နေ့တွင် တင်သွင်းသည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး စာတိုက်မှ ပေးပို့တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါက ပေးပို့သည့် စာတိုက်တံဆိပ်ပါ ရက်စွဲတွင် တင်သွင်းသည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

ထို့အပြင် အီလက်ထရွန်နစ်နည်းဖြင့် ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါက ဦးစီးဌာနမှ အီလက်ထရွန်နစ်နည်းဖြင့် လက်ခံရရှိသည့်နေ့တွင် တင်သွင်းသည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ကြေညာလွှာဖြည့်စွက်ရာတွင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီး ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာပုံစံများကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး www.ird.gov.mm တွင် လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးများထံတွင်လည်းကောင်း ရယူနိုင်ပြီး အခွန်ထမ်းသည် အခွန်ကြေညာလွှာများ၏ မှန်က န်တိကျမှုနှင့် ပြည့်စုံမှုကို တာဝန်ခံရမည်ဖြစ်သဖြင့် သတ် မှတ်ကြေညာလွှာပုံစံများကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်း အခွန်ဦးစီးဌာနက ပြောကြားထားသည်။

ထို့အပြင် ကြေညာလွှာပုံစံတွင် အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ကာ အခွန်ကြေညာလွှာ သို့မဟုတ် အခွန်ကြေညာလွှာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အခကြေးငွေရယူ၍ ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါက ပြင်ဆင်ပေးသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ကြေညာလွှာတွင် ပူးတွဲလက်မှတ်ရေးထိုးရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။

တင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်မှာ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန် (၃၀) ရက်ဖြစ်ပြီး အခွန်ကြေညာလွှာများ အချိန်မီတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်ပမာဏ၏ ငါးရာခိုင်နှုန်းအပြင် တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထားသည့်နေ့မှစကာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ စည်းကြပ်မှုပြုလုပ်သည့်အချိန်ကာလအထိ ကြေညာလွှာတင်သွင်းရန် ဆက်လက်ပျ က်ကွက်နေသည့် တစ်လချင်းစီအတွက် သို့မဟုတ် တစ်လ၏ အစိတ်အပိုင်းအတွက် ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်ပမာ ဏ၏ တစ်ရာခိုင်နှုန်းကို ဒဏ်ကြေးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်းလည်း သိရသည်။

အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကြေညာလွှာကို အချိန်မီတင်သွင်းရန် အခက်အခဲရှိပါက အခွန်ကြေညာလွှာတင်သွင်းရမည့်သတ်မှတ်ရက်ကို တိုးမြှင့်ရန် သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးသို့ ကြိုတင်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here