သဘင္ဥကၠ႒ ဦးဖုိးခ်စ္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈအား ဘဏ္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ ကာ သဘင္ ေလာကသားမ်ားအား က်ပ္သိန္းေပါင္း ၇ ေထာင္ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းထား

သဘင္ဥကၠ႒ ဦးဖုိးခ်စ္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈအား ဘဏ္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ ကာ သဘင္ ေလာကသားမ်ားအား က်ပ္သိန္းေပါင္း ၇ ေထာင္ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းထား
November 22, 2016 Asian Fame

ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (ဗဟုိ) သည္ သဘင္ ျဖင့္ အသက္ေမြးမႈျပဳၾကသူမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေစေရးကုိ ေရွး႐ႈ၍ တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ရန္ မူဝါဒရွိသည္ႏွင့္အညီ ေခ်းေငြမ်ား စနစ္တက်ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေခ်းေငြ စိစစ္ ခြင့္ျပဳေရး ေကာ္မတီကုိ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

အဆုိပါေကာ္မတီတြင္ ေဒၚေအးေအးေမာ္- အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ (စာရင္းစစ္၊ ဗဟုိသဘင္)၊ ဦးေဌးလြင္- ေကာ္မတီဝင္ (ဥကၠ႒၊ ပြဲစီစဥ္သူ အလႊာ)၊ ဦးဝင္းေမာင္- ေကာ္မတီဝင္ (အတြင္းေရးမွဴး၊ ပြဲစီစဥ္သူအလႊာ)၊ ဦးေအာင္ေသာ္- ေကာ္မတီဝင္ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ ရန္ကုန္တုိင္း)၊ ေဒၚပတၱျမားေကခုိင္- ေကာ္မတီဝင္ (ျပန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဗဟုိသဘင္) တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ေခ်းေငြ မ်ားသည္ အစည္းအ႐ုံး၏ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ထုတ္ေခ်းျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဥကၠ႒ဦးဖုိးခ်စ္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈအား ဘဏ္တြင္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရရွိလာေသာ အတုိးမ်ားကုိ သဘင္အစည္းအ႐ုံး၏ ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ထည့္ဝင္သုံးစြဲသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကနဦး အေနျဖင့္ တည္ေထာင္ ခြင့္ရွိသူ သဘင္အဖြဲ႕မ်ားအား ေခ်းေငြမ်ား ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြစိစစ္ ခြင့္ျပဳေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး သဘင္အစည္း အ႐ုံးမ်ားမွ အဆင့္ဆင့္စိစစ္တင္ျပလာေသာ ေခ်းေငြ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံစိစစ္ကာ အသုတ္လုိက္ေ သာ္ လည္းေကာင္း၊ အရစ္က်ေသာ္လည္းေကာင္း စိစစ္ခြင့္ ျပဳေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပြဲ စီစဥ္သူအလႊာ၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး သဘင္အစည္း အ႐ုံးမ်ားမွ တာဝန္ယူတင္ျပလာေသာ ေခ်းေငြပမာဏ  စုစုေပါင္း ၇၈၄၆ဝဝဝဝဝ က်ပ္ (က်ပ္သိန္းေပါင္း ခုနစ္ေထာင့္ရွစ္ ရာ ေလးဆယ့္ေျခာက္သိန္းတိတိ) အား ခြင့္ျပဳထုတ္ေခ်းေပးၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တင္ျပထားၿပီး စိစစ္ဆဲအျခားျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားမွ ေခ်းေငြ မ်ားကုိလည္း အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ သည့္ အတုိင္းအသုတ္လုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရစ္က်ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္လက္စိစစ္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာသဘင္ ပညာရွင္မ်ားအစည္း အ႐ုံး (ဗဟုိ)၊ ေခ်းေငြ စိစစ္ခြင့္ျပဳေရးေကာ္မတီမွ  ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

လင္းအကၡရာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*