လူရႊင္ေတာ္ ဘုိးဘြားရိပ္သာ ေဆာက္လုပ္သြားမည္

လူရႊင္ေတာ္ ဘုိးဘြားရိပ္သာ ေဆာက္လုပ္သြားမည္
September 20, 2017 Leanne Win

လူရႊင္ေတာ္အသင္း(ရန္ ကုန္)ရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကုိ စက္ တင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔က က်ဳိကၠဆံဓမၼာ ႐ုံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆို ပါေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ့ နာယကႀကီး မ်ား၊ အသင္းသားမ်ားရဲ႕ အမ်ား သေဘာတူဆႏၵအတုိင္း လူရႊင္ေတာ္ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕မ်ားကုိ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွာေတာ့ ဦး ဒိန္းေဒါင္(ဥကၠ႒)၊ ဦးေအာင္ေသာ္ (အတြင္းေရးမွဴး)၊ ဦးပန္းသီး(တြဲ ဖက္အတြင္းေရးမွဴး)၊ ဦးေရခ်မ္း(ဘ႑ာ ေရးမွဴး)၊ ဦးၿငိမ္းခ်မ္း (စာရင္းစစ္)၊ ဦးေကာင္းေက်ာ္(ျပန္ၾကားေရး၁)၊ ဦး စိန္ပန္းသီး(ျပန္ၾကားေရး၂)၊ ဦးကံပြင့္ (စည္း႐ုံးေရးမွဴး)၊ ဦးသုတ (စည္း႐ံုံး ေရးမွဴး)၊ ဦးခ်က္ႀကီး(အမႈေဆာင္)၊ ဦးပုိးေလး(အမႈေဆာင္)၊ ဦးပီယ(႐ုံး အဖြဲ႕မွဴး)တုိ႔ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းကာ ေလးႏွစ္ တာ သက္တမ္းျဖစ္တဲ့ ၂ဝ၁၇ မွ ၂ဝ၂၁ အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾက မွာျဖစ္ပါတယ္။

လူရႊင္ေတာ္အသင္း (ရန္ကုန္)အေနနဲ႔ အသင္းတည္ ေထာင္ခြင့္ မွတ္ပုံတင္က်ၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္လည္း အသင္းဝင္မ်ားအား အသင္းဝင္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးသြား မွာျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။အသင္းဝင္ကတ္ရွိတဲ့ လူရႊင္ေတာ္မ်ား ကုိသာ သာေရး၊နာေရး ၊လူမႈကူ ညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးမ်ားအတြက္ အကူအညီ ေပး သြားမွာျဖစ္ၿပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ား၊ အသင္း ကတ္မရွိသူမ်ားအား မည္သည့္အ ေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိမွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း။ ဒါေၾကာင့္ လူရႊင္ေတာ္အသင္းသုိ့ စိတ္တူကုိယ္တူ လူရႊင္ေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ အသင္းသုိ႔ ဝင္ ႏိုင္ပါေၾကာင္း လူရႊင္ေတာ္အသင္း (ရန္ ကုန္)မွ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္။ လူရႊင္ေတာ္အသင္း(ရန္ကုန္)အေနနဲ႔   အသင္းမွတ္ပုံတင္မက်ခင္ကတည္းက လူရႊင္ေတာ္သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲကုိ ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခုႏွစ္နဲ႔ဆုိရင္ ၇ႀကိမ္ ေျမာက္ေတာင္ ရွိခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူရႊင္ေတာ္အသင္း(ရန္ ကုန္)ရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကုိ စက္ တင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔က က်ဳိကၠဆံဓမၼာ ႐ုံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆို ပါေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ့ နာယကႀကီး မ်ား၊ အသင္းသားမ်ားရဲ႕ အမ်ား သေဘာတူဆႏၵအတုိင္း လူရႊင္ေတာ္ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕မ်ားကုိ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွာေတာ့ ဦး ဒိန္းေဒါင္(ဥကၠ႒)၊ ဦးေအာင္ေသာ္ (အတြင္းေရးမွဴး)၊ ဦးပန္းသီး(တြဲ ဖက္အတြင္းေရးမွဴး)၊ ဦးေရခ်မ္း(ဘ႑ာ ေရးမွဴး)၊ ဦးၿငိမ္းခ်မ္း (စာရင္းစစ္)၊ ဦးေကာင္းေက်ာ္(ျပန္ၾကားေရး၁)၊ ဦး စိန္ပန္းသီး(ျပန္ၾကားေရး၂)၊ ဦးကံပြင့္ (စည္း႐ုံးေရးမွဴး)၊ ဦးသုတ (စည္း႐ံုံး ေရးမွဴး)၊ ဦးခ်က္ႀကီး(အမႈေဆာင္)၊ ဦးပုိးေလး(အမႈေဆာင္)၊ ဦးပီယ(႐ုံး အဖြဲ႕မွဴး)တုိ႔ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းကာ ေလးႏွစ္ တာ သက္တမ္းျဖစ္တဲ့ ၂ဝ၁၇ မွ ၂ဝ၂၁ အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾက မွာျဖစ္ပါတယ္။ လူရႊင္ေတာ္အသင္း (ရန္ကုန္)အေနနဲ႔ အသင္းတည္ ေထာင္ခြင့္ မွတ္ပုံတင္က်ၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္လည္း အသင္းဝင္မ်ားအား အသင္းဝင္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးသြား မွာျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။အသင္းဝင္ကတ္ရွိတဲ့ လူရႊင္ေတာ္မ်ား ကုိသာ သာေရး၊နာေရး ၊လူမႈကူ ညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးမ်ားအတြက္ အကူအညီ ေပး သြားမွာျဖစ္ၿပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ား၊ အသင္း ကတ္မရွိသူမ်ားအား မည္သည့္အ ေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိမွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း။

ဒါေၾကာင့္ လူရႊင္ေတာ္အသင္းသုိ့ စိတ္တူကုိယ္တူ လူရႊင္ေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ အသင္းသုိ႔ ဝင္ ႏိုင္ပါေၾကာင္း လူရႊင္ေတာ္အသင္း (ရန္ ကုန္)မွ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္။ လူရႊင္ေတာ္အသင္း(ရန္ကုန္)အေနနဲ႔   အသင္းမွတ္ပုံတင္မက်ခင္ကတည္းက လူရႊင္ေတာ္သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲကုိ ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခုႏွစ္နဲ႔ဆုိရင္ ၇ႀကိမ္ ေျမာက္ေတာင္ ရွိခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

“ဘုိးဘြားရိပ္သာေဆာက္လုပ္ပါ မယ္။ ဘုရားနဲ႔လည္းနီးေတာ့ တရားလည္း အားထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ဘုိးဘြားရိပ္သာဆုိ တာ အသက္ႀကီးတဲ့ လူရႊင္ေတာ္ေတြပါပဲ။ မိသားစုဝင္ေတြကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ခံမွာမဟုတ္ပါဘူး။ လူရႊင္ေတာ္မွာက သင္ရုိးသင္တန္းမရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ လူရႊင္ေတာ္ဆရာႀကီးေတြရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေတာင္ရွည္ဝတ္နည္း၊ ခြန္းေတာက္ဆုိ နည္းစတဲ့ ပညာရပ္ေတြကုိ ဆရာႀကီး ေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ သင္တန္းေလးပုံစံ နဲ႔ျပဳလုပ္ဖုိ႔  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစီစဥ္ေရးဆြဲ ထားပါတယ္” လုိ႔ လူရႊင္ေတာ္အသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ဦးဒိန္းေဒါင္က ေျပာပါ တယ္။

လင္းအကၡရာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*