ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရဓာတ္ျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေၾကာင္း ေဆး႐ုံမ်ားသည္ အာဟာရဓာတ္ ျပည့္ဝလာေစေရး ဦးစားေပးျခင္းျဖင့္ လူနာမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဘယ္လို ဘယ္လိုပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ၾကမလဲ

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရဓာတ္ျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေၾကာင္း ေဆး႐ုံမ်ားသည္ အာဟာရဓာတ္ ျပည့္ဝလာေစေရး ဦးစားေပးျခင္းျဖင့္ လူနာမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဘယ္လို ဘယ္လိုပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ၾကမလဲ
April 2, 2020 Asian Fame

အာဟာရဓာတ္ လုံေလာက္စြာ ရရွိျခင္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ရႈေထာင့္အားလုံးတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ္လည္း လူအမ်ားစုသည္ အာဟာရဓာတ္ကို အေလးမထားပဲ လ်စ္လ်ဴရႈထားတတ္ ၾကသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အာဟာရအား မည္သို႔အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လူနာမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ကုသရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။

၃ ပုံ ၁ ပုံေသာ လူနာမ်ားသည္ ေဆး႐ုံမတက္ေရာက္ခင္အခ်ိန္ကပင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနၿပီး ၎တို႔ေဆး႐ုံတက္ေနခ်ိန္အတြင္းတြင္လည္း အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈသည္ ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လူနာမ်ားအၾကား အာဟာရ မျပည့္ဝျခင္း သို႔မဟုတ္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနကိုပါ ထိခိုက္ေစနိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၏ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ ေဆး႐ုံတက္ခ်ိန္ပိုမိုၾကာျမင့္ျခင္း၊ မၾကာခဏ ေဆး႐ုံတက္ရျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္ပိုမိုျမင့္မားျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ား (ကုတင္နာ ကဲ့သို႔) ကာလရွည္ၾကာ ဖိထားျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာ ဒဏ္ရာမ်ား၊ အျခားေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ မူးလဲက်ျခင္းမ်ား ကဲ့သို႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ရွိနိုင္ေၿခ ပိုမို ျမင့္မားသည့္အျပင္ ေသဆုံးသည္ထိ ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

ေဆး႐ုံကို မၾကာခဏျပန္လည္တက္ေရာက္ျခင္း၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁,၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး အဆိုပါ ပမာဏသည္ အာဟာရျပည့္ဝေသာ လူနာ၏ ကုန္က်စရိတ္ထက္ ၂ ဆ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။

အာဟာရမျပည့္ဝျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ လူသားမ်ား အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမၽွ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလာမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္ရာသန္းေခါင္စာရင္းအရ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္အသက္ ၆၀ ႏွင့္အထက္လူ ဦးေရသည္ ၄.၅ သန္းမွ ၁၃ သန္းအထိ – ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးပြားလာမည္ဟုခန႔္မွန္းရသည္။ အဆိုပါ အသက္အရြယ္သည္ အစာစားခ်င္စိတ္ မရွိျခင္း၊ သြားလာလႈပ္ရွားမႈနည္းျခင္းႏွင့္ ခံစားေနရေသာေရာဂါမွ ျဖစ္ေပၚေသာ ေရာင္ရမ္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အာဟာရမျပည့္ဝမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားနိုင္ေခ်ရွိေသာ အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခားတစ္ခုျဖစ္သည္။

အာဟာရမျပည့္ဝျခင္းေၾကာင့္ ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ဤအေၾကာင္းကို လူအမ်ား သိရွိနားလည္ျခင္း မရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း သတင္းေကာင္းမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္း အာဟာရဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္

အာဟာရအား က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အရာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း

လူနာတစ္ဦး၏ စိုးရိမ္ရေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနအား ခ်က္ခ်င္း အထူးဂ႐ုျပဳ ကုသေပးေနရေသာေၾကာင့္ အာဟာရပမာဏအား ပိုမိုျပည့္မီလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအား တစ္ခါတစ္ရံမွ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ ေဆးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားသည္ အဓိက ေရာဂါလကၡဏာအား အေလးထား ကုသေပးေနရေသာေၾကာင့္ လူနာတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝမႈအေျခအေနႏွင့္ ၎၏ ျပန္လည္က်န္းမာလာေရး အေပၚသက္ေရာက္နိုင္မႈအား အေလးထား ဂ႐ုစိုက္နိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။

လူမ်ား၏ အာဟာရဓာတ္ အေျခအေန ပိုမိုတိုးတက္လာေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံး အႀကံဉာဏ္မ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ DefeatMalnutrition.Today မွ ရရွိလာခဲ့သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းႀကီးသည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ သာမွန္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္း တိုင္းတာသကဲ့သို႔ အာဟာရ တိုင္းတာမႈအား အေရးပါသည့္ လကၡဏာတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ တိုင္းတာသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံထားသည္။ ၎တို႔၏ အားထုတ္မႈရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာမ်ားတြင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ အရည္အေသြးတိုင္းတာမႈအစီအစဥ္အား အေျခခံလုပ္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းလာၾကသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္၍ ပိုမိုတိက် ျမန္ဆန္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္နိုင္႐ုံသာမက ေဆး႐ုံဆင္းခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ အသည္းအသန္ေရာဂါအား ကုသၿပီးခ်ိန္တြင္ လူနာတစ္ဦး၏ အာဟာရျပည့္ဝမႈ အေျခအေနအား ၎၏ က်န္းမာေရး မွတ္တမ္းတြင္ မွတ္ထားနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အာဟာရျပည့္ဝေရးအား ဦးစားေပးျခင္းသည္ က်န္းမာေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ႐ုံသာမက လူေနမႈဘဝ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ အသုံးျပဳရေသာ စီးပြားေရး အခက္အခဲမ်ား ေလ်ာ့ခ်နိုင္ ေစပါသည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားသည္ ေဆး႐ုံရွိလူနာမ်ား၏ အာဟာရအေျခအေနအားစစ္ေဆး၍ လိုအပ္ေသာ အာဟာရအား တိုက္ေကၽြးကာ ေဆး႐ုံတက္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ဆင္းၿပီးခ်ိန္ လူနာ၏ အာဟာရအေျခအေနအား တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ အေကာင္းပကတိ ျပန္လည္က်န္းမာလာရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

သတင္းေကာင္းတစ္ခုမွာ ဆရာဝန္မ်ားသည္ လူနာမ်ားအား အာဟာရဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား အျပင္ အာဟာရ ျဖည့္စြက္စာမ်ား ထည့္သြင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ လူနာ၏ က်န္းမာေရးအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုသေပးနိုင္႐ုံသာမက ေငြကုန္ေၾကးက်လည္း သက္သာသည္။

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္တြင္ အာဟာရ စစ္ေဆးသည့္အစီအစဥ္အား က်င့္သုံးၿပီးခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအေပၚ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိပ္တန္း သိပၸံနည္းပညာကို အေျခခံထားသည့္ အာဟာရႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရရွိထားေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေပးအပ္လ်က္ရွိၿပီး Illinois အေျခစိုက္ အႀကီးမားဆုံး က်န္းမာေရးစနစ္ ႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ကမၻာ့ထိပ္တန္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Ensure အား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ Abbott သည္ မတူညီေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အာဟာရ ျပည့္မီေအာင္ ဦးစားေပး ကုသေပးျခင္းျဖင့္ လူနာမ်ား၏က်န္းမာေရးတိုးတက္လာနိုင္ေၾကာင္းလက္ေတြ႕ ျပသနိုင္ခဲ့သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*