က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား(၁၇)

က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား(၁၇)
January 16, 2019 Asian Fame

က်ြန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား တြင္ ျမန္မာဘာသာစကား အေၾကာင္း သီးသန္႔စာအုပ္မ်ား၊ ျမန္ မာစာေပအေၾကာင္း သီးသန္႔စာအုပ္ မ်ား ပါဝင္သကဲ့သို႔ ဘာသာစကား အေၾကာင္းေရာစာေပအေၾကာင္းပါ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး စုေဆာင္းထားေသာ စာအုပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ေသာစာ အုပ္ႏွစ္အုပ္ကို မွတ္မွတ္ရရ ရွိပါ သည္။ တစ္အုပ္က ဘာသာႏွင့္စာ ေပ စာေပႏွင့္ဘာသာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ပုဒ္က ဘာသာစာေပ အေသြးအေရာင္အဆင္အကြက္ျဖစ္ သည္။ ကြၽန္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ သုေတသနစာတမ္း မ်ားကို စုစည္းထားေသာ စာအုပ္ မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ထုိစာအုပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား စာတမ္းမ်ားကို ေရး သားရာ၌ အခုိင္အမာထားရွိေသာ သေဘာထားတစ္ခုရွိပါသည္။ ထို သေဘာထားမွာ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မသက္ ဆုိင္ေသာ သီးျခားနယ္ပယ္မ်ားမ ဟုတ္၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအျပန္အလွန္ အေထာက္အပံ့ျပဳေနေသာ နယ္ ပယ္မ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ သေဘာ ထားျဖစ္သည္။ အရင္းခံက်က်ေဖာ္ ျပရလွ်င္ စာေပတစ္အုပ္ျဖစ္လာ ေအာင္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသား ရၿမဲျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စာေပေပၚထြန္းလာ ရျခင္းျဖစ္သည္။ စာေပအျဖစ္ ဖန္ တီးေရးဖဲြ႕ေသာ ဘာသာစကားသည္ လည္း အစြမ္းအာနိသင္ထက္ျမက္ ေသာ စာေပအရာေျမာက္ေအာင္ ထိ ေရာက္စြာအသံုးျပဳထားေသာ ဘာ သာစကားျဖစ္သည့္အတြက္ စာေပ ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘာသာစကား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရသလို ဘာသာစကားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စာေပလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး လာရသည္။ ဘာသာစကားႏွင့္စာေပ ကို ဆက္စပ္ေလ့လာရာတြင္ ထုိသ ေဘာထားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ႏွလံုး သြင္း၍ ေလ့လာရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ဘာသာ စကားကို ထိေရာက္ထက္ျမက္ေအာင္ ဖန္တီးၾကသည့္အစဥ္အလာႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဣ႒ာရမၼဏာႏွင့္ ရယ္ဗလြန္ ၾကယ္တံခြန္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အေတြး တစ္ခုကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ဘာသာ စကားႏုိင္နင္းေသာ ဂီတစာဆိုမ်ား သည္ ဘာသာစကားကို အဓိပၸာယ္ လည္း ထိမိေအာင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ လည္း ေကာင္းေအာင္ နေဘထပ္ ကာရန္ယူ၍ ဖဲြ႕ရာ၌ ဆရာႀကီးဦးၿပံဳး ခ်ဳိက ‘ေဇယ်တုသဗၺမဂၤလံ’ ယိုးဒယား သီခ်င္းတြင္ ‘စိတ္မွာႀကံသမွ် ဣ႒ာ ရမၼဏေဘာဂသမၸႏၷံ’ဟူ၍ ‘စိတ္မွာ ႀကံသမွ်’ဟူေသာ ျမန္မာစကားႏွင့္ ‘ဣ႒ာရမၼဏ’ဟူေသာ ပါဠိစကားကို ထူးထူးျခားျခား ဆက္စပ္ကာ နေဘ ထပ္ကာရန္ယူၿပီး ေရးဖဲြ႕ခဲ့သည္။ ယေန႔စတီရီယိုသီခ်င္းေခတ္တြင္ စတီရီယိုေတးျပဳစာဆုိတစ္ဦးက ‘ၾကယ္တံခြန္၊ ရယ္ဗလြန္ဝက္ဂြန္’ဟူ ၍ ျမန္မာစကားလံုးႏွင့္ အဂၤလိပ္စ ကားလံုးကို ရွားရွားပါးပါး နေဘထပ္ ေရးဖဲြ႕ထားပံုမွာ ထူးျခားဆန္းသစ္ သည္။ ဘာသာစကား၏ အာနိသင္ ကို ထိေရာက္ထက္ျမက္စြာ အသံုးျပဳ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသေဘာကို ေဆြး ေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဝတ္ စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ ေျပာဆုိမႈမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္မိရာက အဝတ္ျဖင့္ ဖံုးကြယ္၍ ျပအပ္ေသာ အလွ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ ပုဒ္ေရးခဲ့ပါသည္။ ထုိေဆာင္းပါး တြင္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ အလွေဖာ္ျပ မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ပညာရွင္တစ္ ဦး၏ စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ႏႈိင္း ယွဥ္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုကို သေဘာက် သည့္အတြက္ ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါ သည္။ ထုိႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မွာ ‘အေနာက္ တုိင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဓေလ့ သည္ အဝတ္ေအာက္က အသားစိုင္ ကို လွစ္ေဖာ္ကာ ခပ္႐ုိင္း႐ုိင္း ခပ္ ၾကမ္းၾကမ္း အလွျပေသာဓေလ့ျဖစ္ သည္။ အေရွ႕တုိင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၏ ဓေလ့မွာမူ အသားစုိင္ကို အဝတ္ ျဖင့္ ဖံုးကြယ္ကာ အလွေပၚလြင္ ေအာင္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း သိမ္သိမ္ ေမြ႕ေမြ႕ ျပေသာဓေလ့ျဖစ္သည္’ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔အတြက္ စာတမ္း တစ္ေစာင္ျပဳစုေပးရန္ တာဝန္က်သ ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္က ‘ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ထံုးဓေလ့ႏွင့္ အစဥ္အလာမ်ား’စာတမ္းျပဳစုရာတြင္ ထုိအခ်က္ကို ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကိုးကားခ်က္ကို သတိမူမိၿပီး မၾကာခဏကိုးကားၾက သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ‘ဘာသာ ႏွင့္ စာေပ စာေပႏွင့္ဘာသာ’ကို ကံ့ ေကာ္ဝတ္ရည္စာေပက ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

‘ဘာသာစာေပအေသြးအေရာင္ အဆင္အကြက္’စာအုပ္မွာ ရာျပည့္ စာအုပ္တုိက္က ထုတ္ေသာ စာအုပ္ ျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားက႑တြင္ ျမန္မာဘာသာစကားကို သုေတသန ျပဳခဲ့ေသာပညာရွင္မ်ား အဂၤလိပ္ဘာ သာျဖင့္ ေရးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးစာ တမ္းမ်ားကို တတ္စြမ္းသမွ် ျမန္မာ ဘာသာျပန္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာႀကီး ဦး ေဖေမာင္တင္က ‘ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထဲက သဒၵေဗဒ’ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သုေတသနဂ်ာနယ္တြင္ စိတ္ ဝင္စားဖြယ္ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးခဲ့ သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ဘိုးေတာ္ဘု ရားလက္ထက္ ၁၇၈၃ ခုတြင္ ေပၚ တူဂီလူမ်ဳိးတစ္ဦးအား ျမန္မာႏုိင္ငံက ထုတ္ေပးေသာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ မွာ အဂၤလိပ္လို ေရးထားသည္။ လူ နာမည္၊ ၿမိဳ႕၊ ရြာနာမည္၊ ရာထူးနာ မည္မ်ား၏ စာလံုးေပါင္းပံုႏွင့္ အသံ ထြက္ကို အေျချပဳ၍ ၁၈ ရာစုတြင္ ျမန္မာစကားသံအခ်ဳိ႕ စက္ေျပာင္းလဲ လာပံုကို သာဓကမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြး ထားပါသည္။ ျမန္မာဘာသာစကား ေလ့လာမႈတြင္ အေရးပါေသာ ထုတ္ ေဖာ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ‘ျမန္မာ ဘာသာစကားတြင္ အေျပာဟန္ႏွင့္ အေရးဟန္တို႔ကြဲျပားလာမႈကို သမုိင္း ဘာသာေဗဒအျမင္ျဖင့္ ေလ့လာ ျခင္း’ စာတမ္းမွာမူ ကြၽန္ေတာ္သုေတ သနျပဳထားေသာ စာတမ္းျဖစ္ပါ သည္။ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ဝါစဂၤေဆာင္းပါးတြင္မူ ဝါစဂၤရွစ္ပါး အယူအဆကစ၍ ဝါစဂၤအေရအ တြက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပညာရွင္ မ်ား၏ အယူအဆမ်ားကို ေလ့လာ တင္ျပထားပါသည္။

ထို႔အတူ ‘ျမန္မာဘာသာစကား ႏွင့္ ျမန္မာစာေပကို ေပါင္းကူးေလ့ လာျခင္း စာတမ္းတြင္ ျမန္မာဘာ သာစကားႏွင့္ ျမန္မာစာေပဆက္ႏႊယ္ မႈ၊ ျမန္မာဘာသာစကားက ျမန္မာ စာေပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳ ပံု၊ ျမန္မာစာေပက ျမန္မာဘာသာ စကားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳ ပံု၊ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ျမန္မာ စာေပကို ေပါင္းကူးေလ့လာရန္ လို အပ္ပံုဟူ၍ က႑မ်ားခဲြၿပီး ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ငူရာဇဝင္ႏွင့္ စာ ေပအျမင္ စာတမ္းမွာ ရွားပါးေသာ ရာဇဝင္က်မ္းတစ္က်မ္းျဖစ္ေသာ ရွင္ Óဏသည္းခံႀကီး၏ ေတာင္ငူရာဇ ဝင္ကို စာေပအျမင္ျဖင့္ ေလ့လာ ေသာစာတမ္းျဖစ္သည္။ ေကတုမတီ ေတာင္ငူႏွစ္ ၅ဝဝ ျပည့္အခမ္းအနား တြင္ တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ‘ဆရာႀကီးေဒါက္တာလွေဘ ျမန္မာ ကဗ်ာစာတမ္း’မွာမူ ဆရာႀကီး၏ ေဟာေျပာခ်က္ျဖစ္ေသာ Burmese Poetry စာတမ္းကို ျမန္မာစာဖတ္ ပရိသတ္အတြက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ ၍ တင္ျပေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါ သည္။

‘ေလးေလးပင္ပင္’ဟုဆုိရမည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားပါဝင္သလို ‘ကြၽန္ေတာ္ဖတ္ခဲ့ေသာစာမ်ားအ ေၾကာင္း’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ ၏ စာဖတ္အေတြ႕အႀကံဳကို ေပါ့ေပါ့ ပါးပါးေရးထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ထုိစဥ္က ‘တူ ေဒး’မဂၢဇင္းတြင္ လစဥ္ေရးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္သည္။ ‘႐ႈမဝႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္’ေဆာင္းပါးတြင္ ကြၽန္ေတာ္၏ စာဖတ္ဝါသနာထက္ သန္ႏုိးၾကားလာရသည့္ ငယ္စဥ္က အေတြ႕အႀကံဳကေလးကို တင္ျပထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ကြၽန္ေတာ့္ အသက္မွာ ၉ ႏွစ္သားအရြယ္မွ်သာ ရွိပါေသးသည္။ အေမႏွင့္အတူ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ဆြမ္းသြားလွဴ စဥ္ ဦးပၪၨင္းတစ္ပါး၏ စားပြဲေပၚမွာ ေတြ႕ရေသာ ‘႐ႈမဝ႐ုပ္စံုမဂၢဇင္း’ဆို သည့္စာအုပ္ကေလးကို လွန္ၾကည့္ရာ မွ ‘ကုသ၏ မုန္႔လံုးျပဇာတ္’ ကို လက္ က မခ်ႏုိင္ဘဲ အစအဆံုးဖတ္ခဲ့ရသည့္ အရသာကစ၍ စာဖတ္ဝါသနာစြဲၿမဲ လာခဲ့ပံုကို အမွတ္တရေရးသားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႐ႈမဝ၊ ေသြး ေသာက္စသည့္မဂၢဇင္းမ်ားမွ သည္း ထိပ္ရင္ဖိုဝတၱဳမ်ားေရာ ဟာသဝတမ်ားပါ စြဲခဲ့ပံု၊ ထိုမွ လံုးခ်င္းဝတၱဳမ်ား ဖတ္လာပံု၊ သုတစာေပကိုလည္း အ လွည့္အေျပာင္းဖတ္ခဲ့ပံု ‘စာအုပ္ အငွားဆုိင္’မ်ား ထြန္းကားေသာ ေခတ္မွာ စာအုပ္ငွားဖတ္ခဲ့ပံု၊ အဂၤ လိပ္စာဖတ္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳ စသည္တို႔ကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။ သီး သီးသန္႔သန္႔ဖတ္ရသည့္စာအုပ္မ်ား တြင္ ‘တစ္ေထာင့္တစ္ည’ပံုျပင္မွ ‘ဗုဒၶ ၏ စၾကဝဠာတရား’အထိ အလြန္ အေရးေကာင္းေသာ ဆရာႀကီးသခင္ ဘေသာင္း၏ စာမ်ားအေၾကာင္း၊ ဆရာေဇယ်၊ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၊ ဆရာမင္း သုဝဏ္တို႔၏ ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ မ်ားက အသင့္ခူးၿပီး ခပ္ၿပီး ဟင္းလ်ာ မ်ားကဲ့သို႔ သိစရာ မွတ္စရာစဥ္းစား ဆင္ျခင္ဆရာမ်ားကို ‘အသင့္’ ေပး ပံုမ်ား၊ ဦးသိန္းေဖျမင့္၏ ‘တစ္္ခု ေသာ ေငြရတုသဘင္’ကစ၍ ဆရာ ၏ ဘဝကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ဝတၱဳ ပၸတိၱစာအုပ္မ်ား၊ ‘ျမတ္ထန္’ကေလာင္ အမည္ျဖင့္ ထင္ရွားလာေသာ စာ ေရးေကာင္းေသာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း တင္ေမာင္၏ ‘ဂ်ပန္ေခတ္စစ္ပညာ သည္တစ္ဦး’ ‘တုိင္းျပည္ကႏုႏု မုန္ တုိင္းက ထန္ထန္’၊ ‘မုန္တုိင္းအလြန္’ စသည့္ ဘဝမွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား အေၾကာင္းကို ငယ္စဥ္က ဖတ္ခဲ့ သည့္ အမွတ္သညာကို အေျချပဳ၍ ျပန္စဥ္းစားၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။

ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*