လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ပံုစံ(၇)ရယူျပီးစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြအလြဲသံုးစားျပဳထုတ္ယူေနမႈအားထိေရာက္စြာအေရးယူအျပစ္ေပးရန္ရွိ/မရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ပံုစံ(၇)ရယူျပီးစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြအလြဲသံုးစားျပဳထုတ္ယူေနမႈအားထိေရာက္စြာအေရးယူအျပစ္ေပးရန္ရွိ/မရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး
May 30, 2018 AsianFame MediaGroup

3:51 pm
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ပံုစံ(၇)ရယူျပီးစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြအလြဲသံုးစားျပဳထုတ္ယူေနမႈအားထိေရာက္စြာအေရးယူအျပစ္ေပးရန္ရွိ/မရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး

 

33923385_1807230482654242_2477804738012250112_n

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၃၀

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ပံုစံ(၇)ထုတ္ေပးထားမႈအားျပန္လည္စိစစ္စစ္ေဆးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္တရားမဝင္လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ပံုစံ(၇ ရယူျပီးစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြအလြဲသံုးစားျပဳထုတ္ယူေနမႈမ်ားအားထိေရာက္စြာအေရးယူအျပစ္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကိုစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မ်ဳိးကေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယေန႔က်င္းပေသာဒုတိယအႀကိမ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးနဝမေန႔တြင္ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွဦးေအာင္မ်ိဳးက”ဘယ္တုန္းကမွလည္းဒီေျမနဲ႔မသက္ဆိုင္ခဲ့ဘူးစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈလည္းမရွိခဲ့ဘူးအခုလည္းမစိုက္ဘူးေနာက္လည္းစိုက္မွာမဟုတ္ဘူးအဲ့လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြကအစဥ္တစိုက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့မူလေတာင္သူေတြစိုက္ပ်ိဳးတဲ့လယ္ေျမေတြကိုပံုစံ(၇)ထုတ္ယူတာလည္းရွိပါတယ္ဒါကိုဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ေခတ္သစ္လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈလို႔ပဲဆိုၾကပါစို႔အဲ့သလိုျဖစ္စဥ္ေတြကိုျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္ျပီးေတာ့ေတာင္သူလယ္သမားေတြအက်ိဳးစီးပြားကိုထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔လိုအပ္ေနလို႔ပထမတစ္ဆင့္အေနနဲ႔လယ္ယာေျမပံုစံ(၇)ထုတ္ေပးထားမႈဟာျပန္လည္စိစစ္စစ္ေဆးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိဆိုျပီးေတာ့က်ြန္ေတာ္ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္လယ္လံုးဝမရွိပဲပံုစံ(၇)ထုတ္ယူေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္တြင္စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ယူေနျခင္းသည္ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကိုအလြဲသံုးစားျပဳရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဦးေအာင္မ်ိဳး၏ေမးခြန္းကိုစိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဦးလွေက်ာ္က”(၂၀၁၃)ပံုစံ(၇စတင္ထုတ္ေပးစဥ္ကထုတ္ေပးရတဲ့လုပ္ငန္းပမာဏမ်ားျပီးတိုေတာင္းတဲ့အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာေတာင္သူလယ္သမားေတြအလ်င္အျမန္အက်ိဳးခံစားရႏိုင္ဖို႔အတြက္ကာလတိုအတြင္းျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတဲ့အေျခအေန
ျဖစ္ပါတယ္လုပ္အားလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔လုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္မႈအားနည္းတဲ့လုပ္အားေပးေတြေန႔စားဝန္ထမ္းေတြကိုေခၚယူတာဝန္ေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္”ဟုျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕မွမသမာမႈျပဳ လုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္အဂၤလိပ္ေခတ္ကတိုင္းတာရရွိခ့ဲေသာေခတ္ေဟာင္းေျမပံုမ်ားေပၚတြင္အေျချပဳ ရျခင္းတ႔ိုေၾကာင့္အခ်ိဳ႕လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ပံုစံ(၇)မ်ားမွာဧရိယာကိန္းဂဏန္းမ်ားမွားယြင္းျပီးျပင္ရာဖ်က္ရာမ်ားအပါအဝင္အမွားအယြင္းမ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္မသမာမႈမ်ားႏွင့္လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပံုစံထုတ္ေပးထားေၾကာင္းစစ္ေဆးေပၚေပါက္ပါကမသမာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အဆိုပါမသမာမႈမ်ားအားႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲတာဝန္ရွိသည့္ဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ကိုႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီထိေရာက္ေသာအေရးယူမႈမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းဆက္လက္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပံုစံ(၇)ကိုျပင္ဆင္ျပီးစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားအလြဲသံုးစားထုတ္ယူေနျခင္းအားစစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါကျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မွတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီအေရးယူျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနပါေၾကာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဦးလွေက်ာ္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*