ယခုဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အိမ္ျခံေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ မ်ားျပားလာ

ယခုဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အိမ္ျခံေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ မ်ားျပားလာ
May 24, 2017 Asian Fame

2:03 pm
ယခုဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အိမ္ျခံေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ မ်ားျပားလာ

(ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၄)

ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရး က႑တြင္ အဓိက မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတစ္လအတြင္း က်ပ္ ၅၅၂ ဘီလ်ံ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ကာ ယခင္ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး က႑ျဖစ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ထိပ္ဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၂၀ ခုရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၂၄၂ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၄၉၀,၃၁၁ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀း ၈/၂၀၁၇ တြင္ ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၆ ခုကိုခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း လုပ္သားမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၆၈၃ ခု ကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ (၂၀၁၆ မတ္လကုန္)အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ က်ပ္ ၁၁၆၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး လက္ရွိအစုိးရတက္ေရာက္ၿပီး ၁၃ လကာလအတြင္း က်ပ္ ၁၅၆၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ဧၿပီတစ္လ အတြင္း က်ပ္ ၃၆၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၄၃ ခုကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၈၁၈ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမွင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၉၂၃ သန္းေက်ာ္ စီး၀င္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ ေမလ တတိယပတ္ အထိ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ စီး၀င္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွသိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၁၉ သန္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၉၃၄ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*