ဗုဒၶဥာဏ္ေတာ္ (၆) ပါး ပူေဇာ္ပြားမ်ားနည္း

ဗုဒၶဥာဏ္ေတာ္ (၆) ပါး ပူေဇာ္ပြားမ်ားနည္း
January 3, 2018 Leanne Win

လူတိုင္းတြင္ စိတ္စြမ္းအင္ ရွိ ၾကသည္။  ထိုေမတၱာစိတ္၊ ၾကည္လင္ ရွင္းသန္႔ရွင္းေသာ စိတ္တို႔ျဖင့္ ဤ ဓမၼေစတီတို႔ကို ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ရင္း ေစတီတို႔ကို တည္ႏိုင္သမွ် တည္သြား ႏိုင္ၾကရန္ ရည္ရြယ္၍ ေပၚျပဴလာ ဂ်ာနယ္မွ ကုသိုလ္ျပဳလိုက္ပါသည္။ ေငြရွိမွ၊ ေနရာရွိမွ၊ က်န္းမာမွ တည္ ၍ုရသည့္ ေစတီမ်ားသည္ အ ၾကာင္းတရားမ်ား ဆံု၍ ပ်က္စီး ႏိုင္ေသာ္လည္း ကုသိုလ္ စိတ္လိႈင္း တို႔ျဖင့္ တည္ထားအပ္ေသာ ဤဓမၼ ေစတီမ်ားသည္ စၾကဝဠာအတြင္း ဝယ္ အစဥ္ျဖန္႔ၾကက္လ်က္ က်က္ သေရတိုးကာ မဂၤလာမ်ား ပြားစည္း ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

အယ္ဒီတာအဖဲြ႕

ဓမၼေစတီေတာ္ (၁)

မဟာက႐ုဏာ သမာပတိၲဥာေဏာ အနေႏၱာ

ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတိၳ ေမ ေဟာတု ဇယမဂၤလံ။ ကံေတာ္ေစတီပါဘုရား

ပါရမႎ ပါရမႎ သဗၺံ၊ ပူရံ ပူရံဟိ စတၲာရိ၊  သေခ်ၤ သေခ်ၤယ်ာ ကပၸါပိ၊  သတာ သတာ ဒသဥၥာပိ။

x  ကာ႐ံု ကာ႐ုည ကာရဏာ၊ သတၲာ သတၲာန မတၳာယ၊  ပတၲာ ပတၲာမ ဒိေဗၺေသာ၊ ဇိနာ ဇိန တမာဝေႏၵ။

x  ခႏီၱပရမံ တေပါ တိ တိကၡာ၊ နိဗၺာနံ ပရမံ ဝဒႏိၱ ဗုဒၶါ၊ နဟိပဗၺဇိေတာ ပ႐ူပဃာတီ၊ နသမေဏာ ေဟာတိပရံဝိေဟဌယေႏၱာ။

x  သဗၺပါပႆ အကရဏံ၊ ကုသလႆ ဥပသမၸဒါ၊ သစိတၱပရိေယာဒပနံ၊ ဧတံ ဗုဒၶါနသာသနံ။

x  အႏုပ ဝါေဒါ အႏုပဃာေတာ၊ ပါတိေမာကၡစ သံဝေရာ၊ မတၲညဴတာစ ဘတၲသႎၼ ၊ ပႏၱၪၥ သယနာသနံ။ အဓိစိေတၲစ အာေယာေဂါ၊ ဧတံ ဗုဒၶါနသာသနံ။

x  သေဗၺ သတၲာ၊ သေဗၺ ပါဏာ၊ သေဗၺ ဘူတာ၊ သေဗၺ ပုဂၢလာ၊  သေဗၺအတၲဘာဝပရိ ယာပႏၷာ၊ သဗၺာဣတိၳေယာ၊ သေဗၺပုရိသာ၊ သေဗၺအရိယာ၊ သေဗၺအနရိယာ၊ သေဗၺေဒဝါ၊ သေဗၺ မႏုႆာ၊သေဗၺ ဝိနိပါတိကာ၊ အ,ေဝရာေဟာႏၱဳ၊ အ,ဗ်ာပဇၨာေဟာႏၱဳ၊ အ,နီဃာေဟာႏၱဳ၊ သုခီ အတၲာနံ ပရိဟရႏၱဳ၊ ဒုကၡာ မုၪၥႏၱဳ၊ ယထာလဒၶသမၸတိၲေတာ၊ မာဝိဂစၧႏၲဳ ၊ ကမၼႆကာ ။

ဓမၼေစတီေတာ္ (၂)

ယမကပါဋိဟာရိယေဏာ အနေႏၱာဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတိၳ ေမ ေဟာတု ဇယမဂၤလံ။ ဘုန္းေတာ္ေစတီပါဘုရား

x ဣႆရိယေၪၥဝ ဓေမၼာ၊ သိရီေစဝ တထာယေသာ၊ ကာေမာစာတိ ပယေတၲာစ၊ ဗုဒၶဳေပတံ အဟံ နေမ။

x နေမာ ေတ ဗုဒၶဝီရတၳဳ၊ ဝိပၸမုေတၲာသိ သဗၺဓိ၊ သမၺာဓပၸဋိပေႏၷာသၼိ ၊ တႆ ေမ သရဏံ ဘဝ။

x သမၺဳေဒၶ အ႒ဝီသၪၥ၊ ဒြါဒသၪၥ သဟႆေက ၊ ပၪၥသတသဟႆာနိ ၊ နမာမိ သိရႆမဟံ။ အပၸကာ ဝါဠဳကာ ဂဂၤါ၊ အနႏၱာ နိဗၺဴတာ ဇိနာ၊ ေတသံ ဓမၼၪၥ သံဃၪၥ၊ အာဒေရန နမာမဟံ။  နမကၠာရာ ႏုဘာေဝန၊ ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေဝ၊  အေနကာ အႏၱရာယာပိ၊ ဝိနႆႏၱဳ အ,ေသသေတာ။

x ေဟတုပစၥေယာ၊အာရမၼဏပစၥေယာ၊  အဓိပတိပစၥေယာ၊အနႏၱရပစၥေယာ၊  သမနႏၲရပစၥေယာ၊ သဟဇာတပစၥေယာ၊ အညမညပစၥေယာ၊ နိႆယပစၥေယာ၊ ဥပနိႆယပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥေယာ၊ ပစၧာဇာတပစၥေယာ၊ အာေသဝနပစၥေယာ၊ ကမၼပစၥေယာ၊ ဝိပါကပစၥေယာ၊ အာဟာရပစၥေယာ၊  ဣႁႏိၵယပစၥေယာ၊ စ်ာနပစၥေယာ၊ မဂၢပစၥေယာ၊ သမၸယုတၱပစၥေယာ၊ ဝိပၸယုတၱပစၥေယာ၊ အတိၳပစၥေယာ၊  နတိၳပစၥေယာ၊  ဝိဂတပစၥေယာ၊ အဝိဂတပစၥေယာတိ။

တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ေအာင္ပါသည္။

ဓမၼေစတီေတာ္ (၃)

အာသယာႏုသယေဏာ အနေႏၱာဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတိၳ ေမ ေဟာတု ဇယမဂၤလံ။ေရာင္ေတာ္ေစတီပါဘုရား

x နီလေၪၥဝ ပီတၪၥာပိ၊ ေလာဟိတၪၥ ပဘႆရံ၊ ၾသဒါတေၪၥဝ မၪၥိ႒ံ သဒါဗုဒၶံ အဟံ နေမ။

x ဒိဝါတပတိ အာဒိေစၥာ၊ ရတိၱမာဘာတိ စႏိၵမာ၊ သႏၷေဒၶါ ခတိၲေယာ တပတိ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ၊  အထ သဗၺမေဟာရတၲႎ ၊ ဗုေဒၶါ တပတိ ေတဇသာ။

x ေယ ေကစိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂတာေသ၊ န ေတ ဂမိႆႏိၱ အပါယဘူမႎ  ပဟာယ မာႏုသံ ေဒဟံ၊ ေဒဝကာယံ ပရိပူေရႆႏီၱတိ ။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာျမတ္သံုးပါး ကိုးကြယ္သူမ်ားသည္ အပါယ္သို႔မလားဟု ဘုရားရွင္က မဟာသမယ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခဲ့ပါသည္။

x အတီတံ နာႏြာဂေမယ်၊ နပၸဋိကေခၤ အနာဂတံ၊ ယဒတီတံ ပဟီနံတံ၊ အပၸတၲၪၥ အနာဂတံ။

x ပစၥဳပၸႏၷၪၥ ယံဓမၼံ၊ တတၳ တတၳ ဝိပႆတိ၊ အသံဟီရံ အသံကုပံၸ၊ တံ ဝိဒြါ မႏုျဗဴဟေယ။

x အဝိဂတပစၥေယာ၊ ဝိဂတပစၥေယာ၊ နတိၳပစၥေယာ၊  အတိၳပစၥေယာ၊ ဝိပၸယုတၲပစၥေယာ၊ သမၸယုတၲပစၥေယာ၊  မဂၢပစၥေယာ၊ စ်ာနပစၥေယာ၊ ဣျႏိၵယပစၥေယာ၊  အာဟာရပစၥေယာ၊ ဝိပါကပစၥေယာ၊ ကမၼပစၥေယာ၊ အာေသဝနပစၥေယာ၊ ပစၧာဇာတပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥေယာ၊ ဥပနိႆယပစၥေယာ၊ နိႆယပစၥေယာ၊   အညမညပစၥေယာ၊ သဟဇာတပစၥေယာ၊ သမနႏၱရပစၥေယာ၊  အနႏၱရပစၥေယာ၊ အဓိပတိပစၥေယာ၊  အာရမၼဏပစၥေယာ၊ေဟတုပစၥေယာ။

စ႐ိုက္သိ၍ေအာင္ပါသည္။

ဓမၼေစတီေတာ္ (၄)

ဣျႏိၵယပေရာပရိယတိၲဥာေဏာ အနေႏၱာဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတိၳ ေမ ေဟာတု ဇယမဂၤလံ။ သံေတာ္ေစတီပါဘုရား

x ဝိသ႒ံ မၪၨဳ ဝိေညယ်ံ သဝနိယာ ဝိသာရဏာ ဂမီၻေရာ ဗိႏၵဳ နိႏၷာေဒါ အ႒ဂႌကံ သရံ နေမ။

x ဣတိပိ ေသာ ဘဂဝါ အရဟံ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ဝိဇၨာစရဏသမၸ ေႏၷာသုဂေတာ ေလာကဝိဒူ အႏုတၲေရာပုရိသဒမၼ သာရထိ သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ ဗုေဒၶါ ဘဂဝါတိ။

ဣတိပိ – ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း၊ ေသာဘဂဝါ – ထို ျမတ္စြာဘုရားသည္

၁။ အရဟံ – ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ၊ ကိေလသာ ျမဴမွ်မရွိေသာ၊ မေကာင္းမႈမွ ဆိတ္ကြယ္ရာမရွိေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ‘အရဟံ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၂။ သမၼာသမၺဳေဒၼါ – အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’ မည္ ေတာ္မူပါေပ၏။

၃။ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ – ဝိဇၨာသံုးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏ တစ္ဆယ့္ငါးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ‘ဝိဇၨာစရဏ သမ- ႏ- မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၄။ သုဂေတာ – ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ‘သုဂတ’မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၅။ ေလာကဝိဒူ – ေလာကသံုးပါးကို သိျမင္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ‘ေလာကဝိဒူ’မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၆။ အႏုတၲေရာပုရိသဒမၼသာရထိ – မယဥ္ေက်းေသာ လူ ေယာက်္ား၊ နတ္ေယာက်္ား၊ တိရစၧာန္ ေယာက်္ားတို႔ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ‘အႏုတၲေရာပုရိသဒမၼသာရထိ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၇။ သတၴာေဒဝမႏုႆာနံ – လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ‘သတၶာေဒဝ မႏုႆာနံယ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၈။ ဗုေဒၼါ – သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ‘ဗုဒၶ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၉။ ဘဂဝါ – ဘုန္းေတာ္ေျခာက္စံု ဘဂဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ‘ဘဂဝါ’ မည္ေတာ္ မူပါေပ၏။ ဤသို႔ ကိုးပါးကုန္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား  အကြၽႏ္ုပ္ သည္ ရွိခိုးပူေဇာ္ပါ၏ဘုရား။

x အ႒ာန ေမတံ ဘိကၡေဝ အန ဝကာေသာ  ယံ ပ႐ူပကၠေမန တထာဂတံ ဇီဝိတာ  ေဝါေရာေပယ် အႏုပကၠေမန ဘိကၡေဝ  တထာဂတာ ပရိနိဗၺာယႏိၲ။

x နညၾတ ေဗာဇၩာတပသာ၊ နညႀတိႁႏိၵယ သံဝရာ၊ နညၾတ သဗၺနိႆဂၢါ၊ ေသာတၲႎ ပႆာမိ ပါဏိနံ။

x ဒိေ႒ ဒိ႒မတၱံဘဝိႆတိ ၊ သုေတ သုတမတၲံ ဘဝိႆတိ၊  မုေတ မုတမတၱံဘဝိႆတိ၊ ဝိညာေတ ဝိညာတမတၱံ ဘဝိႆတိ။

x သုဒၶါဇီဝံ သုခဖလံ အနဝဇၨံ နပရဒုကၡာဝဟနံ  အဘယံ အသမီၸဠနံဧကႏၱဝၯုကႎ အပရိဟာနိယံ အမာယံ  အာရကၡာ ပတိၳတဒဒံ သဗၺသတၲဒမနံ သံဝရဟိတံ  ပဋိ႐ူပံ အနိႆိတံ ဝိပၸမုတၲံ ရာဂကၡယံ ေဒါသကၡယံ  ေမာဟကၡယံ မာနပၸဟာနံ ကုဝိတကၠေစၧဒနံ  ကခၤါဝိတရဏံ ေကာသဇၨဝိဒံၶသနံ အရတိပၸဟာနံ ခမနံ  အတုလံ အပၸမာဏံ သဗၺဒုကၡကၡယံ ဂမနႏိၱ။

x အဒၶါယ ဣမာယ ပဋိပတိၲယာ ဇာတိဇရာ  ဗ်ာဓိမရဏမွာ ပရိမုၪၥိႆာမိ

ဤအက်င့္တို႔ေၾကာင့္ ဇာတိ၊ ဇရာ၊ ဗ်ာဓိ၊ မရဏ တရားတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ပါေစ။

ဣေႁႏၵေစာင့္၍ ေအာင္ပါသည္။ဣေႁႏၵေစာင့္၍ ေအာင္ပါသည္။

ဓမၼေစတီေတာ္ (၅)

သဗၺညဳတဥာေဏာ အနေႏၱာဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတိၳ ေမ ေဟာတု ဇယမဂၤလံ။ ဥာဏ္ေတာ္ေစတီပါဘုရား x လဒၶါနဘူ နေမ ဗုဒံၶ သဗၺေဥယ် ခီဏာသေဝ နိယ်ာနိ အႏၱာရာေယစ၊ ေဝသာရေဇၨတိ ေကဟိစိ။

x ဓမၼတၳ ေဒသနာေဝဒ၊ စတုဂမီၻရဒုဒၵသံ၊ ဓမံၼ ေလာကႆ ေဒေသႏံၲဳ၊ ဓမၼရာဇံ နမာမဟံ။ ပါဠိ၏နက္နဲျခင္း၊ အနက္၏နက္နဲျခင္း၊ ေဒသနာ၏နက္နဲျခင္း၊ အသိဥာဏ္၏နက္နဲျခင္းတည္းဟူေသာ ေလးပါးေသာ နက္နဲျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ခဲထေသာတရားကို၊ လူနတ္အေပါင္းအားေဟာေတာ္မူတတ္ေသာ တရားမင္းဘုရားကို ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ႐ုိေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမုိး၍ ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။

x သြာကၡာေတာ ဘဂဝတာ ဓေမၼာ၊ သႏိၵ႒ိေကာ၊ အကာလိေကာ၊ ဧဟိပႆိေကာ၊ ၾသပေနယ်ိေကာ၊ ပစၥတံၲ  ေဝဒိတေဗၺာ ဝိညဴဟိတိ။

x ေယဓမၼာ ေဟတုပၸဘဝါ ၊ ေတသံေဟတံု တထာဂေတာ အာဟ ေတသၪၥ ေယာနိေရာေဓာ၊ ဧဝံဝါဒီ မဟာသမေဏာ။

x ပဌမံ သက လကၡဏ ေမကပဒံ၊ ဒုတိယာဒိ ပဒႆ  နိ ဒႆနေသာ၊ သ,မ,နိ၊ ဒု,နိ,မာ၊ သ,မ,ဒူ၊ သ,နိ,ဒူ၊  ကမေတာ ဝိဘေဇ ပထေမန ဝိနာ။

x အဝိဇၨာယေတြဝ အေသသ ဝိရာဂနိေရာဓာ – သခၤါရနိေရာေဓာ

သခၤါရနိေရာဓာ – ဝိဥာဏနိေရာေဓာ၊

ဝိဥာဏနိေရာဓာ – နာမ႐ူပနိေရာေဓာ၊

နာမ႐ူမနိေရာဓာ – သဠာယတနနိေရာေဓာ၊

သဠာယတနနိေရာဓာ – ဖႆနိေရာေဓာ၊

ဖႆနိေရာဓာ – ေဝဒနာနိေရာေဓာ၊

ေဝဒနာနိေရာဓာ – တဏွာနိေရာေဓာ၊

တဏွာနိေရာဓာ – ဥပါဒါနနိေရာေဓာ၊

ဥပါဒါနနိေရာဓာ – ဘဝနိေရာေဓာ၊

ဘဝနိေရာဓာ – ဇာတိနိေရာေဓာ၊

ဇာတိနိေရာဓာ – ဇရာ မရဏ၊

ေသာကပရိေဒဝ၊

ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ နိ႐ုဇၩႏိၱ  ဧဝေမ တႆ ေကဝလႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ နိေရာေဓာ ေဟာတီတိ။

x အဝိဇၨာခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သခၤါရခ်ဳပ္၏။

သခၤါရခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိဥာဏ္ခ်ဳပ္၏။

ဝိဥာဏ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ခ်ဳပ္၏။

နာမ္႐ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သဠာယတနခ်ဳပ္၏။

သဠာယတနခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖႆခ်ဳပ္၏။

ဖႆခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာခ်ဳပ္၏။

ေဝဒနာခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ တဏွာခ်ဳပ္၏။

တဏွာခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ခ်ဳပ္၏။

ဥပါဒါန္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝခ်ဳပ္၏။

ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇာတိခ်ဳပ္၏။

ဇာတိခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇရာ မရဏခ်ဳပ္၏။

ဇရာမရဏခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာကပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆ ဥပါယာသခ်ဳပ္၏ဟု သိျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။

x စိရံ တိ႒တု သဒၶေမၼာ၊ ဓေမၼ ေဟာႏၱဳ သဂါရဝါ။ ဒုသနိမ သဒုမနိ။

သဒၼမၼသံုးျဖာ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ရွည္ျမင့္စြာ တစ္ ကမၻာ လံုး၌တည္ေနေတာ္မူပါေစသတည္း။ အလံုးစံုလည္းျဖစ္ကုန္ေသာ သတၲဝါ အေပါင္းတုိ႔သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ေက်ာက္ထီးတႏၲဳ အေလးဂ႐ုျပဳ၍ ႐ိုေသေလးစားၾကကုန္သည္ စစ္စစ္မေသြ ဧကန္ျဖစ္ပါေစ ကုန္သတည္း။

(ေလာကီ၊ ေလာကုတၲရာတရားအေပါင္းတု႔ိ၌ အလံုးစံု အကုန္အစင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ သဗၺညဳတ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ကို ေရတြက္၌မကုန္ႏုိင္ပါတကား)

ေၾကာင္းက်ဳိး၊ ေကာင္းမွန္ ထူးျမတ္၍ ေအာင္ပါသည္။ေၾကာင္းက်ဳိး၊ ေကာင္းမွန္ ထူးျမတ္၍ ေအာင္ပါသည္။

ဓမၼေစတီေတာ္ (၆)

အနာဝရဏေဏာ အနေႏၲာဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတိၳ ေမ ေဟာတု ဇယမဂၤလံ။ အားေတာ္ေစတီပါဘုရား x ဌာနာ ဌာေန ခေယ ဝေႏၵ၊ ကေမၼဓာတု ဓိ မုတ်ညံ ၊  တိေကၡ ခေႏၶရာဟံ ဗုဒံၶ၊ ေဝါဒါေနသု စုတုပၸါေက။ ဒႆ ဆဒၵႏၲရာဇာဝ၊ ဒသ ကာယဗေလာမုနိ။ ဒသ ဥာဏဗၺေလာ တုေလ်ာ၊ ဝေႏၵ တံ သမဏုတၲမံ ။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေၾကာင္းဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္၌ မေဖာက္မျပန္ သိျမင္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ဌာနာဌာန ဥာဏ္ေတာ္အား ကိေလသာမာန္ ေဘးရန္ခပင္း ကုန္ခန္းျခင္း၌ သိျမင္ေတာ္မူျခင္း တည္းဟူေသာ ကိေလသာခယဥာဏ္ဏေတာ္အား ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ ကံ ႏွစ္ပါးတုိ႔ကို ပိုင္းျခားေဝဖန္သိျမင္ျခင္းဟူေသာ ကမၼပရိေစၧဒဥာဏ္ေတာ္အား စကၡဳဓာတ္၊ ေသာတ ဓာတ္အေပါင္းတုိ႔၏ အေၾကာင္းစံုကို ဧကန္မယြင္း သိျမင္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ နာနာ ဓာတုဥာဏ္ေတာ္အား နတ္၊ လူ၊ ျဗဟၼာသတၲဝါတုိ႔၏ လိုရာစြဲၿငိ ရွိသမွ် အဓိမုတိၲ၌ သိျမင္ျခင္းဟူေသာ အဓိမုတိၲဥာဏ္ေတာ္အား လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာသတၲဝါတုိ႔၏ ဣေႁႏၵ ႏုရင့္ေသာအျဖစ္ကို သိျမင္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ဣႁႏိၵယ ပေရာပရိယတိၲ ဥာဏ္ေတာ္အား ေရွးေရွးဘဝတုိ႔၌ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ သတၲဝါတုိ႔၏ ခႏၼာ အစဥ္ကို မေဖာက္မျပန္သိျမင္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ခႏၶသႏၲတိ ဥာဏ္ေတာ္အား စ်ာန္ဝိေမာကၡတရားတုိ႔၏ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္း၊ သံကိ ေလသ ျဖဴစင္ေၾကာင္း၊ သမာပတ္မွ ထေျမာက္ေၾကာင္းတုိ႔ကို သိျမင္ ေသာ ေဝါဒါနဥာဏ္ေတာ္အား လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ သတၲဝါတုိ႔၏ စုတိပဋိသေႏၼ ႏွစ္ပါး၌ မေဖာက္မျပန္ သိျမင္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ စုတုပပါတ ဥာဏ္ေတာ္အား လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာသတၲဝါတုိ႔၏ ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ ကံအက်ဳိးႏွစ္ပါးကို ပိုင္းျခားသိျမင္ႏိုင္ေသာ ကမၼဝိပါကႏၲရ ဥာဏ္ဏေတာ္ အားကို ရေတာ္မူၿပီး ထိုဥာဏ္ဏေတာ္ ‘အားဆယ္ပါး’ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမုိး၍ ရွိခိုး ပါ၏ဘုရား။

x သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ၊ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ၊ ဥာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ၊ သာမိစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ၊ ယဒိဒံ စတၲာရိ ပုရိသယုဂါနိ အ႒ပုရိသပုဂၢလာ  ဧသ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ၊  အာဟုေနေယ်ာ၊ ပါဟုေနေယ်ာ၊  ဒကိၡေဏေယ်ာ၊ အၪၨလီကရဏီေယာ  အႏုတၲရံ ပုညေကၡတံၲ ေလာကႆာတိ ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားေမာ္ အရိယာ သံဃာေတာ္သည္ ကိေလသာၿငိမ္းေၾကာင္း ေကာင္းစြာက်င့္ႀကံေတာ္မူပါေပ၏။ သာေဌ မာယာကင္းစင္ကြာ၍ ေျဖာင့္စြာက်င့္ႀကံေတာ္မူပါေပ၏။ နိဗၺာန္အက်ဳိး ေမွ်ာ္ကိုးရည္သန္ က်င့္ႀကံ ေတာ္မူပါေပ၏။ မဂၢင္ရွစ္ရပ္ အက်င့္ျမတ္ေၾကာင့္ တုပ္ဝပ္႐ိုေသ ေလ်ာ္ကန္ ေအာင္ က်င့္ႀကံေတာ္မူပါေပ၏။ အစံုေလးပါး သီးျခားရွစ္ေဖာ္ ျမတ္ဘုရား၏ တပည့္သားေမာ္ အရိယာသံဃာေတာ္သည္ အေဝးမွေဆာင္ယူပစၥည္းကိုမူလည္း ေပးလွဴ ျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူပါ ေပ၏။ ဧည့္သည္ဖို႔ရာ ရည္ကာေဆာင္ထား ပစၥည္းမ်ားပင္ စိတ္ထားစင္ျဖဴ ေပးလွဴျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူပါေပ၏။ တမလြန္စခန္းေကာင္းဖို႔မွန္း၊ လွဴဒါန္းျခင္းငွာထုိက္ေတာ္မူပါေပ၏။ ႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူပါေပ၏။ နတ္၊ လူအမ်ား ေကာင္းမႈပြားဖို႔ ႀကဲထားပ်ဳိးခ် တုမရသည့္ ေကာင္းလွလယ္ေျမ ယာေျမပမာ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။ ဤသို႔ ဂုဏ္ကိုးပါးႏွင့္ ထူးျခားကံုလံု ျပည့္စံုေတာ္ မူေသာ အရိယာရွစ္ေဖာ္ သံဃာေတာ္ႏွင့္ အရိယာႏြယ္ဝင္ သမုတိ ေထရ္အရွင္တုိ႔ကို တပည့္ေတာ္သည္ ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

x ဧဝံ ဗုဒံၶ သရႏၲာနံ၊ ဓမံၼ သံဃၪၥ ဘိကၡေဝါ၊ ဘယံ ဝါ ဆမိၻတတံၲ ဝါ ၊ ေလာမဟံေသာ နေဟႆတိ ။ အၾကင္ေၾကာက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ခက္ထေရာ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္း ထျခင္းသည္လည္းေကာင္းသင္တုိ႔ တြင္ျဖစ္လာသည္ရွိေသာ္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ရတနာျမတ္သံုးပါး ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးတုိ႔ကို ေအာက္ေမ့သတိရၾကကုန္ေသာ သူတုိ႔သည္ ထိုေၾကာက္ျခင္း၊ ခက္ထေရာ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းသည္ ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာရမည္မွာ ဧကန္ျဖစ္ေပသည္။

x ဘေဝဝါဟံ ဘယံဒိသြာ၊ ဘဝၪၥ ဝိဘေဝသိနံ၊ ဘဝံနာဘိ ဝဒႎ ကိဥိၥ နႏိၵၪၥ နဥပါဒိယႎ။

လူနတ္ျဗဟၼာ သတၲဝါအေပါင္းတုိ႔၏ တရားမင္းစင္စစ္ ဓမၼရာဇ္ ျဖစ္ ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘဝသံုးျဖာ သံသရာ၌ မ်ားလွ ေထာင္ ေသာင္း ေဘးရန္အေပါင္းကို ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ ေဖာက္ထြင္း သိျမင္ ေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ ဘဝသံုးျဖာ သံသရာကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝေကာင္းမည္ ရွာႀကံစည္လည္း ဆံုလည္ႏြားကဲ့သို႔ သံသရာဝဲၾသဃ၌ နစ္မြမ္းၾကသူ သတၲဝါ မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အတတ္ထင္ထင္ ေကာင္းစြာျမင္၍ သံုးျဖာ ဘဝ သံုးေလာကတြင္ တစ္စံုတစ္ခု ဘဝစိုးစဥ္းမွ်ကို တဏွာဒိ႒ိ ကပ္ၿငိ စြဲလမ္း မယူမွန္း၊ တြယ္တာသမႈ တဏွာစုကို ႏွစ္သက္ယူမွန္း စြဲလမ္းေတာ္ မမူေခ်။

x နိဗၺာနံ၊  ေမာေကၡာ၊  နိေရာေဓာ၊ ဒီေပါ၊ တဏွာကၡေယာ၊ တာဏံ၊ ေလဏံ၊ သႏံၱ၊ အနာလယံ၊ အသခၤတံ၊ သိဝံ၊ အမတံ၊ အနီတိကံ၊ အနာသဝံ၊ ဓုဝံ၊ ဝိဝ႗ံ၊ ေခမံ၊ ဝိေရာေဂါ၊ အစၥဳတံ၊ ပဒံ၊ ေယာဂေကၡေမာ၊ ပါရံ၊ မုတိၲ၊ သႏိၱ၊ ဝိသုဒိၶ၊ ဝိမုတိၲ၊ အသခၤတဓာတု၊ နဥပၸါေဒါ၊ နဝေယာ၊ နညေတၳာ၊ အတိဂမီၻရံ၊ အတိနိပုဏံ သုဒုဒၵသံ၊   အဗၻဳတံ၊  အႏုတၲေရာ၊  ေလာကႆေႏၱာတိ။

ေအးရာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ လြတ္ေျမာက္ရာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ ေသာနိဗၺာန္၊ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ တဏွာ ကုန္ရာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာနိဗၺာန္၊ ပုန္းေအာင္း ရာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ ေအးရာျဖစ္ ေသာနိဗၺာန္၊ တဏွာ မရွိရာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ အေၾကာင္းတရားတို႔သည္ မျပဳျပင္အပ္ေသာ နိဗၺာန္၊ အရိယာတုိ႔သည္ မွီဝဲအပ္ေသာနိဗၺာန္၊ ေသျခင္း ကင္းေသာနိဗၺာန္၊ ေဘးရန္မရွိရာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ အာသဝကင္းရာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ ၿမဲေသာနိဗၺာန္၊ ဝဋ္ကင္းရာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ ေဘးကင္းရာ ျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ ရာဂကင္းရာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ ေရြ႕လ်ား ျခင္းကင္းရာ ျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ အရိယာတုိ႔သည္ ေရာက္အပ္ေသာ နိဗၺာန္၊ ေယာဂ၏ ကုန္ရာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ ထိုမွာဘက္ကမ္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာနိ ဗၺာန္၊ လြတ္ရာ ျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ ေအးရာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ အထူးစင္ၾကယ္ရာ ျဖစ္ ေသာ နိဗၺာန္၊ အထူးလြတ္ေျမာက္ရာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ အသခၤတဓာတ္ထူး ဓာတ္ျမတ္ျဖစ္ေသာနိဗၺာန္၊ ႐ုပ္နာမ္သ႑ာန္ ျဖစ္ျခင္းကင္းေသာနိဗၺာန္၊ ပ်က္ျခင္းကင္းေသာနိဗၺာန္၊ အျခားတစ္ပါးေသာအျခင္းအရာ ကင္းရွင္း ေသာနိဗၺာန္၊ အလြန္ နက္နဲေသာနိဗၺာန္၊ အလြန္သိမ္ေမြ႕ေသာနိဗၺာန္၊ ေကာင္းစြာသိႏုိင္ခဲ ျမင္ႏုိင္ခဲေသာနိဗၺာန္၊ သခၤါရကင္းျပတ္၍ အံ့ဖြယ္သရဲ မျဖစ္ဘူးၿမဲ ထူးကဲလွစြာေသာနိဗၺာန္၊ အတုမရွိ ျမတ္လွစြာေသာ နိဗၺာန္၊ ေလာကသံုးပါး၏ ၿပီးဆံုးရာျဖစ္ ေသာနိဗၺာန္။ နိဗၺာန္အနက္ ၃၆ခ်က္ပါ ဘုရား။

(လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ သတၲဝါ၊ ေရ၊ ေျမ၊ ေကာင္းကင္၊ စၾကဝဠာ အနမတဂၢသံသရာ ကပၸါ အနႏၲ ဖံုးလႊမ္း၍မရေအာင္ ေဖာက္ထြင္း၍ သိျမင္ ေတာ္မူေသာ အနာဝရဏေရႊÓဏ္ေတာ္ကို ေရတြက္၍ မကုန္ႏုိင္ပါတကား။)

ေဖာက္ထြင္းသိျမင္၍ ေအာင္ပါသည္။

သေဗၺသတၱာ မယာ သမံ တံ ဘာဂံ လဘႏၱဳ။ သေဗၺသတၲာ မ်ားသတၲာအား ယခုပစၥကၡဒါနကုသိုလ္ အမွ်ဆုိပါသည္။ ဘုိးဘြားဘီဘင္ မိဘ၊ ဆရာသခင္၊ ရဟန္းရွင္လူ၊ နတ္ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါအေပါင္း တုိ့သည္ အမွ်ရရွိ၍ ခ်မ္းသာေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။ (ကုသိုလ္ အမွ် . .အမွ် . .အမွ် ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့။)၃ သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္းတို႔၏ ျပဳသမွ် ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အဖို႔ဘာဂကို သာဓုႏုေမာ္ေခၚပါ၏ဘုရား။

သာဓု . .သာဓု . .သာဓု။

မိမိႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအား ေမတၲာပို႔သရန္။ ဧဟိ – ဗုဒၶသာသနာေတာ္သို႔ လာလွည့္ေလာ့။ ပႆိေကာ – ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ႐ႈလွည့္ေလာ့။ ဗုဒၶဥာဏ္ေတာ္၊ စိတ္တြင္ေပၚ၊ ပူေဇာ္ခ်မ္းသာသည္။ဥာဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး၊ ပူေဇာ္ပြား၊ ထူးျခားခ်မ္းသာသည္။

ဗုဒၶဥာဏ္ေတာ္ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ဳိးမ်ား

၁။ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔ ခ်စ္ခင္သည္။

၂။ အတြင္းရန္၊ အျပင္ရန္ဟူသမွ်ကို ေအာင္သည္။

၃။ မိမိ သူတစ္ပါး အႀကံအစည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

၄။ မိမိ သူတစ္ပါး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကို ဆံုးမႏုိင္သည္။

၅။ ေလာကီ၊ ေလာကုတၲရာပညာမ်ား ေပါက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ သည္။

၆။ ကာယ၊ ဥာဏ၊ ေဘာဂ၊ စာရိတၱ၊ မိတၱအားလံုး ထက္ျမက္သည္။

ေက်ာက္ထီးတႏၱဳ သာသနာျပဳႏုိင္ၾကပါေစ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*