မေျပာင္းလဲေသာမူလအရသာႏွင့္ အသြင္သစ္ကုိမိတ္ဆက္လုိက္သည့္ Myanmar brewery ltd

မေျပာင္းလဲေသာမူလအရသာႏွင့္ အသြင္သစ္ကုိမိတ္ဆက္လုိက္သည့္ Myanmar brewery ltd
November 28, 2018 Asian Fame
မေျပာင္းလဲေသာမူလအရသာႏွင့္ အသြင္သစ္ကုိမိတ္ဆက္လုိက္သည့္ Myanmar brewery ltd

Myanmar brewery ltd.(MBL)သည္ ႏုိ္င္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးက စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ပုိမုိ အားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ျမန္မာတံဆိပ္ကုိမေျပာင္းလဲေသာ မႈလအရသာႏွင့္ အသြင္သစ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏွင့္အတူ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားပါ လႈပ္ရွားမႈအသစ္ကုိ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က စတင္မိတ္ဆက္လုိက္ျပီ ျဖစ္သည္။

မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲကုိ ႏို ဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ယခုအသြင္သစ္ႏွင့္ မိ္တ္ဆက္ လုိက္သည့္ ျမန္မာသည္ အနီေရာင္ ေအာက္ခံေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျပီးမွတ္မိ ရလြယ္သည့္ အျဖဴေရာင္ Myanmar စာလုံးမွာမေျပာင္းမလဲရွိမည္ ျဖစ္ျပီး ျပန္လည္ဆန္းသစ္ထားသည့္
တံဆိပ္တြင္ ျမန္မာဘီယာ၏ အဓိက ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားဖြယ္ရာ ျပယုဂ္ျဖစ္ သည့္ ကရဝိက္ပုံရိပ္ကုိ ပုိမုိထင္ရွား စြာထည့္သြင္းထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*