ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း
December 12, 2016 Asian Fame
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း

wayda

လူသားအခ်င္းခ်င္း ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ အျပည့္ရွိတဲ့စိတ္ထားၾကလွ်င္ တစ္ဦးခ်င္းမွ တစ္ဦးအစုအဖြဲ႕၊ မိတ္ေဆြတစ္စု၊ မိသားစုတစ္စု ၎မွ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕၊ ရြာ၊ တိုင္း၊ ျပည္အားလံုးခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုရရွိ ၾကမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေမတၱာစိတ္၊ က႐ုဏာစိတ္၊ ေစတနာေကာင္း၊ သည္းခံစိတ္၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္း ေသာ စိတ္ရွိၾကလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ဆိုေသာ တရားကို အျပည့္အဝ ရရွိ ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ မိသားစု၊ ႏုိင္ငံျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲ။ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနေတြကို ခဝါခ် ေျဖေလွ်ာ့လိုက္လွ်င္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတရားေတြ ရရွိမည္မွာ မလြဲျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္ သိၾကားမင္းက ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ေအာက္ပါေမးခြန္းကို ေမးျမန္းခဲ့ဖူး၏။ အရွင္ဘုရား ရန္ၿငဳိးကင္းကုန္လ်က္လက္နက္ႏွင့္ စီးပြားေရးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈဒဏ္ ကင္းကုန္ လ်က္၊ ရန္သူကင္းကုန္လ်က္၊ စိတ္ ဆင္းရဲျခင္းကင္းကုန္လ်က္၊ အမ်က္ထြက္ျခင္းကင္းကုန္လ်က္ ငါတုိ႔ေနၾကရပါေစဟု နတ္၊ လူ၊ အသူရာ၊ နဂါး၊ ဂႏၶဗၺ တို႔ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ ထိုသတၱဝါတို႔အား ေတာင့္တျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ယင္းသို႔ ေတာင့္တျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသတၱဝါတုိ႔သည္ ရန္ၿငဳိးရွိကုန္လ်က္၊ လက္နက္ႏွင့္ စီးပြားေရးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ၊ ဒဏ္ရွိကုန္လ်က္၊ ရန္သူရွိကုန္လ်က္၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းရွိကုန္လ်က္၊ အမ်က္ ထြက္ျခင္းရွိကုန္လ်က္ ေနၾကရပါ ကုန္၏။ (ဤသို႔ေနရျခင္းသည္) အဘယ္အေႏွာင္အဖြဲ႕ေၾကာင့္ပါ နည္းဟု နတ္တို႔အရွင္သိၾကားမင္းက ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားခဲ့၏။

နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္း- နတ္၊ လူ၊ အသူရာ၊ နဂါး၊ ဂႏၶဗၺတို႔ႏွင့္ အျခား မ်ားစြာေသာ ထုိသတၱဝါတုိ႔ သည္ ရန္ၿငဳိးရွိကုန္လ်က္ လက္နက္ ႏွင့္ စီးပြားေရးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ ဒဏ္ရွိကုန္လ်က္၊ ရန္သူရွိကုန္လ်က္၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းရွိကုန္လ်က္၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ရွိကုန္လ်က္ေနၾကရျခင္းမွာ..

“ဣသာမစၧရိယ သံေယာဇဥ္ ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားက သိၾကားမင္းအား ေျဖၾကားေတာ္မူ၏”
“ဣသာ” သည္ကား

(၁) ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးက အျခား ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးထက္ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ စသည္ျဖင့္ အဘက္ ဘက္မွ သာလြန္ေနလွ်င္၊
(၂) မိသားစုတစ္စုက အျခား မိသားစုတစ္စုထက္ အဘက္ဘက္မွ သာလြန္ေနလွ်င္
(၃) ကုမၸဏီတစ္ခုက အျခား ကုမၸဏီတစ္ခုထက္ အဘက္ဘက္္မွ သာလြန္ေနလွ်င္
(၄) လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးက အျခား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးထက္ အဘက္ဘက္္မွ သာလြန္ေနလွ်င္
(၅) တိုင္းျပည္တစ္ျပည္က အျခားတိုင္းျပည္တစ္ျပည္ထက္ အဘက္ဘက္မွ သာလြန္ေနလွ်င္
(၆) ကမၻာ့အုပ္စုႀကီးတစ္ခုက အျခား ကမၻာ့အုပ္စုႀကီးတစ္ခုထက္အဘက္ဘက္မွ သာလြန္ေနလွ်င္မၾကည့္လို၊ မ႐ႈလို၊ မျမင္လိုေသာ စိတ္ထားက “ဣသာ” တရားဆိုး
တည္း

“မစၧရိယ” သည္ကား..

(၁) မိမိစည္းစိမ္ဂုဏ္သိမ္ပညာ အာဝါသႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးတုိ႔ကို သူ တစ္ပါးတု႔ိႏွင့္ မမွ်ေဝေပးႏုိင္ေသာ သေဘာထားသည္လည္းေကာင္း၊
(၂) မိမိနည္းတူ တစ္ပါးသူတို႔က စည္းစိမ္ဂုဏ္သိမ္ ပညာ စသည္တို႔ ရရွိလာျခင္းကို မျမင္လို၊ မ႐ႈဆိတ္ေသာ သေဘာထားသည္လည္းေကာင္း၊
(၃) မိမိ၊ မိမိ၏မိသားစု၊ မိမိ၏ ကုမၸဏီ၊ မိမိ၏လူမ်ဳိး၊ မိမိတိုင္းျပည္၊ မိမိပါဝင္ေသာ ကမၻာ့အုပ္စုႀကီးတစ္ခု၏ စည္းစိမ္ဂုဏ္သိမ္ပညာစသည္ကို အျခားတိုင္းျပည္တုိ႔က အျခား ကမၻာ့အုပ္စုႀကီးတို႔က ထိပါးေစာ္ကားလာျခင္းကို မျမင္လို၊ မ႐ႈလိုေသာသေဘာထားသည္လည္းေကာင္း မစၧရိယတရားဆိုး ျဖစ္၏။

ယင္းတရားဆိုးတို႔၏ ျဖစ္ေပၚလာရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမွာ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းတရားပင္ ျဖစ္၏။ ထိုမုန္းတီးတတ္ေသာ စိတ္ထားကား ဣသာမစၧရိယ ျဖစ္ေပၚရန္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းျဖစ္၏။ ယင္းအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ဗုဒၶ၏သီလက်င့္စဥ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သိကၡာသံုးရပ္အက်င့္ျမတ္တုိ႔က အျမစ္ျပတ္ေအာင္ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ေသာ စြမ္းအားရွိ၏။ သီလျဖဴစင္မႈကို အေျခခံလ်က္ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ ဟူေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး၊ ကသိုဏ္းဆယ္ပါး၊ သမာပတ္ရွစ္ပါး တို႔ကို တကယ္စစ္မွန္ေသာ စ်ာန္သို႔ ဆိုက္သည့္တိုင္ေအာင္ ေအာင္ျမင္စြာ လက္ေတြ႕ပြားမ်ား အားထုတ္ႏုိင္ ပါက သတၱဝါအားလံုးတို႔၏ အေပၚ၌ ညီမွ်ေသာ ေမတၱာတရား၊ က႐ုဏာ တရား၊ မုဒိတာတရား၊ ဥေပကၡာတရားတို႔ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုျဗဟၼစိုရ္တရားတို႔၏ စြမ္း အားေၾကာင့္ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းတရား မ်ားသည္ ေဝးကြာသြားမည္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေအာင္ ေအာင္ျမင္ျမင္ ပြားမ်ားအားထုတ္သူ တိုင္း ရရွိခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကား စ်ာန္ သမာဓိအရွိန္အားေကာင္းခိုက္ ရရွိ ႏုိင္ေသာ ယာယီၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ထုိယာယီၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ တစ္ဆင့္ တက္လွမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ဝိပႆနာ က်င့္စဥ္ကို က်င့္ႀကံပြားမ်ား အား ထုတ္ၾကလွ်င္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ ျမန္မာမွ ကမၻာသို႔တိုင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ႏုိင္မည္မွာ မလြဲမေသြျဖစ္သည္။

ဘာသာတုိင္း၏ အတြင္းအႏွစ္ သာရမွာကား အတူတူပင္။ အက်င့္ သီလေကာင္းရမည္၊ အစိုးရသည့္ စိတ္ ျဖစ္ရမည္၊ ေမတၱာစိတ္၊ က႐ုဏာစိတ္၊ ေစတနာေကာင္း၊ သည္းခံစိတ္၊ သန္႔ရွင္းသည့္စိတ္ အျပည့္ရွိရမည္၊ အတြင္းအဇၩတၱ အႏွစ္သာရမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းၾက ရမည္။ ဝိပႆနာက အႏွစ္သာရကို အေလးေပးသည္။ ဘာသာအသီးသီး က လက္ခံႏုိင္သည့္အတုိင္း သီလႏွင့္ အညီ ေနထိုင္ရန္၊ စိတ္ကိုႏုိင္ေအာင္ ထိန္းရန္၊ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာအျပည့္ရွိသည့္ သန္႔စင္ေသာစိတ္ကို ထားရန္သာျဖစ္သည္။ ဘာသာတိုင္း ၏ အတြင္းအႏွစ္သာရမွာ အၿမဲ စည္းလံုးသည္၊ အဇၩတၱအႏွစ္သာရကို အေလးထားလွ်င္ လူသားအားလံုး သေဘာထားညီၫြတ္ေနမည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ယေန႔ျပႆနာမ်ားကို ဝိပႆနာတရားက ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ သည္။

အခက္အခဲမ်ားမွာ ဘာသာ ေရးက႑တြင္သာမဟုတ္။ စီးပြား ေရးေလာကတြင္လည္း ရွိေနသည္။ လူမ်ားသည္ ေလာဘႀကီးသည္။ ေလာဘေၾကာင့္ သူတစ္ပါးနစ္နာ ေအာင္ လုပ္လာၾကသည္။ ေငြရဖို႔ သာ ၾကည့္သည္။ ဝိပႆနာနည္းႏွင့္ စိတ္သန္႔စင္မႈရလာသည့္အခါ ေလာဘ၊ ေဒါသမ်ားၿငိမ္းလာရာမွ
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိလာၾကသည္။ သူ တစ္ပါး ထိခိုက္ေအာင္မလုပ္ေတာ့ဘဲ ႐ိုး႐ိုးသားသား ေငြရွာလာၾကသည္။ ႐ိုး႐ိုးသားသားရွာလုိ႔ရသည့္ေငြကို
အမ်ားအက်ဳိးအတြက္သံုးပါ။ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းမွရလာသည္မ်ားကိုမူ တခ်ဳိ႕တဝက္ကို လူမ်ားအတြက္ က႐ုဏာအျပည့္၊ ေမတၱာအျပည့္ႏွင့္ ျပန္သံုးသြားသင့္ပါသည္။ပိုက္ဆံခ်မ္းသာ၍အလွဴေပး သည္။ လွဴသည့္အလွဴတြင္လည္း အတၱႀကီးထြားလုိေအာင္ မလွဴရပါ။ အမ်ားအတြက္ က႐ုဏာႏွင့္လွဴရ မည္။ လူအမ်ားအက်ဳိးရွိရန္၊ သာသနာအက်ဳိးရိွရန္ အသံုးျပဳမည္ ဆိုသည့္ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္လွဴရမည္။ ေငြရွာျခင္းသည္ ငါတစ္ေယာက္ တည္းသုံးရန္မဟုတ္၊ အျခားသူမ်ား အတြက္လည္းပါသည္ ဟု ေတြးထား လွ်င္ လူေနမႈစနစ္တစ္ခုလံုး သန္႔စင္ လာမည္။ ယင္းမွာ အတၱဟိတ၊ ပရဟိတပင္ျဖစ္ပါသည္။

လူတုိင္းအတြက္ အက်ဳိးရွိေစ မည့္ အက်င့္သီလ၊ စာရိတၱေကာင္းရန္ ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဣသာ၊ မစၧရိယ တရားမ်ား မထားျခင္း၊ ျဗဟၼစိုရ္တရားထားျခင္း၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနပယ္လုိက္လွ်င္ လူသားအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေပါ့ပါးစြာ ေနထိုင္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ရန္ျဖစ္မေနၾကပါႏွင့္၊ သူတုိ႔ ဘာသာသူတုိ႔ ေပ်ာ္ေနၾကပါေစ။ အႏွစ္သာရတည္းဟူေသာ ေမတၱာ တရားျဖင့္ လူသားတိုင္း၊ မိသားစု တိုင္း၊ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ယာ၊ ကိုယ့္ မိသားစု၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္တြင္ ရန္ျဖစ္ မေနၾကဘဲ ခႏၲီပါရမီ၊ ေမတၱာပါရမီ၊ ဥေပကၡာပါရမီတရား ပြားမ်ားကာ ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ၾက ပါေစ။တရားႏွင့္အညီ ေနၾကည့္ပါ။ တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းပါလိမ့္မည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ။ သတၱဝါအားလံုးတုိ႔ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိၾကပါေစ။

ေဝဒစႏၵီ
စာကိုး-
(၁) ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္၏ “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔”
(၂) ဆရာႀကီး ဦးဂိုအင္ကာ၏ “အဇၩတၱ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမွသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာတစ္ခုဆီသို႔”

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*