မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္ ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပုိ႕ပူေဇာ္သည္။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္ ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပုိ႕ပူေဇာ္သည္။
July 11, 2017 Leanne Win

 

maharbawdi

ဝါဒေရရာႏွင့္ ပတ္သက္၍

ကိုယ္ပိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အဆိုင္ျပ အပိုင္ရခဲ့သားသမီးေတြကို

ဝါဒေရးရာ လက္ရင္းဖဲြ႕လို႔ အသက္သြင္းကဲြ႕ မပိုမလို

႐ိုးတြင္းျပည့္အျခင္ခို အစဥ္နဂိုသို႔ လမ္းၫႊန္ပဲြ

လက္ထပ္ကဲြ႕သြန္သင္ အထက္ရပ္မၫႊန္လွ်င္ျဖင့္

ႏြံ႕ျပင္ဝယ္္ဖင္ျမဳပ္သို႔ႏွယ္ ဆုတ္ယုတ္ၾက ဝါဒလက္စဲြ။ ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*