ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑တြင္ အစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ဆံုး အထူးခြၽန္ဆံုး ရာသက္ပန္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ဆုအား ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑တြင္ အစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ဆံုး အထူးခြၽန္ဆံုး ရာသက္ပန္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ဆုအား ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရရွိ
June 5, 2018 AsianFame MediaGroup

Frankfurt School of Finance & Management in Germary ၏ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဆုေပးပြဲသတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာ ဂတ္ေငြေရးေၾကးေရးက႑တြင္ အစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ဆံုး အထူးခြၽန္ဆံုး ရာသက္ပန္ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဆု ”The Future of Finance Myanmar Honorary Fellow ship” ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးမွ ရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ ဖရန္႔ေဖာ့သ္ၿမိဳ႕ရွိ ဖရန္႔ေဖာ့သ္ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရးတကၠသိုလ္မ်ားpresident ပေရာ္ဖက္ဆာေဒါက္တာ နီးလ္စတီးဂလစ္ဇ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ႏွင့္ KMA Group တည္ေထာင္သူ ဦးခင္ေမာင္ ေအးအား “The 2018 Honorary Fellowship Award” ဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့သည္ဟူ၍ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ ဖရန္႔ ေဖာ့သ္ၿမိဳ႕ရွိ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ ခဲြေရးတကၠသိုလ္မွ သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေတြ႕ရသည္။

”The Future of Finance Myanmar Honorary Fellow- ship” ဆုိသည္မွာ ရာသက္ပန္ဆု ေအာင္ျမင္မႈဆုထူးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ေငြ ေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအခန္းက႑၏ေအာင္ ျမင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ အနာဂတ္ေငြေရးေၾကး ေရးဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ လုပ္ ေဆာင္ၾကသူမ်ားအား ေပးအပ္ေသာ ဆုျဖစ္၍ ဂုဏ္အရွိဆံုးဆုျဖစ္သည္။

ဆုရရွိသည့္ ဦးခင္ေမာင္ေအး သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူသိမ်ားထင္ ရွားေသာ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာဦးစီး ဦးေဆာင္ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထဲ တြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး အ ထင္ကရျဖစ္သူအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ရွည္ၾကာစြာ သူ၏ေအာင္ျမင္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သူလည္း ျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း ၂ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသူျဖစ္သည့္ ဦးခင္ေမာင္ေအးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ တိုးတက္မႈတြင္ အေထာက္အပံ့အကူအညီေကာင္း ေပးႏုိင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ သလို တြန္းအားေပးႏုိင္သည့္ ခြန္ အားလည္း ပိုင္ဆုိင္ထားသူျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဦးခင္ေမာင္ေအး သည္ KMA Group of Companies လုပ္ငန္းစုႀကီးကို ပ်ဳိးေထာင္ခဲ့သူျဖစ္ ၿပီး ထုိလုပ္ငန္းစုႀကီးကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ေလးစားဂုဏ္ယူဖြယ္အေကာင္း ဆံုးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ကို ပူးေပါင္းထူေထာင္ထားေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအျဖစ္လည္း တုိးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္ထားႏုိင္သူျဖစ္သည့္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ေကာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ တုႏႈိင္းယွဥ္မရ ေသာ တုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ တီထြင္ဆန္း သစ္မႈမ်ား ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အခ်ိန္ ကာလတစ္ခုကိုလည္း အေျမာ္အျမင္ ရွိရွိ ၫႊန္ၾကားႏုိင္သူလည္းျဖစ္သည္။

သည့္အျပင္ ျမန္မာ့ပုဂၢလိက လုပ္ ငန္း၊ ျပည္သူႏွင့္စီးပြားေရးအသိုက္ အဝန္းမ်ား၏ တုိးတက္မႈ၊ ေအာင္ျမင္ မႈ၏ အဦးအစတည္ေထာင္သူ၊ ေရွ႕ ေဆာင္သူ၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသူ လည္းျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းအခန္းက႑ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္အသက္သြင္းႏုိင္သူအျဖစ္ အေရးပါသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး KMA ဥကၠ႒ ရာထူးကို KMAစတင္တည္ ေထာင္စဥ္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ရရွိခဲ့သူျဖစ္ကာ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ CB Bank ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

သည့္ေနာက္တြင္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ မွာလည္း Central Cooperative Society (ဗဟိုသမဝါယမအသင္း) ဥကၠ႒ရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူလည္းျဖစ္ ၿပီ ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ကတည္း က ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ျမန္မာ့ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိး တက္ေရးအသင္း Myanmar Investors Development Asso-ciation အား တည္ေထာင္၍ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

၄င္းသည္ ”ပုဂၢလိက က႑ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ”၊ ”ေတာင္ သူလယ္သမား အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အ ခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ”ႏွင့္ ”အေသးစားအလတ္ စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီ” တို႔တြင္ တက္ၾကြေသာ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ ေယာက္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ လည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*