ထိုအရာ

ထိုအရာ
September 11, 2017 Leanne Win

လူတိုင္းတြင္ ထိုအရာရွိသည္။ ထိုအရာ လူတိုင္းတြင္ရွိမွ လည္း လူတို႔၏ ရွင္သန္ ျခင္းဘဝမ်ား အဓိပၸာယ္ျပည့္စံုပါ လိမ့္မည္။ ထိုအရာမရွိေသာသူသည္ ေသဆံုးေနသူႏွင့္ဘာမွမျခား။ လူတို႔ ၏သြားလာလႈပ္ရွားအိပ္စက္အနားယူမႈမ်ားအား ထိုအရာကသာဦး ေဆာင္ေနသည္။ ထိုအရာသည္ ခႏၶာ ကိုယ္ေရြ႕လ်ားလႈပ္ရွားမႈထက္ အဆ ေပါင္းမ်ားစြာ လ်င္ျမန္ေနပါသည္။ ထိုအရာ၏လႈပ္ရွားေျပးသြားမႈျမန္ ဆန္ႏႈန္းအား ျမင္းေကာင္ေရအား ျဖင့္ပင္ တိုင္းတာသတ္မွတ္၍ မရႏိုင္ ပါ။ ဆိုရလွ်င္ မ်က္ေတာင္ တစ္ခတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္လက္ ေဖ်ာက္တစ္ခ်က္ တီးစာထက္ပင္ ထိုအရာ၏ ျမန္ဆန္ ႏႈန္းကသာ လြန္ေနပါေသးသည္။ ထိုအရာသည္ အႏိႈင္းမဲ့ျမန္ဆန္သလို လူတို႔၏အနာဂတ္မ်ားအားလည္း ပံုေဖာ္ ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ လူတစ္ ေယာက္၏ မြန္ျမတ္မႈအတြက္ ျမင့္ျမတ္ျခင္းဆီသို႔ ေရာက္ေအာင္ ထိုအရာက ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သကဲ႔သို႔ လူတစ္ေယာက္၏ ယုတ္ညံ့မႈ အတြက္လည္း နိမ့္က်ျခင္းသို႔ေရာက္ ေအာင္ ထိုအရာက တြန္းခ်ေပးႏိုင္ျပန္ သည္။ လူတို႔၏ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ဟူေသာ ကာလသံုးပါး တို႔သည္ ထိုအရာအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနပါသည္။ ထိုအရာ၏ဖန္တီးမႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ လူတစ္ဦး   ခ်င္းစီ၏ ဘဝရပ္တည္ခ်က္မ်ား ကြဲျပားသြားရေပသည္။ သူေတာ္စင္ မ်ားကေတာ့ ထိုအရာကိုေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္၍ ျမင့္ျမတ္ျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႀကသည္။ ပုထုဇဥ္နယ္ ပယ္အတြင္းတြင္ေတာ့ ထိုအရာသည္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီလြန္းလွ၏။တိုင္းတြင္ ထိုအရာရွိသည္။ ထိုအရာ လူတိုင္းတြင္ရွိမွ လည္း လူတို႔၏ ရွင္သန္ ျခင္းဘဝမ်ား အဓိပၸာယ္ျပည့္စံုပါ လိမ့္မည္။ ထိုအရာမရွိေသာသူသည္ ေသဆံုးေနသူႏွင့္ဘာမွမျခား။

လူတို႔ ၏သြားလာလႈပ္ရွားအိပ္စက္အနားယူမႈမ်ားအား ထိုအရာကသာဦး ေဆာင္ေနသည္။ ထိုအရာသည္ ခႏၶာ ကိုယ္ေရြ႕လ်ားလႈပ္ရွားမႈထက္ အဆ ေပါင္းမ်ားစြာ လ်င္ျမန္ေနပါသည္။ ထိုအရာ၏လႈပ္ရွားေျပးသြားမႈျမန္ ဆန္ႏႈန္းအား ျမင္းေကာင္ေရအား ျဖင့္ပင္ တိုင္းတာသတ္မွတ္၍ မရႏိုင္ ပါ။ ဆိုရလွ်င္ မ်က္ေတာင္ တစ္ခတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္လက္ ေဖ်ာက္တစ္ခ်က္ တီးစာထက္ပင္ ထိုအရာ၏ ျမန္ဆန္ ႏႈန္းကသာ လြန္ေနပါေသးသည္။ ထိုအရာသည္ အႏိႈင္းမဲ့ျမန္ဆန္သလို လူတို႔၏အနာဂတ္မ်ားအားလည္း ပံုေဖာ္ ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ လူတစ္ ေယာက္၏ မြန္ျမတ္မႈအတြက္ ျမင့္ျမတ္ျခင္းဆီသို႔ ေရာက္ေအာင္ ထိုအရာက ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သကဲ႔သို႔ လူတစ္ေယာက္၏ ယုတ္ညံ့မႈ အတြက္လည္း နိမ့္က်ျခင္းသို႔ေရာက္ ေအာင္ ထိုအရာက တြန္းခ်ေပးႏိုင္ျပန္ သည္။ လူတို႔၏ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ဟူေသာ ကာလသံုးပါး တို႔သည္ ထိုအရာအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနပါသည္။ ထိုအရာ၏ဖန္တီးမႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ လူတစ္ဦး   ခ်င္းစီ၏ ဘဝရပ္တည္ခ်က္မ်ား ကြဲျပားသြားရေပသည္။ သူေတာ္စင္ မ်ားကေတာ့ ထိုအရာကိုေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္၍ ျမင့္ျမတ္ျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႀကသည္။ ပုထုဇဥ္နယ္ ပယ္အတြင္းတြင္ေတာ့ ထိုအရာသည္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီလြန္းလွ၏။

လူတစ္ေယာက္၏ လွပေသာ အိပ္မက္သက္တန္႔ေလးမ်ားအား ထိုအရာက ဖန္ဆင္းေပး၏။ လူတစ္ ေယာက္၏ခိုင္မာေသာ ယံုၾကည္     ခ်က္ အစိုင္အခဲေလးမ်ားအား ထိုအရာက တည္ေဆာက္ေပး၏။ လူတစ္ေယာက္၏ ထိပ္တန္းက် သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပန္းတိုင္       မ်ားဆီသို႔လည္း ထိုအရာက အေရာက္ေပးပို႔ ေနျပန္သည္။ တစ္ ဖန္လူတစ္ေယာက္၏လြဲမွားေသာ အယူအဆတိုင္းအတြက္ ထိုအရာက တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ ေပးေနျပန္ သည္။ အမွန္စင္စစ္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ ၏ ထိုအရာကိုအသံုး ျပဳမႈအေပၚတြင္ သာ မူတည္၍ ထိုအရာကတန္ျပန္ သက္ေရာက္မႈ ျပဳေနျခင္းသာျဖစ္ပါ သည္။ ဥပမာ ဆိုခ်င္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ေခ်ာင္းငယ္ အတြင္းမွ သစ္တံုးတစ္တံုးကို ဆယ္ယူရရွိခဲ႕သည္။ ထိုသူ သည္ ၄င္းသစ္တံုးအား ထင္းခြဲ၍ အသံုးျပဳ မည္ဆိုလွ်င္ ထင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မွမဟုတ္ ေျမာင္း၊ေရအိုင္ ငယ္တို႔ အား ျဖတ္ေက်ာ္ရန္အတြက္ ၾကားခံ နယ္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳ မည္ဆိုလွ်င္လည္း လမ္းတံတားျဖစ္ သြားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ ၄င္းသစ္ တံုးကိုပင္ ပန္းပုအတတ္ပညာျဖင့္ ျခယ္မႈန္း၍ ယမင္း႐ုပ္ကေလးဖန္တီး လွ်င္လည္း လွပေက်ာ့ရွင္းေသာ ယမင္း႐ုပ္ကေလးတစ္ခုေကာင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

သို႔မွမဟုတ္ဘဲ ၄င္းပန္းပု ပညာအစြမ္းျဖင့္ပင္ ထိုသစ္တံုးအား ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္႐ုပ္တု အမ်ိဳးမ်ိဳးအားလည္း မြန္ျမတ္ေကာင္း မြန္စြာ ဖန္ဆင္းႏိုင္ပါေသးသည္။ ဤအရာသည္ လူတစ္ေယာက္၏ သစ္တံုးအေပၚတြင္ထားရွိသည့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္သာျဖစ္ပါ၏။ ၄င္းတန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ကိုပင္ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ ထိုအရာက ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေပး ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းအေပၚတြင္ ထိုအရာက စကၠန္႔ႏွင့္အမွ် စိုးမိုး ထားႏိုင္လြန္းလွေပသည္။ လူတစ္ ေယာက္၏ ကုသိုလ္အမႈျပဳ လုပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ထိုအရာ ႏွင့္သာ အဓိက သက္ဆိုင္ေနသလို၊ လူတစ္ေယာက္၏ အကုသိုလ္အမႈျပဳ လုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္လည္း ထိုအရာႏွင့္သာ အဓိကသက္ဆိုင္ ေနပါသည္။  ထိုအရာသည္ လူတို႔၏အိပ္မက္ မ်ားအား လွပစြာဖန္ဆင္းေပးႏိုင္ သကဲ႔သို႔ ၊ လူတို႔၏အိပ္မက္မ်ားအား လည္း အက်ည္းတန္စြာ ႐ိုက္ခ်ိဳး     ဖ်က္ဆီးပစ္တတ္ျပန္သည္။ အေရး ႀကီးသည္မွာ ထိုအရာသည္ စကၠန္႔ ထက္ပင္ ေျပာင္းလဲမႈျမန္ဆန္ေနျခင္း ေၾကာင့္ လူတို႔တြင္ရွိေနသည့္ အသိ ျဖင့္ မလံုေလာက္ႏိုင္ဘဲ ၊ သတိရွိေန ရန္လိုပါသည္။ အလင္းေရာင္ဘက္ တြင္ အသိေတြမည္မွ် ႀကီးေနပါေစ အေမွာင္ဘက္သို႔သတိတစ္ခ်က္ လြတ္တိမ္းေစာင္းသြား႐ံုျဖင့္ လူတစ္ ေယာက္၏ ရွင္သန္ျခင္းစကၠန္႔ေလး မ်ား တန္ဖိုးယုတ္ေလ်ာ့သြားႏိုင္ ေပသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ထိုအရာ သည္ လူတိုင္းအတြက္ အရာရာကို ဖန္ဆင္းေပးႏိုင္သည့္ တန္ခိုးရွင္ျဖစ္ သလို ၊ အရာရာကိုဖ်က္ဆီးေျခမြ   ပစ္ႏိုင္သည့္ ရန္သူလည္းျဖစ္ေနပါ သည္။ လူတိုင္းအသိကို သတိကပ္ႏိုင္ မွ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုအရာဆိုသည္ မွာ လူတို႔၏ ‘စိတ္’ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

ခက္ဆစ္လင္း ( ျပည္ )

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*