သြင္းကုန္အစားထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပန္လည္ ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ေပးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာ

သြင္းကုန္အစားထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပန္လည္ ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ေပးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာ
May 24, 2017 Asian Fame

3:53 pm
သြင္းကုန္အစားထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပန္လည္ ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ေပးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာ

မွဴးအိမ္ေဇာ္
ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၂

သြင္းကုန္အစားထုိးႏိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ရန္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားေပးေသာအေနျဖင့္ စာေရး ကိရိယာအပါအဝင္ အျခားေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းရာတြင္ သတ္မွတ္ အခြန္ႏႈန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တင္ျပမႈကို ဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သြင္းကုန္ တင္သြင္းရာတြင္ ကုန္ေခ်ာႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ယူမႈ ကြာျခားေနမွသာ ျပည္တြင္းက သြင္းကုန္ အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တင္သြင္း ေနေသာ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚတြင္ ကုန္ေခ်ာ၊ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ၿပီးစီးကုန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား တင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ အခြန္ႏႈန္းထား ကြာျခားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအာင္သိန္းကလည္း တင္ျပ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္းအေနျဖင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား သက္သာေစရန္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနသလို လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဘက္ကလည္း ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာဆို လုိက္သည္။ လက္ရွိ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ေခ်ာတင္သြင္းမႈအတြက္ အခြန္ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ကုန္မ်ားအတြက္ အခြန္ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ခြဲျခားထားသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္းအလားတူ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအာင္သိန္းက ထပ္ေလာင္းေျပာ ဆုိထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*