ေလတိုးမခံႏိုင္ေသာ သရက္သီးျပြတ္မ်ား

ေလတိုးမခံႏိုင္ေသာ သရက္သီးျပြတ္မ်ား
September 11, 2017 Leanne Win
ေလတိုးမခံႏိုင္ေသာ သရက္သီးျပြတ္မ်ား

အပုပ္ၾကာအညႇာရိ တစ္ခါထိနဲ႔ အကုန္ေၾကြ

အပူလြန္ အခံြပါး အသားထိ ေဆြးျမည့္လို႔ေန

လႈပ္စိလႈပ္စိတိုးကာေန ပိုးသတၱဝါေတြကလည္းတလံုးတေရြး

သည္အလားေပပ အညီႇဖြား ဆုတ္ျပန္ျပန္တို႔

အပုပ္ခံ ကိေလထားရယ္ေၾကာင့္

မခ်ိအေျခ  ရိေၾကြ ျဖင့္ ပင္သြားရမယ္တရား

မရိွတရိွ  အလားမသိတ သိတို႔ရဲ႕

အမွားမိဝဋ္ေၾကြး။ ။

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*