Heineken Beer
Heineken Beer

သခ်ိဳင္းလက္မွတ္

သခ်ိဳင္းလက္မွတ္
August 23, 2018 AsianFame MediaGroup

သခ်ဳႋင္းလက္မွတ္ဆုိသည္မွာ သခ်ဳႋင္းမွ တာဝန္ရွိသူအား သၿဂႋဳဟ္ခြင့္ျပဳပါရန္ အေလာင္းကိုယ္ စားေပးအပ္ရေသာ စာရြက္ျဖစ္သည္။ သခ်ဳႋင္းလက္မွတ္တစ္ေစာင္သည္ လူ တစ္ေယာက္၏ ဘဝနိဂံုးကို အဆံုး သတ္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ သည္။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ သခ်ဳႋင္းလက္ မွတ္တစ္ေစာင္ရွိသည္။ မူရင္းေတာ့ မဟုတ္။ မိတၱဴကူးယူထားေသာ လက္ မွတ္ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ့္မိခင္ႀကီးကို ခ်စ္ခင္သျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ မိခင္ႀကီး ကြယ္လြန္ေသာအခါ ေဒသႏၲရက်န္း မာေရးဌာနသို႔သြားေရာက္၍ သခ်ဳႋင္း လက္မွတ္ ထုတ္ယူခဲ့ပါသည္။ ေသစာ ရင္းေပးၿပီး သခ်ဳႋင္းလက္မွတ္ထုတ္ယူ ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္အား နတ္ႏႈိးေဆာ္သလိုပင္ ထုိသခ်ဳႋင္းလက္ မွတ္အား သိမ္းဆည္းထားလုိက္ႏုိင္ သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ သခ်ဳႋင္းလက္ မွတ္ကို မွတ္စုစာအုပ္ထဲညႇပ္ကာ သိမ္းဆည္းထားသည္။ ေန႔ရက္မ်ား စြာ ထုိအရာကို ကြၽန္ေတာ္ ေမ့ေနခဲ့ သလိုပင္။ ရံဖန္ရံခါတြင္မူ မွတ္စု စာအုပ္ကိုယူ၍ ၾကည့္မိေသာအခါ သခ်ဳႋင္းလက္မွတ္ကိုေတြ႕ရသည္။

ကြၽန္ ေတာ့္အေမ၏ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ သည္။ သခ်ဳႋင္းလက္မွတ္ထဲတြင္ အေမ့ အမည္ကို က်န္းမာေရးအရာရွိတစ္ဦး က ေရးသြင္းေပးထားသည္။ အေမ့ အသက္အရြယ္ကိုလည္း ေဖာ္ျပထား သည္။ သခ်ဳႋင္းသို႔ေရာက္လွ်င္ လုပ္ ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လည္းေဖာ္ျပထားသည္။ သခ်ဳႋင္းလက္ မွတ္ကို ကြၽန္ေတာ္သိမ္းဆည္းထား ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ အေမ့၏ ကိုယ္စားပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ သူ႔သေဘာ ကိုသူေဆာင္ကာ ျဖစ္ပ်က္ေနၾက သည္။ အေမသည္ ဤစာရြက္ထဲ၌ ရွိေနသည္။ ယင္းသည္ ဘဝတစ္ခုၿပီး ဆံုးသြားျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ အေမ ရွိေနေသးသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္မဆိုလို ပါ။ အေမမရွိေတာ့ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ ေကာင္းစြာသိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤစာရြက္ကေလးကို ကြၽန္ေတာ္ သိမ္းဆည္းထားရေပလိမ့္မည္။

ကြၽန္ ေတာ္အေမ့ကိုခ်စ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ၏ တစ္ခုေသာ အမွတ္ရဖြယ္ရာမွာ သခ်ဳႋင္းလက္မွတ္ပင္။ ယင္းသည္ လူ႔ ဘဝကို ပိုင္းျဖတ္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္တြင္ စြဲလမ္းယံုၾကည္မႈအခ်ဳိ႕ရွိသည္။ သို႔ ေသာ္ယင္းတို႔သည္ အရာမေရာက္ ေပ။ ယင္းသည္ စာေပလက္ရာတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ခင္ဗ်ားဖတ္ၾကည့္မလား။ ကြၽန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကို ေျခာက္လွန္႔ေန ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ယင္းသည္ သေဘာ သဘာဝတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ အေမ က အသံတုိးတုိးျဖင့္ ဘုရားဝတ္ျပဳေလ့ ရွိသည္။ အေမသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ မ်ား၊ ေဒသနာေတာ္မ်ားကို ရြတ္ဖတ္ ေလ့ရွိသည္။ အေမ့အသံသည္ ခပ္ တုိးတိုးပင္။ အေမသည္ သတိၱေကာင္း သူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ကြၽန္ေတာ္ ယင္းကို သိမ္းဆည္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ငယ္ငယ္က ညမအိပ္ႏုိင္ဘဲ ေခ်ာင္းတဟြတ္ဟြတ္ဆိုးေနခဲ့ရာ အေမသည္ အနားမွ ခြာမသြားေပ။ အေမသည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အေမသည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သူျဖစ္သည္။ အေမ သည္ အားလံုးကို တာဝန္ယူႏုိင္ေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိသူူျဖစ္သည္။ အေမသည္ ေန႔လယ္တစ္ေရးတစ္ေမာ အိပ္စက္ေလ့ရွိသည္။ ေကာင္းပါၿပီ။ သခ်ဳႋင္း လက္မွတ္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါရေစဦး။

ဖြားေသပံုစံ ၂ဝ၄၊ သခ်ဳႋင္းလက္မွတ္၊ ေသဆံုးမႈ၊ အေသေမြး (သၿဂႋဳဟ္ခြင့္ရရန္ ဤလက္မွတ္ကို သခ်ဳႋင္းတာဝန္ခံအားေပးရမည္)

ေသဆံုးမႈ။ ။ ကြၽႏု္ပ္ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူ ဖြား ေသ မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္ ၅ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ၁၇/၁၈ ဌာနီအေရွ႕ အသက္ (၇၄)ရွိ ေဒၚစိန္တင္ ေသဆံုးေၾကာင္း ကို ကြၽႏု္ပ္ကိုယ္တုိင္ေသဆံုးမႈမွတ္ပံုတင္ အမွတ္စဥ္ (၁၃၇ဝ)၌ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံသည္။

သတိျပဳရန္

၁။ အေလာင္းကို ေျမျမႇဳပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ မီးသၿဂႋဳဟ္ရန္ တာဝန္ရွိသူ သိေစရန္မွာ ဤလက္မွတ္ကို မေပးမခ်င္း သၿဂႋဳဟ္ခြင့္ ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္။

၂။ သခ်ဳႋင္းတာဝန္ခံသိေစရန္မွာ ဤလက္ မွတ္ပါေသဆံုးသူ အေလာင္းကို သၿဂႋဳဟ္ၿပီးပါက ဤလက္မွတ္ကို ၿမိဳ႕ နယ္က်န္းမာေရးအရာရွိ      က သီးျခားၫႊန္ၾကားခ်က္မေပးလွ်င္ ျမႇဳပ္ႏွံ သည့္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းစာအုပ္ႏွင့္အတူ သိမ္းဆည္းထားရမည္။
ေန႔ရက္မ်ား ကုန္ဆံုးလြန္ ေျမာက္ခဲ့ပါၿပီ။ သခ်ဳႋင္းလက္မွတ္ကို ကြၽန္ေတာ္သိမ္းဆည္းထားဆဲပင္။

ေနမ်ဳိး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*