လူၾကီးမ်ား အတြက္ ဖတ္စာ

လူၾကီးမ်ား အတြက္ ဖတ္စာ
March 9, 2017 Asian Fame

1:38 pm
လူၾကီးမ်ား အတြက္ ဖတ္စာ

BoNyeinThar

ဤေခါင္းစဥ္မွာ အနည္းငယ္ ရင့္သီးသြားသည္ဟု ယူဆပါက ႀကိဳ တင္ေတာင္းပန္ပါသည္။ လူတစ္ ကိုယ္စိတ္တစ္ခု ဟုသာ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ေျပာၾကသည္။ လူတိုင္း လူတိုင္းတြင္ စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ တတ္သျဖင့္ ဤေခါင္းစဥ္ကို ဖတ္ မိပါက မိမိစိတ္၌ ႐ုတ္တရက္ ေပၚ လာေသာ အေတြးကို သတိျပဳၾကည့္ ပါ။ ေခါင္းစဥ္ တပ္ထားပံုကို ဘဝင္ မက် သူမ်ားရွိပါမည္။ ယင္းထက္ ပိုမိုကာ စိတ္ဆိုးလာပါက-

”လူႀကီးေတြပဲကြာ။ စာေတြ အမ်ားႀကီး ဖတ္လာတာ။ ေသပဲ ေသေတာ့မယ္။ အခုမွ ဖတ္စာဆို ေတာ့ ငါတို႔က သူငယ္တန္းကေလး ေတြမွ မဟုတ္တာဘဲ။ ဒီေကာင္ ကြာ။ လူခ်င္းေတြ႕ရင္ နားရင္း ေတာင္ တီးမိမွာ” ဟူ၍ ျမည္တြန္ ေတာက္တီး မိပါမည္။ ထိုအျပဳအမူ ကား မေနာကံမွ ဝစီကံ ကူးသြား ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စကၠန္႔ ပင္ မရွိေသးေသာ အခ်ိန္တြင္ မိမိ စိတ္က မည္မွ် ျမန္ဆန္စြာ ကူး သန္းသြားသည္ကို မသိလိုက္ၾက။ သတိမမူလွ်င္ ဂူမျမင္ဘဲ သတိထား ေတာ့ ျမဴမႈံေလးပင္ ျမင္တတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းေခါင္းစဥ္ကို သေဘာ မေတြ႕သူမ်ား အတြက္ ဦးတည္ကာ ရွင္းျပပါမည္။ ေျပာရလွ်င္ လူႀကီး မ်ား အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ရင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ စင္စစ္ ဥပေဒ အသံုးအႏႈန္းအရ လူႀကီးဆိုေသာ အနက္ အဓိပါၸယ္ကို မည္သိုဖြင့္ျပထားသည္ကို မရွာ မိ။ ျမန္မာစာ အဘိဓာန္တြင္ ကား လူ ႀကီးဆိုသည္မွာ ”၁၊ အသက္အ ရြယ္ႀကီးရင့္ေသာသူ၊ လူအို၊ အ ရြယ္ ေရာက္ၿပီးသူ။ ၂၊ ရပ္ရြာတြင္ အႀကီးအကဲ၊ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ ျပဳသူ၊ ေလးစားၾကည္ညိဳ ထိုက္သူ” ဟူ၍ ဆိုထားပါသည္။ ယင္းအဆို မ်ားအနက္ မိမိေခါင္းစီး တင္ထား ေသာ စကားရပ္မွာ ရပ္ရြာတြင္ အ ႀကီးအကဲဟူေသာ စကားရပ္ႏွင့္ နည္းနည္း ဆင္တူေနမည္ထင္ပါ၏။

ဤေဆာင္းပါးတြင္ မိမိဆိုလို သည့္ လူႀကီးဆိုသည္ကား အစိုးရ ဌာန တစ္ခုခု၏ အႀကီးအမွဴး သို႔မ ဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဝါစဥ္အရ အႀကီး ဆံုး လူျဖစ္ပါသည္။ ျပန္ၾကည့္ လိုက္လွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုလူ အမ်ားစုသည္ ေအာက္ေျခမွ စတင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရေသာ ဝန္ ထမ္းမ်ား မဟုတ္ၾက။ အမ်ားစုက ဝင္ေပါက္ ရာထူးဟုေခၚ ေနၾက ေသာေနရာ အတြက္ အရည္အ ခ်င္းစစ္ ေရးေျဖေအာင္ျမင္ကာ အ ရာထမ္း အျဖစ္ ဌာန စုမွဴး တာဝန္ ကို စတင္ယူကာ လုပ္သက္ႏွင့္ အ ရည္အခ်င္း အရ အဆင့္ျမင့္ရာထူး မ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ ထားသူမ်ား ျဖစ္ ၾကပါသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ တာဝန္ရွိ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဦး ေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကဲ့သို႔ အထက္လူႀကီးမ်ားက ေခၚယူလာ သည့္ အပါးေတာ္ၿမဲ ၾကရသည့္ ဝန္ ထမ္းမ်ား၊ ႏွစ္သီးစားဟု အေခၚ ခံရေသာ တပ္မေတာ္မွ ဝင္ေရာက္ လာၾကသည့္ ပင္စင္စား အရာရွိ မ်ား၊ စစ္ဆင္ေရးတြင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ရင္း အားေကာင္းေမာင္း သန္ေသာ အရြယ္တြင္ရွိေသာ္ လည္း ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ိဳ႕တဲ့ေန သျဖင့္ အရပ္ဘက္ဌာန တစ္ခုခုသို႔ သနား က႐ုဏာထားကာ ေျပာင္း ေရႊ႕ခံရသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ မ်ား စသည့္သူမ်ား အားလံုး အက်ဳံး ဝင္ၾကသည္ဟု မွတ္ယူထားပါ သည္။ ထိုသူမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕သည္ လုပ္သက္လည္း တျဖည္းျဖည္း ႀကီး လာ၊ ဝါစဥ္အရ လည္း ျမင့္ လာ ေသာအခါ ျမင့္မားေသာ ရာထူး ေနရာသို႔ မိမိ၏ ပင္ကိုအရည္အ ခ်င္းအရ ျဖစ္ေစ၊  ကံအေၾကာင္း သင့္ကာျဖစ္ေစ တက္လွမ္းေရာက္ ရွိ သြားတတ္ၾကပါသည္။

ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေလးစားမႈ အရ အသက္ႀကီးသည္ ငယ္သည္ မဟုတ္ဘဲ ဂုဏဝုတိၱျဖင့္ လူႀကီး ဟုေခၚၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ား မွ ဝန္ထမ္းငယ္ မ်ားဆိုလွ်င္ ထိုသို႔ ေသာ လူႀကီးကိုေတြ႕ပါက ”အဘ”၊ ”အဘ” ဟု ေခၚေလ့ရွိပါသည္။ အစကနဦးတြင္ ယင္းသို႔ အေခၚခံရ သျဖင့္ တစ္မ်ဳိး တစ္မည္ ျဖစ္သြား တတ္ပါသည္။ ” ငါမ်ား အသက္ ရလာလို႔ ေခၚၾကသလား” ေတြးမိ ၾက၏။ ထိုသို႔ အေခၚခံ ရပါ မ်ား ေသာအခါ ေခၚသူမ်ားတြင္ ႏႈတ္ က်ိဳး မက်ိဳးေတာ့မသိ။ နားေထာင္ ရသူ၌ နားယဥ္ သြားၾကပါသည္။ ေနာင္တြင္ ထိုသို႔ေခၚသံ မၾကားရ ပါက ကိုယ့္ကိုေခၚျခင္း မဟုတ္ဟု ယူဆကာ လွည့္မၾကည့္ျဖစ္သည့္ အက်င့္ရသြားၾကပါသည္။ လူႀကီး ဟူေသာ ေဝါဟာရကို ဤမွ် အ က်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပခဲ့သည္မွာ အ ေၾကာင္းမဲ့ မဟုတ္ပါ။ ေရွ႕ဆက္ ဖတ္ပါက ျမင္လာပါမည္။

ထိုအထဲတြင္ မိမိႀကံဳဖူးေသာ လူ ႀကီးမ်ားတြင္ ရင့္က်က္ တည္ၿငိမ္ စြာသည္းခံ တတ္ျခင္း၊ စဥ္းစားေဝ ဖန္တတ္ျခင္း၊ တတ္သိလိမၼာျခင္း စေသာ စိတ္ဓာတ္ အျပဳအမူမ်ား ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတြ႕ရပါ သည္။ ထိုသူတို႕သည္ နာယက ဂုဏ္ႏွင့္အက်င့္သိကၡာ ျပည့္စံုကာ ႐ိုေသေလးစား ထိုက္ေသာ လူႀကီး လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို သူတို႔သည္ အက်င့္စာရိတၲသာမ က အရည္အခ်င္းပါ ျပည့္စံုေသာ လူေတာ္ လူေကာင္းအျဖစ္မွ အ ဆင့္ဆင့္ တက္လာၾကျခင္းကို ေတြ႕ ရပါသည္။

ယင္း လူေတာ္လူေကာင္းဟူ ေသာ စကား အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ မိမိတို႔ ငယ္စဥ္အခါက အ ျငင္းပြား ခဲ့ၾကဖူးသည္ကို ျပန္သတိရ မိေသးသည္။ ” လူက ေကာင္းမွျဖစ္ မွာကြ။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းတာကို ေရွ႕မွာထားၿပီး ေတာ္တာကို ေနာက္ က လာသင့္တယ္။ လူေကာင္း လူ ေတာ္လို႔ေခၚသင့္တာ” ဟု ေစာဒက တက္ၾကသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါသည္။ ေရွ႕တြင္ ထားလွ်င္ျဖစ္ ျဖစ္ ၊ ေနာက္ တြင္ ထားလွ်င္ျဖစ္ျဖစ္  ပညတ္ သေဘာအရ အမည္အမွတ္ အသားအျဖစ္ ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္း သာျဖစ္သျဖင့္ ‘လူ’ ပုဂၢိဳလ္ အေန ျဖင့္ ကား ”ဒီလူ ဒီလူပဲ ျဖစ္ၿပီး ဒ့ီ ျပင္ လူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး”ဟု သာမန္အားျဖင့္ ဆိုႏိုင္သည္။ လူ ေတာ္ လူေကာင္းဟု ဆိုသည္ျဖစ္ ေစ၊ လူေကာင္း လူေတာ္ဟု ဆို သည္ျဖစ္ေစ ပရမတ္သေဘာတြင္မူ အမည္အေခၚအေဝၚမွ်သာ မဟုတ္ ဘဲ တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ႐ုပ္ နာမ္ခႏၶာကိုယ္ႀကီး ၏အၿမဲမျပတ္ တရစပ္ ေျပာင္းလဲေနျခင္းကိုသာ ဦးစားေပးကာ ႐ႈမွတ္ ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ”ယင္း အ ေၾကာင္း အခ်က္ မ်ားကိုျငင္းေန လွ်င္ မင္းတို႔ပင ္မိုက္ရာက်ပါမည္။ ထားလိုက္ပါေတာ့”။ ယင္းသို႔ျဖင့္ ၾကာျမင့္လာေသာ အခါ ျငင္းခုံေန ၾကသူမ်ား ေမာသြားပံုရပါသည္။ မည္သည့္ အသံမွ မၾကားမိေတာ့ ေခ်။ ရံဖန္ရံခါ လိုအပ္သည္ ထက္ပို၍ ျငင္းခုံကာ အျငင္း ပြား ေနၾကျခင္းကို ဆင္ျခင္သင့္သည္ ဟု သေဘာရပါ၏။

ထို ‘အဘ’ ဟု အေခၚခံရေသာ လူႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ သီးျခားဘာသာရပ္ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္သည့္ အစည္းအ ေဝးမ်ား (Workshops) ၊ ပညာ ေရးဆိုင္ရာ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား (Seminars) ကို မၾကာခဏ တက္ေရာက္ကာ သဘာပတိ လုပ္ရေလ့ ရွိပါသည္။ ပံုမွန္အား ျဖင့္ ယင္းအစည္း အေဝး မ်ား၊ ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား၌ တက္ေရာက္ သူမ်ားက အခ်င္းခ်င္း သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ား ဖလွယ္၍ မွ်ေဝၾကျခင္း မ်ိဳးရွိတတ္ပါသည္။ တစ္ ဦးႏွင့္ တစ္ ဦး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသိအျမင္ မ်ား လက္ဆင့္ ကမ္းၾကေလ့ရွိပါ သည္။ သဘာပတိ လုပ္ရသူမွာမူ ထိပ္ဆံုး စာပြဲတြင္ ထိုင္ကာ အစည္း အေဝးကို ထိန္း႐ံုသာျဖစ္ပါသည္။ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္တစ္ခု ၿပီး ဆံုးေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ ေမးစရာမ်ား ရွိၾကပါသလား ခင္ဗ်ာ”။ အဂၤလိပ္ လိုမႈတ္ခ်င္လွ်င္လည္း ဗညပ Any question  ဟု ဆိုလိုက္႐ံုသာ ရွိပါသည္။ ေတာ္႐ံု တန္႐ံုႏွင့္ ေမးခြန္း ထေမး ေလ့မရွိၾကပါ။ အဆိုျပဳခ်က္ တစ္ခု ခုကို ျငင္းခုံျခင္း၊ ပယ္ခ်ျခင္းလည္း မရွိသေလာက္ရွားပါသည္။ တစ္ ဖန္ ကိုယ့္ဌာနတြင္း အစည္းအေဝး မ်ား က်င္းပရာတြင္လည္း မိမိ လက္ေအာက္ငယ္သား မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္၍ သူတို႔ အားလံုးက ”ေဗာင္းေတာ္ညိတ္ စိတ္ေတာ္သိ” ဆိုသည္မ်ိဳး လုပ္ တတ္ၾကပါသည္။ အားလံုး တစ္ညီ တစ္ညာတည္း ျဖစ္ေန၍ ဇာတ္ တိုက္ထားသလား ဟုပင္ ထင္မွတ္ ရပါသည္။

ယင္းသို႔ထိပ္စားပြဲတြင္ ထိုင္ ကာ သဘာပတိ လုပ္စားပါမ်ား လာေသာအခါ ထိိုလူႀကီးမ်ိဳးသည္ အေလ့အက်င့္ မွ အေလ့အထသို႔ ေျပာင္းလာသည္ဟု မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ မိမိ ထင္တတ္လာပါသည္။ ထို႔ျပင္ ”ငါကြ”ဟူ၍ မာန္ဝင္လာတတ္ပါ သည္။ မည္သည့္ အေရး ကိစၥမ်ိဳး ကိုမဆို အေလးအနက္ မထားတတ္ ေတာ့ေခ်။ မည္သို႔ေသာ လူအုပ္စု ကိုမဆို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးရန္ မခက္ခဲေတာ့ ဟု ထင္လာပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူ ႀကီးတစ္ဦး၏ မာနအခံေၾကာင့္ သူ တစ္ပါး၏ ခံစားမႈကို နားမလည္ တတ္ေတာ့။ မိမိ ေျပာလိုက္လွ်င္ လက္ခံၾကမည္သာဟု ယုံၾကည္ လာပါသည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္လာျခင္း မွာ မိမိ၏ အတၱေနာမတိ ပင္ျဖစ္၍ မည္သို႔မွ် လြဲေခ်ာ္သြားႏိုင္သည္ဟု မထင္မွတ္ေခ်။ ”တကယ္တမ္း လြဲ မယ့္လြဲေတာ့ ပါစင္ေအာင္လြဲေတာ့ တယ္။ ေနာင္တ ဆိုတာ ေနာင္မွရ တာ” ဟု ေျပာရမည့္ပံု မေမွ်ာ္လင့္ ဘဲ ေပၚလာတတ္၏။ ယင္းကဲ့သို႔ ေသာ အျဖစ္ သနစ္မ်ား အေၾကာင္း ကို ဥပမာေပးရလွ်င္ ယခု တစ္ပတ္ ထုတ္ သတင္းစာမ်ား၌ ေဝေဝဆာ ဆာပါလာေသာ သတင္း မ်ားကို ၾကည့္ၾကပါဟု အႀကံျပဳ လိုပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အျဖစ္ တစ္ခုေတာ့ တင္ျပလိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗုဒၶသာသနာ အဖြဲ႕၏ ဆ႒သံဂါယ နာတင္ ပိဋကတ္ေတာ္၊ မိလိႏၵပဥႇာ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္မွ ျမန္မာျပန္ ထုတ္ႏုတ္ခ်က္ကို မိမိ၏ ဆိုလိုခ်က္ အား အေထာက္အကူျပဳ ႏိုင္ေရး အလို႔ငွါ ကူးယူတင္ျပေပး လိုက္ပါ သည္။ စဥ္းစား ႀကံဆႏိုင္ၾကပါေစ ဟု ဆႏၵျပဳပါ၏။

‘မိလိႏၵမင္းသည္ ”အရွင္ ဘုရား နာဂေသန၊ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ အတူတကြ တိုင္ပင္ ေျပာဆိုပါအံ့ ေလာ” ဟု ေလွ်ာက္၏။

”မင္းျမတ္၊ သင္သည္ပညာရွိ တို႔၏ တုိင္ပင္ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးကို အကယ္၍ တိုင္ပင္ ေျပာဆိုသည္ ျဖစ္အံ့၊ တိုင္ပင္ ေျပာဆိုပါအံ့။ မင္း တို႔၏ တိုင္ပင္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးကို တိုင္ပင္ ေျပာဆိုသည္ ျဖစ္အံ့၊ မတိုင္ ပင္မေျပာဆိုလို” ဟုမိန္႔ဆို၏။’

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေဝး မ်ားသည္ ပညာရွိတို႔၏ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ပြဲမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါေစဟု ဆုေတာင္းေနပါေၾကာင္း …။ ။

x x x
ဘိုၿငိမ္းသာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*