ပရိသတ္က်ေတာ့ အတန္းအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေအာက္လံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပရိသတ္ရွိသလို တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး….

ပရိသတ္က်ေတာ့ အတန္းအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေအာက္လံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပရိသတ္ရွိသလို တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး….
March 13, 2018 Asian Fame Media Group