သဘာ၀သယံဇာတက႑စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အပိုင္းတြင္ ျမန္မာသည္ ညံ့ဖ်င္းအဆင့္တြင္ရွိေၾကာင္း (NRGI) ထုတ္ျပန္

သဘာ၀သယံဇာတက႑စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အပိုင္းတြင္ ျမန္မာသည္ ညံ့ဖ်င္းအဆင့္တြင္ရွိေၾကာင္း (NRGI) ထုတ္ျပန္
June 29, 2017 Asian Fame

11:14 am
သဘာ၀သယံဇာတက႑စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အပိုင္းတြင္ ျမန္မာသည္ ညံ့ဖ်င္းအဆင့္တြင္ရွိေၾကာင္း (NRGI) ထုတ္ျပန္
Photo - Hkun Lat

Photo – Hkun Lat

ရန္ကုန္၊ဇြန္ ၂၉

သဘာ၀သယံဇာတက႑ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အပိုင္းတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ညံ့ဖ်င္းေသာအဆင့္တြင္ရွိေနေၾကာင္း Natural Resource Governance Institute (NRGI) က သတ္မွတ္လိုက္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြြဲမႈ အညႊန္းကိန္း (Resource GovernanceIndex) သည္ နုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ၾကီးၾကပ္စီမံနုိင္မႈစြမ္းရည္ကို အကဲျဖတ္သည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းျဖစ္သည္။ျမန္မာနို္င္ငံအေနျဖင့္ နုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑တို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ညံ့ဖ်င္းေသာ(သို႔) က်ရွံဳးေသာအဆင့္သာရွိေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ NRGI ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑ ကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ နုိင္ငံတကာအကဲျဖတ္ခ်က္ ၈၉ ခုအနက္ အဆင့္ ၈၃ ရွိျပီး အမွတ္ ၁၀၀ ၌ ၂၇ မွတ္သာရရွိေၾကာင္း ၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑ တြင္ အကဲျဖတ္ခ်က္ ၈၉ ခုအနက္ အဆင့္ ၇၇ ရွိျပီး အမွတ္ ၁၀၀ တြင္ ၃၁ မွတ္သာရရွိေၾကာင္း NRGI ကေဖာ္ျပသည္။ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ က်ရွံဳး(သို႔) ညံ့ဖ်င္းေသာ အဆင့္ဟု သတ္မွတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာနို္င္ငံအေနျဖင့္ နုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑တို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္အားနည္းမႈမ်ားရွိေနျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား ၊ ျပင္ဆင္ထားသည့္ဥပေဒႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားကို အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနေၾကာင္း NRGI ကေ၀ဖန္သည္။

ယင္းအျပင္ ေက်ာက္စိမ္းမွရရွိေသာ ၀င္ေငြသည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ကာလရွည္ျဖစ္ပြားေနေသာ နုိင္ငံတြင္းပဋိပကၡကို တစိတ္တစ္ပိုင္းေထာက္ပ့ံေနေၾကာင္း ၊ ေက်ာက္မ်က္က႑၏အဓိကျပႆနာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ၊ စာခ်ဳပ္မ်ား ကုန္သြယ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ေယဘုယ်အားျဖင့္ က႑တစ္ခုလံုူးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သတ္ေနသည့္ ပိုင္ရွင္အစစ္မ်ားသည္ မည္သူျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္မႈမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း NRGI က ထပ္ေလာင္းဆိုသည္။ယင္းအျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္လိုင္စင္ခ်ထားေပးမႈစနစ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ဒုတိယအနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြြဲမႈ အညႊန္းကိန္းတြင္ နုိင္ငံေပါင္း ၈၁ နုိင္ငံမွ က႑၈၉ခု ကို အကဲျဖတ္ထားျပီး သုေတသန ၁၅၀ တို႔က သက္ဆိုင္ရာ စာတမ္းေပါင္း ၁၀၀၀၀ ခန္႔ကို အေျခခံ၍ အေရးပါသည့္ေမးခြန္း ၁၃၃ခုပါဝင္သည့္ မူေဘာင္ကို အသံုးျပဳ၍ အကဲျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NRGI ကဆိုထားသည္။

ရဲလြင္
Photo – Hkun Lat

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*