ေမယုေတာင္တန္းကုိ ဆင္ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည္ကို ေဒသခံအခ်ဳိ႕ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေန

ေမယုေတာင္တန္းကုိ ဆင္ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည္ကို ေဒသခံအခ်ဳိ႕ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေန
March 15, 2017 Asian Fame

4:34 pm
ေမယုေတာင္တန္းကုိ ဆင္ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည္ကို ေဒသခံအခ်ဳိ႕ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေန

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၃

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေမယုေတာင္တန္းကုိ ဆင္ေဘးမ့ဲေတာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံတခ်ဳိ႕၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနေသာ ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသုိ႔ မတင္ျပႏုိင္ေသးေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္သစ္ေတာမွဴး ဦးေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

ရခိုင္ေဒသတြင္း ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ က်က္စားသြားလာႏုိင္ ေရးအတြက္ ဆင္ေဘးမဲ့ေတာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိႏုိင္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။

”ေဒသခံတခ်ဳိ႕က ဝါးေတြခုတ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ရွာေဖြစားေသာက္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဒါေၾကာင့္ကန္႔ကြက္ေနပါတယ္။ ဒါ ေတြကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္။ သဘာဝနယ္ေျမသတ္မွတ္လုိက္ရင္ဝင္လည္း မဝင္ရေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီမွာရွိတ့ဲ ဝါးေတြကုိပါ ခုတ္ခြင့္ေတြပါ မရွိေတာ့ပါဘူး” ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ သစ္ေတာမွဴးက ေျပာသည္။ ေမယုေတာင္တန္းႀကီးကုိ ေဘးမ့ဲေတာ အျဖစ္ မသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက ကာကြယ္ေတာအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ ေျပာသည္။

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အမီ ရခုိင္ ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနယ္ ေျမအတြင္းရွိ ေမယုေတာင္တန္းႀကီးကုိ ေတာဆင္႐ုိင္းေဘးမ့ဲေတာအျဖစ္ သတ္ မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အၿပီးသတ္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သတၱဳႏွင့္သစ္ ေတာ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က ဆုိသည္။ လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကသည့္ ေတာဆင္ ႐ိုင္းမ်ားအား ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားရွိသ ကဲ့သို႔ တခ်ဳိ႕ဆင္႐ိုင္းမ်ားမွာ က်က္စားရန္ ေနရာမရွိျခင္း၊ လူေန ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ အစာရွာစားေနၾကရျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ေတာေျပာင္းက်က္စားလာျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားမွာလည္း ဆင္မ်ား၏အႏၲရာယ္ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာေနၾကရျခင္းစသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရိွေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ ရခုိင္ ႐ိုးမတစ္ခုသာရွိၿပီး အဆိုပါ ေဘးမ့ဲေတာ တြင္ ႏုိ႔တုိက္သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္ ၄ဝ၊ ကုန္းေန ေရေနတြားသြားသတၱဝါမ်ဳိးစိတ္ ၆ဝ၊ လိပ္ ျပာမ်ိဳးစိပ္ ၂ဝ၊ ေရခ်ိဳငါးမ်ဳိးစိတ္ ၄ဝ၊ အင္း ဆက္မ်ဳိးစိတ္ ၁၂ မ်ဳိးတုိ႔ ေနထုိင္က်က္စား သည္။ ေမယုေတာင္တန္းအား ဆင္ေဘးမ့ဲ ေတာအျဖစ္ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးပါက ေဘးမ့ဲေတာ ႏွစ္ခုရွိလာမည္ျဖစ္ကာ ေမယုေတာင္ေဘးမ့ဲ ေတာသည္ အႀကီးဆုံး ျဖစ္လာမည္ျဖစ္လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က ဆုိသည္။ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိသည့္ ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအားလည္း ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ တြင္ ဆင္ေကာင္ေရအမ်ားဆုံးပုိင္ဆုိင္ သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္ မာႏုိင္ငံတြင္ ဌာနပုိင္ဆင္မ်ား အပါအဝင္ အိမ္ေမြးဆင္စုစုေပါင္း ၄၈ဝဝ ခန္႔ႏွင့္ သစ္ ေတာႀကိဳးဝုိင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေတာဆင္႐ုိင္းေကာင္ေရ ၂ဝဝဝ ခန္႕ ရွိ ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*