မဟာေဗာဓိျမိဳင္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ေန႕စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ဓမၼအျမင္

မဟာေဗာဓိျမိဳင္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ေန႕စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ဓမၼအျမင္
August 16, 2017 Leanne Win
မဟာေဗာဓိျမိဳင္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ေန႕စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ဓမၼအျမင္

maharbawdi

မရွက္တရား၏ အင္အားသတၱိမ်ား

ၾကိဳက္မရွက္ လိုက္ဖက္ရယ္နဲ႔ တဲြပဲြအျမင္မွာ
ဟိုအဝွာ ထိုဘယာ တဏွာညစ္ၿပီေၾကာင့္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မည္းစိတ္ဝင္လာ
လဲြရိပ္တဲ့ မျမင္သာ ထင္ျမင္ခါမွ ရနိုင္ဘဲ

ဓာတ္သက္ရဲ႕ အပူခြင္ ခတ္ဖက္အတူျမင္သမို႔
ျမႇဴခ်င္ရင္ မီးပြားမ်ားကရယ္
ဆီးတားမရ အားျပသည့္ပဲြ။ ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*