”ဘကေက်ာင္းမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္မွာလား၊တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မွာလား”

”ဘကေက်ာင္းမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္မွာလား၊တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မွာလား”
November 18, 2017 Asian Fame

6:19 pm
”ဘကေက်ာင္းမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္မွာလား၊တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မွာလား”

23754782_1606055039438455_921264567090566431_n

နျပည္ေတာ္၊ႏို၀င္ဘာ၁၈

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို အသစ္ဖြင့္ျခင္း၊ အဆင့္တိုးျမွင့္ျခင္း၊အဆင့္ေလွ်ာ႔ျခင္း၊ ပိတ္သိမ္းျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး မူ၀ါဒေရးဆြဲသြားရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

ေရးဆြဲသြားမည့္ မူ၀ါဒ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို တင္ျပႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားရာ မရခဲ့ေပ။

NLD အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာဦးၾကြယ္ၾကြယ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ႏွစ္ခန္႔က ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ၁ႏွစ္ခန္႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ တစ္ဦးျဖစ္ျပီးဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားအေပၚ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးသဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို အစိုးရ၏ ပညာေရးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လႊဲေျပာင္းရယူတာ၀န္ယူဖုိ႔အခ်ိန္က်ေရာက္ေနျပီဟု ယူဆေၾကာင္းဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး အ႒မေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

”တစ္ကယ္လက္ေတြ႕မွာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကသင္ၾကားၾကသည္မဟုတ္ဘဲ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကအုပ္ခ်ုဳပ္ေရး ရံပံုေငြရွာေဖြေရး အလုပ္မ်ားကိုသာလုပ္ၾကရတာျဖစ္ျပီး ေစတနာ့၀န္ထမ္းဆရာ/ဆရာမ မ်ားကသင္ၾကားၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံအုပ္ခ်ုဳပ္ေရး
ရံပံုေငြရွာေဖြေရး ဆရာ/ဆရာမ မ်ားရွာေဖြခန္႔ထားေရး ေထာက္ပံ့ေငြေပးေရးအလုပ္မ်ားဟာ မ်ားျပားရွုပ္ေထြးျပီးတာ၀န္ၾကီးေလးလွပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားရဲ႕ မူလပရိယတၱိ ၊ ပရိပတၱိ အလုပ္မ်ားအျပင္ အဆိုပါေလာကီလူမႈတာ၀န္မ်ားကိုပါလုပ္ေဆာင္ရတဲ့အတြက္
ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားအေပၚ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးသဖြယ္ျဖစ္ေနပါသျဖင့္ အဆိုပါ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ပညာေရးဌာန အစိုးရအေနျဖင့္ လႊဲေျပာင္းရယူ တာ၀န္ယူဖုိ႔အခ်ိန္က်ေရာက္ျပီလုိ႔ယူဆပါတယ္ခင္ဗ်ာ”ဟု ေဒါက္တာဦးၾကြယ္ၾကြယ္က ဒုတိယအႀကိမ္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး အ႒မေန႔တြင္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့အေျခခံပညာေရးက႑အေျခအေနမွာလည္း နုိင္ငံေတာ္ဝယ္ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ ၆၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားျပီး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္သာ လိုအပ္ေနသးသည့္ အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို
စနစ္တက် တိုးခ်ဲ႔ဖြင့္လွစ္ရန္ အေျခအေနေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ”နိင္ငံေတာ္က အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျပီးတဲ့ ရပ္ကြက္ေက်းရြာေတြမွာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြကိုေလ်ာ့ခ်ပိတ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ပရိယတၱိ ၊ ပရိပတၱိ တာ၀န္မ်ား ၊ သာသနာ့လုပ္ငန္းမ်ားကို အေၾကာင့္အၾကမရွိ
အပူအပင္ကင္းစြာအားထုတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး အ႒မေန႔တြင္ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

မႏၱေလးတိုင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၆ မွ NLD အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာဦးၾကြယ္ၾကြယ္က ”ခုဆိုႏိုင္ငံေတာ္က အခမဲ့ ပညာေရးေတြလုပ္ေပးေနၾကျပီ။ ေက်ာင္း၀တ္စံုေတြကိုေတာင္ ေထာက္ပံ့ေပးေနျပီ။ဒါ့ေၾကာင့္ အစိုးရ ေက်ာင္းေတြကို တက္သင့္ျပီ’ဟုေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ လက္ရွိဖြင့္ထားျပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ဆရာ/မ မ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀ခန္႔ထားႏိုင္သည့္ အေနအထားလည္း မရွိေသးဘဲ စာရင္း အရ ဆရာ/မ ၁သိန္းခြဲနီးပါး လစ္လပ္လွ်က္ရွိေနသည္ဟုသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ/မမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ မွ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာဦးေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္ကမူ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနမႈကို ၀င္ကူေပးေနသည့္ ဘကဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးရမည့္အစား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
(သို႔)ပိတ္သိမ္းျခင္းသည္ လံုး၀မျဖစ္သင့္ဟုေျပာသည္။

”အခမဲ့ ပညာေရးက စာအုပ္၊ေက်ာင္း၀င္ေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္၊ေက်ာင္း၀တ္စံုတစ္စံု ေပးတာကို အခမဲ့ ပညာေရးလို႔ေခၚေနတာလား”ဟု ေဒါက္တာဦးေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္က ေမးခြန္းထုတ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘက ေက်ာင္းအေရအတြက္ ၁၆၀၀နီးပါးရွိေနျပီး၊တက္ေရာက္ေနသူက ၃သိန္းေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း၊တြဲဘက္ ေက်ာင္းမ်ားပါ ပါလွ်င္ ၅သိန္းခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း၊တက္ေရာက္ၾကသူတို႔သည္ ဆင္းရဲၾကသလို၊ယင္းေက်ာင္းသားတို႔၏
မိဘမ်ားမွာလည္းအဆင္မေျပၾကေၾကာင္း၊ဘကေက်ာင္းတို႔သည္စာသင္ေပးၾကသလို ထမင္းပါေကၽြးျပီး ပညာႏွင့္စား၀တ္ေနေရးကိုပါ တစ္ပါတည္းျဖည့္ဆည္းေပးေနၾကသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာဦးၾကြယ္ၾကြယ္က ဘက ေက်ာင္းအခ်ဳိ႔တြင္ သင္ၾကားေပးေနၾကသည့္ ဆရာ/မမ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနၾကေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ေက်ာင္းသား/သူအခ်ိဳ႕ကို ဘကေက်ာင္းအခ်ို႕မွ
ဒဏ္ေပးျခင္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္းလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွိေၾကာင္း Popular News သို႔ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံက ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းမ်ားသည္ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိကာ၊မွတ္ပံုတင္ျပီးေသာ ေက်ာင္းမ်ားက ဆရာ/မ မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ယခင္အစိုးရလက္ထက္က စျပီး လစာသေဘာမ်ိဳးမဟုတ္သည့္ေထာက္ပံ့မႈကို
လစဥ္ေပးအပ္ေနေသာ္လည္း ေထာက္ပ့ံေၾကးမွာ မူလတမ္းျပတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၃၆၀၀၀၊အလယ္တန္းျပတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္၄၁၀၀၀၊အထက္တန္းျပတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္၅၀၀၀၀ ျဖစ္၍ အလြန္နည္းပါးသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ/မမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ မွ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ (ဘကစာသင္ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားအလႊာ) ဦးတင္ေဇာ္က ”ဘက ေက်ာင္းေတြဆိုတာရွိခ်င္လို႔ ရွိလာရတာမဟုတ္ပါဘူး။လိုအပ္ခ်က္အရပါ။ျမွင့္တင္ေပးရမယ့္အစား ဖ်က္သိမ္းပါလို႔
ေျပာဆိုၾကတာေတာ့မေကာင္းပါဘူး။လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနရင္ ဒါကိုျပင္ပါ။ ဒါေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔ ဒီလိုပဲ ရွိရမွာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ေျပာသည္။

ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားဗဟိုသုေတသနအဖဲြ႔ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာသီဟဥာဏာလကၤာရာဘိ၀ံသ က ဘက ေက်ာင္းမ်ားဆက္လက္ရွင္သန္ခြင့္ရွိရမည္ဟု မိန္႔သည္။

”ဥပေဒေရးပါ၊ဆြဲပါ၊မူ၀ါဒေတြေရးပါ လက္ခံမွာပဲ၊လက္မခံဘူးဆိုတာမရွိပါဘူး။ လက္ခံခ်င္လို႔ပဲ၊ဥပေဒၾကမ္းေတာင္ေရးဆြဲျပီး တင္ခဲ့ေသးတယ္။ လက္မခံလို႔ ဒီအတိုင္းေနေနရတယ္။ သို႔ေသာ္ ေရးဆြဲမႈက လိုက္နာႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြေတာ့ ျဖစ္ရမွာေပါ့”ဟု ဆရာေတာ္က
မိန္႔သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*