က်ားေကာင္ေရေလ်ာ့နည္း မသြားေစေရးအတြက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြ မုံရြာၿမိဳ႔တြင္ က်င္းပ

က်ားေကာင္ေရေလ်ာ့နည္း မသြားေစေရးအတြက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြ မုံရြာၿမိဳ႔တြင္ က်င္းပ
August 30, 2017 Leanne Win

Hlaing-Oo-Maw

သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ WCSတို ႔ ပူးေပါင္းေရးဆဲြေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ က်ားထိန္းသိမ္းေရးစီမံခ်က္(၂ဝဝ၃)ကို လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ျပင္ဆင္ ေရးဆဲြႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြကို ၾသဂုတ္လ၂ဝရက္က မုံရြာၿမိဳ႕ ဝင္းယူနတီ ဟိုတယ္ခန္းမတြင္ က်င္းပ သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း က်ားသတၲဝါမ်ား ေတြ႔ႏိုင္ေသးသည့္ ေဒသမ်ားမွဆက္စပ္သူမ်ား၊ က်ားထိန္းသိမ္းေရးစီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ဆက္စပ္ဌာနမ်ား အဖဲြ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ျပီးလက္ရွိက်ားေကာင္ေရေလ်ာ့နည္းမသြားေစေရး ေရရွည္ တည္တ့ံေစေရးအတြက္ ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္အတားအဆီးမ်ား ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကံဳ ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ပြင့္လင္း တက္ၾကြစြာ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြဖြင့္ပဲြတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖဲြ႕၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဦးကမ္ဇာမုံ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားသည္။အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိေနေသး သည့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ က်ားအေရအတြက္ကို ထိပါးခံရမည့္အေရး စိုရိမ္ ႀကီးစြာျဖင့္ မိမိနယ္ပယ္အလိုက္ ေတြ႕ ႀကံဳရသည့္အတားအဆီးမ်ား အခက္ အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဥပေဒေရးရာရွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႔ အစရွိေသာဆက္စပ္ဌာနအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆြးေႏြးအျမင္ ခ်င္းဖလွယ္ခ့ဲၾကသည္။

လိႈင္ဝင္းကို

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*