ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီး၊ သဘင္အ စည္းအ႐ံုး အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီသစ္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မည္

ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီး၊ သဘင္အ စည္းအ႐ံုး အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီသစ္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မည္
June 21, 2018 AsianFame MediaGroup

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ သဘင္အစည္းအ႐ံုးအမႈေဆာင္ ေကာ္မတီသစ္ကိုဇြန္လ၂၁ရက္ေန႔တြ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။အဆုိပါတုိင္းေဒသႀကီး သဘင္အစည္းအ႐ံုး၊ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကုိ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ က ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (ဗဟုိ)မွ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးသဘင္ဥကၠ႒ဦးသန္းေအး၏ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ အတြက္ တုိင္းသဘင္အစည္းအ႐ံုးအမႈေဆာင္မ်ား သေဘာတူညီမႈျဖင့္ လက္ရွိတာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးရဲေနာင္အား ဥကၠ႒အျဖစ္ဆက္လက္တာဝန္ ယူေစခဲ့ သည္။ ယခုအခါဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး သဘင္ အစည္းအ႐ံုးအေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈနည္းေနသည္ ကုိေတြ႕ရွိရၿပီး တုိင္းဥကၠ႒ကုိယ္တုိင္သည္လည္း တာဝန္ မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ကုိ သဘင္အစည္းအ႐ံုး(ဗဟုိ)သုိ႔ တင္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္ အစည္းအ႐ံုး (ဗဟုိ) ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းအ ပိုဒ္(၈)အရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံရေသာ လူပုဂၢဳိလ္ (သုိ႔မဟုတ္)အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ သဘင္ အစည္းအ႐ံုးတုိးတက္ရာတုိးတက္ ေၾကာင္း မေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ အမ်ားကလက္ခံႏိုင္မႈ မရွိျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကုိ သုံးသပ္ေတြ႕ရွိလာပါက သဘင္(ဗဟုိ)အေနျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္စိစစ္ေရြး ခ်ယ္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ အတုိင္း ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီး သဘင္အစည္းအ႐ံုးအမႈ ေဆာင္ေကာ္ မတီအသစ္အား ဇြန္လ၂၁ရက္ေန႔ နံနက္၁၁နာရီ၊ ပုသိမ္ၿမဳိ႕၊ ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ တင္ ေျမႇာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္အစည္းအ႐ံုး (ဗဟုိ) အေန ျဖင့္ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား သြားေရာက္ဂါရဝျပဳေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိသဘင့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လင္းအကၡရာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*