ဘာသာေဗဒႏွင့္ကၽြန္ေတာ္(၁၁)

ဘာသာေဗဒႏွင့္ကၽြန္ေတာ္(၁၁)
May 3, 2018 Leanne Win

၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေမလမွာ ကြၽန္ေတာ္ အၿငိမ္းစားယူပါသည္။ ပံုမွန္ အားျဖင့္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွာ သက္ျပည့္ အၿငိမ္းစားယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ပညာေရးဝန္ႀကီး၏ ‘ဝါရင့္ ပညာရွင္မ်ားကို ဆက္လက္ခန္႔ထား ေရးမူ’အရ အၿငိမ္းစားယူခြင့္မေပး ေသးဘဲ တစ္ႏွစ္ခ်င္းအမိန္႔စာထြက္ ၿပီး တစ္ႏွစ္စီ ၄ ႀကိမ္ဆက္၍ခန္႔ ထားသည့္အတြက္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွာမွ အၿငိမ္းစားယူရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီး၏ အေျမာ္အျမင္ ႏွင့္ တကၠသိုလ္မွာ ပညာကြင္းဆက္ မျပတ္ေစလိုေသာ ေစတနာကို မ်ား စြာေက်းဇူးတင္ရပါသည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာ အၿငိမ္းစားယူ ရန္ အမိန္႔ထြက္လာ၍ ေနာက္ဆက္ ခံမည့္သူကို ဌာနလႊဲၿပီး ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းကာ အိမ္ျပန္လာသည္။ ထုိညမွာပင္ အေရးႀကီးေသာတာဝန္ မ်ား လုပ္ေဆာင္စရာရွိေနေသးသည့္ အတြက္ အၿငိမ္းစားမယူေသးဘဲ ေနာက္ထပ္ ၄ လဆက္ၿပီး တာဝန္ ယူေပးပါရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာနက အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ ဆက္လက္တာဝန္ယူရၿပီး ေမလက်မွ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ အၿငိမ္းစား ယူရပါေတာ့သည္။ အသက္ျပည့္ၿပီး ၄ ႏွစ္ဆက္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရသည့္အျပင္ ၄ လပင္ ပိုေသးသည့္ အတြက္ အမိတကၠသိုလ္မွာ အျပည့္ အဝသာမက အပိုအလွ်ံႏွင့္ပါ တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္မွာ အမွတ္ တရျဖစ္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။

အၿငိမ္းစားယူခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္တာဝန္ယူရေသာ ပါေမာ ကၡ ဌာနမွဴးမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ အရ ပါရဂူအႀကိဳသင္တန္းကို ဆက္ လက္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာ သာေဗဒ၊ သဒၵေဗဒသင္ၾကားပို႔ခ် သည့္ ဆရာႀကီး ဦးေရႊသြင္ႏွင့္ ဆရာ ဦးထြန္းျမင့္တု႔ိ အနားယူသြားေသာ အခါ ပါရဂူဘဲြ႕အတြက္ ဘာသာေဗဒ ျဖင့္ က်မ္းျပဳခဲ့ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားဆက္၍ တာဝန္ယူပို႔ခ်သည္။ ထုိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရာထူးတုိးၿပီး နယ္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေရာက္သြား ေသာအခါ ဘာသာေဗဒကို ကြၽန္ေတာ္ပင္ တာဝန္ယူပို႔ခ်ရမည့္ အေျခအေနေရာက္လာသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အတၳေဗဒကို ဌာနက ဆရာမတစ္ဦးပို႔ခ်ၿပီး ဘာသာေဗဒ ကို ကြၽန္ေတာ္ပို႔ခ်ပါသည္။ ဘာသာ အထူးျပဳတန္းမွာ ဘာသာေဗဒပို႔ခ်ၿပီး စာေပအထူးျပဳတန္းမွာ စာေပ သေဘာတရားကို ဆက္လက္ပို႔ခ်ေန ပါသည္။

ထိုကာလအတြင္း မဂၢဇင္းမ်ား မွာ ကြၽန္ေတာ္ေရးေသာ ဘာသာေဗဒ ေဆာင္းပါးမ်ားကို မိတ္ေဆြထုတ္ ေဝသူမ်ားက စုစည္းထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္မ်ား ထြက္ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က မိန္းမ ေယာက်္ားထိုစကား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထြက္လာေသာစာအုပ္ တြင္ ‘ဘာသာစကားေလ့လာမႈ မ်က္ ႏွာစာသစ္မ်ား’ဟု ေဖာ္ၫႊန္းကာ အတၳေဗဒ၊ လက္ေတြ႕အတၳေဗဒ၊ ေရးဟန္ပညာ၊ လူမႈဘာသာေဗဒ၊ စိတ္ဘာသာေဗဒ၊ သေကၤတေဗဒဟူ ေသာ ဘာသာစိတ္မ်ားအေၾကာင္း ေရးသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္း ထားပါသည္။ ထိုစာအုပ္ကို သတိရ မိသည့္အေၾကာင္းမွာ ကြၽန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး ဘာသာေဗဒ ပညာရွင္ Mr.H.Sawada (ကို ေသာင္းထြဋ္) က တိုက်ဳိႏုိင္ငံျခားဘာ သာသင္တကၠသိုလ္မွာ သူသင္ၾကား ပို႔ခ်ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ထုိစာအုပ္မွ ေဆာင္းပါး အခ်ဳိ႕ကို ေရြးခ်ယ္ျပ႒ာန္းလိုေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ့္ကို ခြင့္ေတာင္းၿပီး သူေရြး ခ်ယ္ျပဳစုေသာ ဖတ္စာထဲမွာ ကြၽန္ ေတာ့္ေဆာင္းပါးအခ်ဳိ႕ ထည့္သြင္း ထားသည့္အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

သေကၤတေဗဒ (ွSemiotics) ဆိုေသာ ပညာရပ္သည္လည္း စိတ္ ဝင္စားစရာေကာင္းပါသည္။ သေကၤ တမ်ားကို စနစ္တက်ေလ့လာေသာ ပညာရပ္ျဖစ္သည္။ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ဓာတ္ပံု၊ သတင္းစာ၊ ေၾကာ္ ျငာ၊ ေတးဂီတ၊ သဘင္၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ျပဇာတ္၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဟူေသာ သေကၤတမ်ားကို သေကၤတေဗဒက စနစ္တက်ေလ့လာသည္။ ဘာသာ ေဗဒကို သေကၤတေဗဒ၏ ဘာသာ ရပ္ခဲြတစ္ခုဟု မွတ္ယူသည္။ သေကၤ တစနစ္မ်ား၊ သေကၤတဖန္တီးပံု၊ အနက္ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပံု စသည္တို႔ကို ေလ့လာေသာ ပညာရပ္ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ သေကၤတ ေဗဒကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေလ့လာ သည္။Daniel Chandler (ဒယ္နီ ယယ္ခ်န္ဒလာ) ဆုိေသာ ပညာရွင္၏ Semiotics for Beginners ဆိုေသာ ပို႔ခ်ခ်က္ကို အင္တာနက္မွ ထုတ္၍ ရသည့္အတြက္ ေလ့လာရ သည္။ သေကၤတေဗဒ မိတ္ဆက္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုေဆာင္းပါးမ်ားကို စု စည္းၿပီး စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိစာေပက သေကၤ တေဗဒနိဒါန္းအမည္ျဖင့္ စာအုပ္ ကေလးတစ္အုပ္ ထုတ္ခဲ့ပါသည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္သည္ ကြၽန္ေတာ့္ အတြက္ အမွတ္တရႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ တကၠသိုလ္ ဆရာျဖစ္ကတည္းက ေရးသားခဲ့ ေသာ သုေတသန ေဆာင္းပါးမ်ား ႏွင့္ ဖတ္ၾကားခဲ့ေသာ သုေတသန စာတမ္းမ်ားကို စုစည္း၍ ပုဂံစာအုပ္ တုိက္က ဘာသာအျမင္စာေပအျမင္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာအုပ္ထုတ္ေပးေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုေတသနစာ တမ္းဖတ္ပြဲမ်ားတြင္ ဘာသာေဗဒ အျမင္ျဖင့္ ေလ့လာေသာ စာတမ္း မ်ား ဖတ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္ ပညာပေဒသာစာေစာင္တြင္လည္း ဘာသာေဗဒအျမင္ျဖင့္ ေလ့လာ ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးျဖစ္ခဲ့ပါ သည္။ စာေပဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာ မ်ားလည္း ေရးခဲ့သည့္အတြက္ ထို စာအုပ္တြင္ ထိုေဆာင္းပါးမ်ား၊ စာ တမ္းမ်ားကို စုစည္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ပုဂံစာအုပ္တုိက္မွ ေဒၚခုိင္ခုိင္ ဦး (မခုိင္)က ထုိစာစုကို စာအုပ္အ ျဖစ္ စနစ္တက်စီစဥ္ၿပီး ခံ့ခံ့ညားညား ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္အတြက္ အမွတ္ တရျဖစ္ရပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဝမ္းသာစရာကေတာ့ ထုိစာအုပ္မွာ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အတြက္ အမ်ဳိးသားစာ ေပဆု (စာပေဒသာဆု) ခ်ီးျမႇင့္ခံရ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာစာပါရဂူတန္းကို ဘာ သာစကားအထူးျပဳႏွင့္ စာေပအထူး ျပဳဟု ခဲြလုိက္သည္ကစ၍ သင္တန္း သားမ်ားအတြက္ ဖတ္စရာစာအုပ္ စာတမ္းရရွိဖို႔ကိစၥကိုလည္း စဥ္းစား ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာ အထူးျပဳမ်ားအတြက္ ဘာသာေဗဒ ဆုိင္ရာစာအုပ္မ်ားမွာ အဂၤလိပ္လို ေရးထားေသာစာအုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ သင္တန္းသားမ်ား အခက္ အခဲရွိပါသည္။ စာအုပ္ရွာဖို႔ ခက္ခဲ ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘယ္စာအုပ္မဆုိ အ လြယ္တကူ မိတၱဴကူးယူႏုိင္ေသာ ယခု ကာလတြင္ စာအုပ္မရွားပါး။ အင္ တာနက္ကိုလည္း အားကိုး၍ရပါ သည္။ ခက္ေနသည္မွာ အဂၤလိပ္လို ေရးထားသည့္အတြက္ ဖတ္ဖို႔ခက္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ လူနည္းစု၏ ျပႆနာ မဟုတ္ပါ။ သင္တန္းသားအမ်ားစုမွာ အဂၤလိပ္စာအားနည္းသည့္အတြက္ ‘ေပါက္’ေအာင္ မဖတ္ႏုိင္ၾကပါ။ အဂၤ လိပ္စာအရည္အေသြး တိုးတက္ဖို႔ အတြက္ တစ္ပဲြတိုးမဟုတ္ဘဲ တတ္ ေအာင္သင္ယူေလ့လာဖို႔ တိုက္တြန္း ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ပါ။

အဂၤ လိပ္စာေျဖရမည့္ စာေမးပြဲမ်ဳိးအတြက္ တစ္ပဲြတုိး က်ဴရွင္တက္ၿပီး စာေမးပြဲ ၿပီးေတာ့ ဘာမွဆက္မေလ့လာသျဖင့္ အရာမထင္ျဖစ္ေနရသည္။ သည္ ေတာ့ သင္တန္းသားေတြကို ျမန္မာ လိုဖတ္ႏုိင္ဖို႔ စာအုပ္မ်ား ေရးသားျပဳ စုေရးကို စဥ္းစားရသည္။ ေဒါက္တာ ေအာင္ျမင့္ဦးက လူမႈဘာသာေဗဒ သေဘာတရား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာအုပ္ တစ္အုပ္ထပ္ေရးသည္။ ဘာသာေဗဒ သုေတသနစာတမ္းမ်ား၊ ေဆာင္း ပါးမ်ားလည္း ေရးသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ၏ အတၳေဗဒနိဒါန္းတြင္ လက္ေတြ႕ အတၳေဗဒ (Pragmatics)) ကို အခန္းတစ္ခန္းထည့္ခဲ့ပါသည္။ အတၳ ေဗဒမွာ စကားလံုးမ်ား၊ ဝါက်မ်ား၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို အရွိအတုိင္း ေလ့လာေသာ ပညာရပ္ျဖစ္၍ လက္ ေတြ႕အတၳေဗဒမွာ ဘာသာ စကား ကို လူတို႔အသံုးျပဳရာတြင္ ေပၚထြက္ လာေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ေလ့ လာေသာ ပညာရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုႏုိင္ပါသည္။ အေစာပိုင္း အတၳေဗဒက်မ္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕အတၳေဗဒကို က႑တစ္ခု အျဖစ္ ထည့္ေလ့ရွိသည္။ ေနာက္ ပိုင္းတြင္ လက္ေတြ႕အတၳေဗဒသည္ သီးျခားပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ အေတြးအျမင္စာ ေစာင္တြင္ လက္ေတြ႕အတၳေဗဒ နိ ဒါန္းေဆာင္းပါးမ်ား လစဥ္ေရးခဲ့ပါ သည္။ ေရးၿပီးေသာအခါ ဆရာေမာင္ ဝံသက ေဒါင္းစာေပ၏ စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေပးသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ဖတ္စရာတစ္အုပ္တိုးလာ ပါသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ဘာသာ ေဗဒဌာန သီးျခားမဖြင့္ႏုိင္ေသးေသာ္ လည္း ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠ သိုလ္မွာ ဘာသာေဗဒဌာနဖြင့္ႏုိင္ခဲ့ ပါသည္။ ဦးထြန္းျမင့္ (တကၠသိုလ္ မင္းေမာ္)၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာဌာနမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာဌာန မ်ားမွ ဘာသာေဗဒစိတ္ဝင္စားသူ မ်ား ဘာသာေဗဒဌာနသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။ ဘာ သာေဗဒဌာန၏ သင္ၾကားေရးအဖဲြ႕ (Board of Studies) တြင္ ျမန္မာ စာဌာနမွ ဆရာႀကီးဦးေရႊသြင္၊ အဂၤ လိပ္စာဌာနမွ ဆရာႀကီး ဦးသီဟတို႔ ဦးေဆာင္၍ ကြၽန္ေတာ္အပါအဝင္ အၿငိမ္းစားဆရာ ဆရာမအခ်ဳိ႕ကုိ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားသည့္ အတြက္ ဘာသာေဗဒသင္ၾကားေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္သလုိ အႀကံ ေပးေဆြးေႏြးရပါသည္။

ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*