႐ိုးရာရက္ကန္း လက္မႈပညာမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ရိွလာေစရန္ လက္ခတ္သံစီမံကိန္းျဖင္႔ သုံးႏွစ္ေဆာင္ရြက္မည္

႐ိုးရာရက္ကန္း လက္မႈပညာမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ရိွလာေစရန္ လက္ခတ္သံစီမံကိန္းျဖင္႔ သုံးႏွစ္ေဆာင္ရြက္မည္
March 8, 2018 Leanne Win
႐ိုးရာရက္ကန္း လက္မႈပညာမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ရိွလာေစရန္ လက္ခတ္သံစီမံကိန္းျဖင္႔ သုံးႏွစ္ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြျဖစ္တဲ့ ႐ိုးရာရက္ကန္း လက္မႈပညာမ်ား ဖြ႔ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ရိွလာေစရန္အတြက္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ႏွင္႔ ဆြစ္ဇာလန္သံ႐ုံးမွ Swiss Agency for Development and Cooperation တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သည္႔ လက္ခတ္သံ႐ိုးရာရက္ကန္း ထည္ျပပြဲႏွင္႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို မႏၱေလး ၿမိဳ႕၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေဆာင္းဒါး ရက္ကန္းႏွင္႔ အသက္ေမြးပညာ သိပၸံတြင္  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္မွ  ၂၈ ရက္အထိ  က်င္းပခဲ့သည္

“ေဒသအတြင္း လူမႈေရးႏွင့္ စီး ပြားေရး အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ လာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈ လက္မႈပညာမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္း သစ္တီထြင္ၿပီး ႐ိုးရာကိုအေျခခံတဲ့ ေခတ္မီရက္ကန္းထည္မ်ား ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးရက္ကန္း ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွသင္ၾကားေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဒီဇိုင္းပညာရပ္၊ လူမႈ စီးပြားႏွင္႔ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားပ႔ံပိုးၿပီး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္ေစဖို႔ လက္ခတ္သံစီမံကိန္းနဲ႔ သုံးႏွစ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ စီမံ ကိန္းမွာ ျမန္မာ့ရက္ကန္း အတတ္ ပညာကို ကမၻာသိေအာင္ ႐ိုးရာရက္ ကန္းထည္ျပပြဲမ်ား က်င္းပေပးသလို ရက္ကန္းထည္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပညာရွင္ မ်ားအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေအာင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ထည္႔သြင္းက်င္းပပါတယ္။ အသက္ေမြး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းမ်ားကို ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္းနဲ႔အဆင္႔ျမႇင္႔တင္ျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕အရည္အခ်င္း ေတြျမႇင္႔တင္ေပးမယ္အစီအစဥ္ေတြ၊ ရက္ကန္းပညာရပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ အလက္ဆိုင္ရာေတြကို အလြယ္တကူ ရရိွႏိုင္ဖို႔အစီအစဥ္ေတြ ပါဝင္ပါ တယ္”ဟု ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာမွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒၚေနျခည္သြင္ က ေျပာသည္။ လက္ခတ္သံ ႐ိုးရာရက္ကန္း ထည္ျပပြဲႏွင္႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္  လုပ္ ငန္းရွင္ ၁၁ ဦး၏ ရက္ကန္းထည္ မ်ား ျပသခဲ့ၿပီး   ရက္ကန္းပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ ဒီဇိုင္း ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာ႔႐ိုးရာရက္ ကန္းပညာအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကေၾကာင္းသိရိွရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*