ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆု အမွတ္ေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆု အမွတ္ေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
March 12, 2018 AsianFame MediaGroup

ႏွစ္စဥ္ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ပဲြ က်င္းပမည့္အခ်ိန္ နီးကပ္လာခ်ိန္ဆိုလွ်င္ အသံ ဗလံမ်ဳိးစံု ထြက္လာၿမဲျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ ရွင္ထူးခြၽန္ဆု စိစစ္ေနေသာ ကာလ အတြင္း အကဲျဖတ္အဖဲြ႕၏ စံၫႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ အတုိခ်ဳပ္မ်ားကို တင္ျပေလ့ရွိသည္။ ဖတ္မိသူလည္းရွိ သည္။ မဖတ္မိသူလည္း ရွိေပမည္။ ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ အက်ဥ္း ခ်ဳပ္သာ တင္ျပႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေရးဆြဲသတ္ မွတ္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေပ။ အေျခခံ အဖဲြ႕အသီးသီးက ကိုယ့္အေျခခံ အတြက္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို တူ သည္မ်ား စုေပါင္းျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း မ်ားျဖင့္ ေရးသားျပဳစုၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ အေျခခံမူမ်ားက ႐ုပ္ရွင္ထူး ခြၽန္ဆု စတင္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ရွိၿပီးျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ႐ုပ္ ရွင္အစည္းအ႐ုံးမွ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆု စိစစ္ေရးေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔သို႔ဖဲြ႕ စည္းရာတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ား စြာရွိသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ႐ုံ တင္ျပသခဲ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားစုစု ေပါင္းမွာ ၅၃ ကားရွိသည္။ ႐ုံတင္ ျပသေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတုိင္း ႐ုပ္ရွင္ ထူးခြၽန္ဆုစာရင္းဝင္ဇာတ္ ကားမ်ားျဖစ္သည္။ အကဲျဖတ္ကိုေရြး ခ်ယ္ရာတြင္ ဇာတ္ကား ၅၃ ကား တြင္ ပါဝင္ေသာ အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ထည့္သြင္း ၍ မရေသာစည္းကမ္းရွိသည္။ မိမိ ပါဝင္႐ုိက္ကူးခဲ့ေသာကားကို မိမိ ကိုယ္တုိင္အမွတ္ေပး၍ မရျခင္းျဖစ္ ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိစစ္အကဲျဖတ္ အဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူ ရွားပါးမႈႏွင့္ ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕က စာရင္း ဝင္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားထဲတြင္ မပါဝင္ ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးမေကာင္း ျခင္း၊ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၂ လ ၃ လ ၾကည့္႐ႈရသည္ကို အခ်ိန္မေပးႏုိင္ ျခင္းတို႔လည္း ရွိေပသည္။

သက္ဆုိင္ရာအလႊာကို တာဝန္ ေပးေရြးခ်ယ္ရေစသည္။ ဥပမာစက္ မႈအေျခခံအလႊာဆုိလွ်င္ အသံဆု စိစစ္ေရးႏွင့္ ဓာတ္ပံုဆုစိစစ္ေရး အတြက္ လူေရြးခ်ယ္ေပးရမည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔အတူ ဇာတ္ၫႊန္းအလႊာက ဇာတ္ၫႊန္းထူးခြၽန္ဆု စိစစ္ေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ တည္းျဖတ္ အလႊာက တည္းျဖတ္ထူးခြၽန္ဆုစိစစ္ ေရးအတြက္လည္းေကာင္း စသည္ စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရျခင္းျဖစ္ သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ကြဲျပားျခား နားေသာမူလည္းရွိသည္။ ၂ဝ၁၆ ခု ႏွစ္က ဒါ႐ုိက္တာစိစစ္ေရးတြင္ ၇ ဦး ပါဝင္၍ က်န္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ၅ ဦး စီပါဝင္ရသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က ဒါ ႐ုိက္တာစိစစ္ေရးအဖဲြ႕က သတ္မွတ္ ထားေသာ ဆု ၁၁ ဆုလံုးကို အမွတ္ ေပးရသည္။ အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္ (က်ား)(မ)ႏွင့္ ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ (က်ား)(မ)ဆုမ်ားအတြက္ စိစစ္အကဲ ျဖတ္ေရးအဖဲြ႕ဝင္ ၃၇ ဦးစလံုးက မဲ ေပးၾကရသည္။ ဥပမာဇာတ္ၫႊန္းထူး ခြၽန္ဆုစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားဆိုလွ်င္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ၄ ဆု၊ ဇာတ္ၫႊန္း ၁ ဆု၊ ဇာတ္ကား ၁ ဆုေပးၾကရသည္။ တည္းျဖတ္စိစစ္ေရးအဖဲြ႕ဝင္ဆုိလွ်င္ သ႐ုပ္ေဆာင္အဓိကႏွင့္ ဇာတ္ပို႔ (က်ား) (မ) ၄ ဆု၊ တည္းျဖတ္ ၁ ဆု၊ ဇာတ္ကား ၁ ဆုေပးၾကရသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အကဲျဖတ္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အစည္းအ႐ုံး အမႈ ေဆာင္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္အစည္း အေဝးလုပ္ၾကသည္။ အကဲျဖတ္အဖဲြ႕ တြင္ (၁) အသံဆုစိစစ္ေရး၊ (၂) ဇာတ္ၫႊန္းဆု စိစစ္ေရး၊ (၃)တည္း ျဖတ္ဆုစိစစ္ေရး၊ (၄) ဓာတ္ပံုဆု စိ စစ္ေရး၊ (၅) အဓိက သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ ဇာတ္ပို႔ဆုစိစစ္ေရး၊ (၆) ဒါ႐ုိက္တာ ဆုစိစစ္ေရး၊ (၇) ႐ုပ္ရွင္ေတးဂီတဆု စိစစ္ေရးဟူ၍ ၇ ဖဲြ႕ရွိသည္။ တစ္ ဖဲြ႕လွ်င္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ စီေရြးခ်ယ္ရာ စုစုေပါင္း ၇ ဦးရရွိ သည္။

႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုစာရင္းဝင္ ဇာတ္ကား ၅၃ ကားကို ပထမအႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈစဥ္က အမွတ္ေပးသည့္ပုံစံမွာ (သုည)ႏွင့္ (တစ္)ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္ ထူးခြၽန္ဆု တစ္ဆုဆုရႏုိင္လွ်င္(တစ္) မွတ္ေပး၍ တစ္ဆုမွမဝင္ႏုိင္ဟုယူဆ လွ်င္ (သုည)ေပးသည္။ အကဲျဖတ္ ပုဂၢိဳလ္ ၃ဝ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ တစ္ဝက္ေက်ာ္အမွတ္ရလွ်င္ ထပ္မံ ၾကည့္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ ၾကည့္မည့္ကားစာရင္းတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕မွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ၾကည့္႐ႈခ်င္လွ်င္လည္း ျပသေပးသည္။ ဥပမာ တည္းျဖတ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၅ ဦးစလံုးက လည္းေကာင္း၊ အသံ အဖြဲ႕ဝင္ ၅ ဦးစလံုးက လည္း ေကာင္း၊ ဇာတ္ၫႊန္းအဖြဲ႕ဝင္ ၅ ဦး စလံုးကလည္းေကာင္း စသျဖင့္ ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ျပသေပးသည္။

အႀကိမ္ႀကိမ္ၾကည့္႐ႈၿပီး ေနာက္ ဆံုးအမွတ္ေပးေသာစနစ္မွာလည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္မတူေပ။ ယခင္က ဆိုလွ်င္ မိမိအကဲျဖတ္၍ သတ္မွတ္ ထားေသာ စည္းကမ္းႏွင့္ညီၫြတ္သူ ကို နာမည္ေရးရသည္။ ဘာေၾကာင့္ ေပးရသည့္ အေၾကာင္းကို ျပည့္စံုခုိင္ လံုစြာေရးရသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္ျဖင့္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾက သည္။ (၁)မွတ္၊ (၂)မွတ္၊ (၃) မွတ္၊ (၄) မွတ္၊ (၅)မွတ္အထိ ေပးႏုိင္ၾက သည္။ အနည္းဆံုး (၁)မွတ္မွ အမ်ား ဆံုး (၅)မွတ္အထိ ေပးရျခင္းျဖစ္ သည္။ အကဲျဖတ္ (၁)က မင္းသား (က)ႀကီးကိုေပး၍ အကဲျဖတ္ (၂)က မင္းသား (ခ) ေကြးကို ေပးႏုိင္ ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ အမွတ္ေပး သူမ်ားအားလံုးကို အမွတ္ေတြေပါင္း မွသာ ေနာက္ဆံုးအေျဖမွန္ထြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔အမွတ္ေပးရာတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ကြာျခားမႈတစ္ခုရွိသည္။ သ ႐ုပ္ေဆာင္ဆုအတြက္ဆုိလွ်င္ ထူးခြၽန္ ဆုအကဲျဖတ္အဖဲြ႕ဝင္အားလံုးက ေပး ၾကရသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထူးခြၽန္ဆုအတြက္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕ အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ ၇ ဦးက သာ ေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ တည္း ျဖတ္ထူးခြၽန္ဆုဆုိလွ်င္ တည္း ျဖတ္ထူး ခြၽန္ဆုစိစစ္ေရးအဖဲြ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ ၇ ဦးကသာ အမွတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဇာတ္ ၫႊန္းဆုဆိုလွ်င္ ဇာတ္ၫႊန္းစိစစ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ ၇ ဦး က ေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ စိစစ္ အကဲျဖတ္ အဖဲြ႕ဝင္အားလံုးေပးရမည့္ ဆုမ်ားမွာ (၁) အေကာင္းဆံုး႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားဆုႏွင့္ (၂) အေကာင္းဆံုး ႐ုပ္ရွင္ အထူးဆုတို႔ျဖစ္သည္။

အကဲျဖတ္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအားလံုး က သတ္မွတ္ထားေသာဆုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ စာအိတ္တြင္ပိတ္ကာ သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုးတြင္ ထည့္ရ ပါမည္။ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအားလံုးစံုလွ်င္ ပံုးကို ခ်ိတ္ပိတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုအမွတ္ေပးထား ေသာ စာရြက္မ်ားကို ဖြင့္ေဖာက္ အမွတ္ေပါင္းမည့္သူမ်ားမွာ ေနာက္ ထပ္တစ္ဖဲြ႕ျဖစ္ပါမည္။ ထုိအဖဲြ႕က အမွတ္ေပါင္းၿပီးမွသာ အေျဖမွန္ကို သိၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအးၾကဴေလး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*