ငါးလုပ္ငန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ အလြန္နည္းပါးေနဆဲ

ငါးလုပ္ငန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ အလြန္နည္းပါးေနဆဲ
July 21, 2017 Asian Fame

2:20 pm
ငါးလုပ္ငန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ အလြန္နည္းပါးေနဆဲ

(ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ ၂၁)

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုိအပ္ေနေသာ ျမန္မာ့ငါး လုပ္ငန္း က႑အား ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လြယ္ကူစြာ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ စီးပြားေရး သံမွဴးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးေစလုိေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားက ေတာင္းဆိုထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း ေရလုပ္ငန္း က႑၌ ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္သည့္ ႏႈန္းထားမွာ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ သာ ရွိေနျပီး အျခား လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္သာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကုိေတြ႔ရသည္။

ျပည္တြင္းငါး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ဘဏ္ေခ်းေငြရရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနျပီး လန -၃၉ ႏွင့္ ေျမ လြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း ႏွစ္ (၃၀) ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ ေရာင္း၊ ေပါင္၊ ဌာရမ္းခြင့္မ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

လယ္ယာသားငါး လုပ္ေသာ (Agriculture) ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိက စားနပ္ရိကၡာ မ်ားျဖစ္ေသာ ေရထြက္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ လယ္ယာထြက္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည္ပမွ ျပန္လည္ တင္သြင္းေနရျခင္းသည္ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ မလုံေလာက္၍ ျဖစ္သည္။

သားငါးက႑ အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ ႏွံမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ တိုးျမႇင့္ စီးဝင္လာမွသာေရ ရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကုိေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ထုိကဲ့သုိ႔ ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဖိတ္ေခၚရန္ အခြန္ဆုိင္ရာ မက္လုံးမ်ားေပး၍ ဆြဲေဆာင္သင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*