ပခန္းႀကီးစည္သူရွင္ သရကၡန္ဘုရား

ပခန္းႀကီးစည္သူရွင္ သရကၡန္ဘုရား
November 21, 2016 Asian Fame

naingtun-1-copy

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သရကၡန္ဘုရား ငါးဆူ ရွိ၏။ မေကြးတုိင္း ပခုကၠဴႏွင့္ ေရစႀကိဳၾကား ရွင္မေတာင္ဘုရား၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ပခန္း ၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ စည္သူရွင္ဘုရား၊ ပခုကၠဴ ဆင္ ႀကိဳ႕အနီးရွိ ဆင္ႀကိဳ႕ဘုရား၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕အဝင္ရွိ ေရႊတန္႔တစ္ဘုရားႏွင့္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အညာသီဟေ တာဘုရား တုိ႔ျဖစ္ေလ၏။ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၄၅၄ ခုႏွစ္တြင္ မင္းျပဳ ေသာ အေလာင္းစည္သူမင္းသည္ တုိင္းခန္း လွည့္လည္ရင္း ကြၽန္း ဦးဇမၺဳသေျပပင္သုိ႔ ေရာက္ရွိရာ ပင္ေျခေအာက္၌ ခင္းထားေသာ ပုလဲေက်ာက္ဖ်ာကုိ ကုိးကြယ္ရန္ အလုိရွိေလ ေသာ္လည္း အရိေမေတၱ ယ်ဘုရားအတြက္ ခင္းထားေၾကာင္း သိၾကားမင္းက ေလွ်ာက္ ထား၏။ သိၾကားမင္းလည္း အေလာင္းစည္သူ မင္း ကုိးကြယ္ရန္ ပုလဲအေ ရာင္ရွိေသာ ေက်ာက္ကုိ ဘုရား႐ုပ္တု ကုိးကြယ္ေတာ္မူ ရန္အပ္၏။ မင္းႀကီးမွ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္သည္ ဟုဆုိသျဖင့္ ရွင္ျဖဴဘုရားတြင္၏။

သိၾကားမင္းသည္ ဇမၺဳသေျပငုတ္ကုိ တန္ခုိးျဖင့္ ျဖတ္၍ ဘုရား႐ုပ္တု အပ္ျပန္ေသာ္ လွေပသည္ဟုဆုိသျဖင့္ ရွင္လွဘုရားတြင္ ေလ၏။ အေလာင္းစည္သူမင္းသည္ ျမင္း မုိရ္ေတာင္သုိ႔ သြားလုိေသာ္လည္း သိၾကား မင္းတားျမစ္၍ ဆႏၵေတာ္ပ်က္ေလ၏။

သိၾကားမင္းလည္း ျမင္းမုိရ္ေတာင္ရွိ သရကၡန္ အႏွစ္တုံးႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္တုိ႔အား အပ္ရာ ေရႊခြက္ျဖင့္ ခံေလ၏။ ထုိ႔ေနာက္ လက္ေလး ဆစ္ခန္႔စီ သရကၡန္ဘုရား ငါးဆူထုဆစ္၍ မင္းႀကီးသုိ႔အပ္၏။ မင္းႀကီးမွ ဥာဏ္ေတာ္နိမ့္ရ ကား ငယ္လွသည္ဆုိေလ၏။ ထုိအခါ သိၾကာ မင္းႏွင့္ ဝိသႀကံဳနတ္မင္းတုိ႔က ဇမၺဳ သေျပသားကုိ ဥာဏ္ေတာ္ တစ္ေတာင္ခန္႔မွ်စီ ဘုရား ငါးဆူထုေလ၏။ ပၪၥမဘုရားမွာ လက္ယာေ မာင္းေတာ္အသားမေလာက္၍ ေဗာဓိသားကုိစပ္၍ သေျပ႐ုပ္တု ငါးဆူ ရွိ ေလ၏။ ၿပီးေနာက္ ဇမၺဳသေျပ႐ုပ္တု အသီး သီး၌ သရကၡန္တစ္ ဆူစီႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္ႏွစ္ဆူစီ ဌာပနာတုိက္သြင္း၍ မင္းႀကီးဆီသုိ႔ အပ္ေလ၏။ ထုိ႔ေနာက္ သရကၡန္၊ သေျပသား၊ ေဗာဓိသား အစအနမ်ား   ေပါင္းစုႀကိတ္ကာ သ႐ုိးနယ္ၿပီး ဘုရားထုလုပ္ကာ ဓာတ္ေတာ္ႏွစ္ဆူ ဌာပနာ တည္ေသာေၾကာင့္ ျမတ္ေပါင္း မၪၨဴဘုရားဟု သမုတ္ၿပီး မင္းႀကီးထံအပ္ျပန္ေလ၏။

မင္းႀကီးသည္ ဘုရားေျခာက္ဆူမွာ ပလႅင္ေတာ္ နိမ့္သည္ကုိ ဆင္ပလႅင္ခံရေသာ္ ေကာင္းမည္ဟု စိတ္ကူးၿပီးေနာက္ ဆင္တစ္ ဆယ့္ ငါးစီးရွိေသာ ပထမပလႅင္တြင္ သရကၡန္ ပထမပုိင္းဘုရား၊ ဆင္တစ္ဆယ့္ေလးစီးရွိေသာ ပလႅင္တြင္ ဒုတိယဘုရား၊ ဆင္ဆယ့္သုံးစီး ပလႅင္တြင္ တတိယဘုရား၊ ဆင္တစ္ဆယ့္ႏွစ္စီး ပလႅင္တြင္ စတုတၴဘုရား၊ ဆင္တစ္ဆယ့္တစ္စီး ပလႅင္တြင္ ပၪၥမဘုရားႏွင့္ ျမတ္ေပါင္း မၪၨဴ ဘုရားတုိ႔ကုိ ကမၸည္းတင္ေစကာ ေပါကၠံျပည္ သုိ႔ ေလွယာဥ္စၾကာျဖင့္ ျပန္လည္ၾကြခ်ီ၏။ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္မႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္ ကြၽန္းသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္စခန္းခ်ေတာ္မူ၏။ ထုိ႔ေနာက္ နတ္တုိ႔ နိမိတ္ျပ၍ သရကၡန္အေမႊးနံ႔လႊတ္ေသာ ျမစ္ေကြ႕ေတာင္အင္းႀကီး သုိ႔ ေလွ စၾကာ ဝင္၍ ဆုိက္ရပ္ေတာ္မူျပန္၏။ ထုိအရပ္၌ တဲနန္းေဆာက္၍ ေနေတာ္မူ၏။ မင္းႀကီး နိမိတ္ျပရာအရပ္ကုိ ဂူတုိက္တည္ ေဆာက္မည္ ဟု အႀကံရွိ၏ သရကၡန္ ပထမ ပုိင္း ႐ုပ္တုေတာ္ကုိ နာဂဗလဆင္ေတာ္ ထက္ တင္ကာ အဓိ႒ာန္၍လႊတ္ေလ၏။

တဲနန္း ေတာ္၏ ေျမာက္ဘက္ တာငါးဆယ္ခန္႔အကြာ ဣဒၶိဝိဓေတာင္ကုန္းေျမမွာ ႏွာေမာင္းတင္၍ ရပ္၏။ ေသာတာပန္ နတ္ႀကီးမွလည္း ကုိယ္ ထင္ျပ၍ ေဂါတမဘုရား ေအာက္ခ်င္းငွက္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာအခါ ေနထုိင္ရာ အရပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားေလ၏။

မင္းႀကီးလည္း ဣဒၶိဝိဓေတာင္ကုန္းမွာပင္ ဂူတုိက္ တည္ထား၏။ သကၠရာဇ္ ၄၈ဝ ျပည့္ ႏွစ္ နယုန္လဆန္း ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သရကၡန္ ပထမ႐ုပ္တုေတာ္ကုိ လုိဏ္သြင္းပြဲ က်င္းပ ေတာ္မူၿပီး “ငါ႔အရွင္သခင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး လုိဏ္ဂူအတြင္းကိန္းဝပ္ သီတင္းသုံးရေတာ့ မည္” ဟု မင္းႀကီးက မိန္႔ေတာ္မူသည္ကုိ အစြဲ ျပဳ၍ စည္သူသခင္၊ စည္သူအရွင္ဟု ေခၚတြင္ ၾကေလ၏။

ေရွးေဟာင္းသမုိင္းဝင္တန္ခုိးႀကီးမား သည့္ ပခန္းႀကီးၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ စည္သူရွင္ သရကၡန္ ဘုရား ဖူးရင္း ပခန္းႀကီးၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ယဥ္   ေက်းမႈျပတုိက္၊ က်ီဝန္မင္း၏ ေက်ာင္း ေတာ္ ႀကီး၊ ပခန္းငယ္ရွိ ပခန္းမင္းႀကီး ဦးရန္ေဝ၏ ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းႏွင့္ ဘုရား ေစတီမ်ားပါ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳႏုိင္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပ လုိက္ရပါသည္။

ႏုိင္ထြန္း(TGI))

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*