ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားကုိ ဥပေဒ မူေဘာင္ ခ်မွတ္ၿပီး တိက်စြာ လုိက္နာ ေစျခင္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ ေပးရ မည္

ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားကုိ ဥပေဒ မူေဘာင္ ခ်မွတ္ၿပီး တိက်စြာ လုိက္နာ ေစျခင္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ ေပးရ မည္
October 25, 2016 Asian Fame
In Local News

14702236_1268276586563705_245032162462756070_n-copy

ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္ အဝ ေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား  ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ယင္းဥပေဒ မူ ေဘာင္မ်ားကုိ တိက်စြာလိုက္နာ ေစမွသာ ၄င္းတုိ႔၏ ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္ အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ မည္ဟုInternational Labour Organization  ရန္ကုန္မွ ဆက္ သြယ္ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး မစၥတာ ႐ိုရီ မြန္ဂိုဗန္က ေျပာသည။္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ ေျမ၊ ေဟလ္တန္ဟုိတယ္တြင္ ေအာက္တုိဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဆုိင္ရာ အာဆီယံ ဖိုရမ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား အဆင့္ သံုးပြင့္ဆုိင္အႀကိဳလုပ္ငန္း ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ၄င္းက ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံတကာ ကုိ ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းက တစ္ဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာတဲ့ အလုပ္သမား အေရအတြက္ေတြ တုိးပြားေနပါတယ္။ သူတုိ႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းသြားလာ က်င္လည္ရာ ေနရာတိုင္းမွာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးခံခြင့္ ေတြကုိ ရရွိသင့္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြကို ပုိမုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေ ပးႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ေတြ ခ်မွတ္ ထားၿပီး လိုက္နာက်င့္သံုးဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ ဒါမွ သူတုိ႔ရဲ႕ ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးနဲ႔ အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေရးကို ေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕  စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတုိ႔မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြက ပုိမုိ အေထာက္အကူျပဳေစႏုိင္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္” ဟု ၄င္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ သား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္ေပးေဆြးေႏြး ရန္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွိေနၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံတြင္းရွိ မူရင္းႏုိင္ငံမ်ားက ပုိ႔ေဆာင္ထား ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂ ဒသမ ၁ သန္းရွိကာ ယင္းအနက္ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ားက ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ¤င္း ျပည္တြင္းေန ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာ ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အားလံုး အတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ အားလံုး အတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အလမ္း ျမင့္မားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကာလတုိအတြင္း ပုိမုိဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး မူဝါဒတြင္ ထည့္သြင္းခ်မွတ္ထားၿပီး အေကာင္အထ ည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေနသည္ဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဦးစီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္  ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာသူ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဓိကအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာသူမ်ားသည္ မူရင္းႏိုင္ငံႏွင့္ လက္ခံႏုိင္ငံတုိ႔အ တြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျပဳေစသည္ဟု ဆုိသည္။

“ဒါေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာသူေတြရဲ႕ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြင့္ အေရးေတြ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ အျပည့္အဝ ရရွိေစဖုိ႔အတြက္ အလုပ္ သမား ေစလႊတ္တဲ့ မူရင္းႏိုင္ငံနဲ႔ လက္ခံတဲ့ ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ား အခ်င္း ခ်င္းသာမက လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္ သမား အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွ သာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာမႈျဖစ္ေပၚေစ မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္ စု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကုိ အခိုင္အမာ ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပ ေဒကို ျပ႒ာန္းရန္ႏွင့္ မိမိ ႏိုင္ငံ သားမ်ားကုိ ေလးစားတန္ဖုိး ထားၿပီး တာဝန္ယူလုိစိတ္ရွိရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း ပေလာဝ္ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသ၊ မန္တံုမဲဆႏၵနယ္ မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းမုိးကေျပာသည္။

မိမိႏုိင္ငံအတြင္း အလုပ္ အကုိင္ ရွားပါးမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ေနၾကေ သာ ျမန္  မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား သက္ဆုိင္ ရာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒမဲ့ခုိင္းေစျခင္း၊ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္ စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရ ခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၍ အျမန္ဆံုး ထိေရာက္စြာ ကူညီပံ့ပုိး ကယ္တင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း” အဆုိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေဆြးေႏြးစဥ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝး ၃၇ ရက္ေျမာက္ ေန႔ျဖစ္ေသာ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေစတုတၱရာ မဲဆႏၵ နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္က တင္ သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြး ေႏြးရန္ ကုိယ္စား လွယ္ ၁၆ ဦးက အမည္စာရင္း တင္ သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံတစ္ ခုျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာလုပ္သားအမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္ နယ္ ေျမာက္ပုိင္းကျဖစ္ၿပီး  တုိင္းရင္း သား အေနျဖင့္ ပေလာင္ တုိင္းရင္း သားႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေဒသတြင္း အလုပ္အကုိင္ရွားပါး ျခင္းေၾကာင့္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ ေနၾကျခင္းျဖစ္သည့္ျပင္ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ နည္းပါးျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဗီဇာမလုိဘဲ အလြယ္ တကူ သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ ကူး ခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား မ်ား ေရာက္ရွိေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။လူကုန္ကူးခံရ၍ ေရာက္ရွိၾကသူ အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလး မ်ားျဖစ္ကာ ေရာင္းစားခံရျခင္းက မ်ားျပားလွသည္။

“လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္း ေတြမွာ အတင္းအဓမၼေရာင္းစား ခံေနရပါတယ္။ အိမ္ေဖာ္လုပ္ေနၾက ရပါတယ္။ တ႐ုတ္မယားအျဖစ္   ေရာင္းစားခံရတာက အမ်ားဆံုးပါ” ဟု ေဒၚနန္းမုိးက ေဆြးေႏြးသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေရာက္ ရွိသြားရာတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ထက္ လူကုန္ကူးခံေနရသူက မ်ားျပားၿပီး လူကုန္ကူးခံရသူ ဦးေရ ၁၁ဝ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရမွာ ၉၅ ဦးရွိၿပီး အမ်ိဳးသား ဦးေရမွာ ၁၅ ဦးသာရွိေနသည္ဟု ၄င္းက တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြား ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအားလ ည္း ေကာင္း၊ လူကုန္ကူးခံရၿပီး ေက်းကြၽန္ အျပဳခံေနရသူမ်ားအား လည္း ေကာင္း အလုပ္ရွင္မ်ားက  ဥပေဒမဲ့ ခုိင္းေစျခင္း၊ အႏုိင္ က်င့္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာကူညီ ပံ့ပုိးႏုိင္ရန္ အတြက္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ ကို ေဒၚနန္းမုိးက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။ ယင္းအခ်က္ ၈ ခ်က္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရညိႇႏႈိင္းၿပီး အလုပ္ သမားမ်ားကုိ ကာကြယ္သည့္ ခုိင္မာ ေသာ ေပၚလစီခ်မွတ္ကာ ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္သူမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေစေရး အတြက္ ေဒသ ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားကုိ အခိုင္အမာ ကာကြယ္ ေပး သည့္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရန္၊ အစုိးရ အေနျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ေလးစားတန္ဖုိးထားၿပီး တာဝန္ယူ လုိစိတ္ရွိရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ သူမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္အစုိးရႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး အလုပ္သမား လက္မွတ္ မ်ား ထုတ္ေပးရန္ စသည္ တုိ႔ပါဝင္ သည္။

PNews

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*