ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း လိႈက္စားေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို စနစ္တက် တိုက္ဖ်က္သြားၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကိုခိုင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း လိႈက္စားေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို စနစ္တက် တိုက္ဖ်က္သြားၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကိုခိုင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္
April 2, 2018 Asian Fame Media

ဒီကေန႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာ အဘက္ဘက္မွာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ေနရာက႑အသီးသီးမွာ အမ်ားႀကီး ဆက္လက္႐ုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာ စာမွာလည္း ဖိအားေပးမႈေတြ၊ ေဝဖန္မႈေတြနဲ႔ အထင္အျမင္လြဲမွားေန တာေတြလည္း ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံနဲ႔ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ ဒီကေန႔ ေတြ႔ႀကဳံရင္ဆုိင္ ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ အခက္အခဲေတြ ကလည္း မနည္းလွပါဘူး။ အရာရာ တုိင္းကုိ လြယ္လင့္တကူေျဖရွင္းႏုိင္ မွာ မဟုတ္ေပမယ့္လည္း ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ၿပီး ဦးစားေပးက႑အလုိက္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား ခင္ဗ်ာ . . .

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ဦးစားေပးရည္မွန္း ခ်က္ပန္းတုိင္ေတြျဖစ္တဲ့ (၁) တရား ဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈ စီးပြားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ (၂) အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (၃) ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အခါဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ေခတ္ ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္းကာလ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကာလရဲ႕ အစပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႀကီး ေအာင္ ျမင္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ျပည္သူျပည္သား မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးရဲ႕ ပံုစံက်ေနတဲ့ အေတြးအျမင္ေတြ၊ ပံုေသကားက် အေလ့အထေတြ အားလံုးကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေပးၾကရန္ အထူးလိုအပ္ပါ တယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွး ေနတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ကို ၾကပ္မတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ယိမ္းယိုင္ ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ ရပါလိမ့္မယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရပါလိမ့္မယ္။ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကို ျမႇင့္ တင္ကာကြယ္ရပါလိမ့္မယ္။ မူးယစ္ ေဆးဝါးကို ပိုမိုႏွိမ္နင္းရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလြင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစရန္ စီမံခန္႔ခဲြရပါလိမ့္ မယ္။ ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရတဲ့ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကး ရရွိေရးတို႔ကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္ မယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘဝ ျမင့္မားတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ ဘဝသာယာစို ျပည္ေရး၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ ရရွိေရး စသည္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ရပါ လိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ာ…

ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဖဲြ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အခြင့္အာဏာကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္း ျခားက်င့္သံုးေနၾကတဲ့ မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္အၾကားမွာ အျပန္အလွန္ေလးစား မႈ၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္ အလွန္ ယံုၾကည္မႈေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ အက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါ တယ္။ဒါ့အျပင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ နား ေတြ၊ မ်က္စိေတြျဖစ္တဲ့ သတင္းမီဒီ ယာေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို အေလး အနက္ထားၾကဖို႔၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္အေကြၽးျပဳရမယ့္ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ျပည္သူ႔မ႑ိဳင္ကို အေလးအျမတ္ျပဳၾကဖို႔ တစ္ဆက္ တည္းမွာပဲ တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တ ေနတဲ့ လိုအင္ဆႏၵေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ မ႑ိဳင္ ႀကီးေတြအလိုက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဆတက္ထမ္းပိုး ႀကိဳးပမ္းၾကရဦး မွာ ျဖစ္ပါတယ္။အလားတူ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္းရဲ႕ အလယ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ပံုရိပ္ ျပန္လည္ေတာက္ပ ျမင့္မားလာေစေအာင္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ပို၍ ပို၍ ျမင့္တက္လာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဆက္လက္ၿပီး ႀကိဳးစားၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း လိႈက္စားေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ ေတြကို စနစ္တက် တိုက္ဖ်က္သြား ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသား ေတြရဲ႕ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကို ခိုင္မာ ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾက ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ ပထမဆံုးမိန္းခြန္႔မွ ေကာက္ ႏုတ္ခ်က္)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*