သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပုိ႔မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား ပုိမုိတင္ပုိ႔လာ

သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပုိ႔မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား ပုိမုိတင္ပုိ႔လာ
March 8, 2017 Asian Fame

3:19 pm
သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပုိ႔မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား ပုိမုိတင္ပုိ႔လာ

ေအာင္ျပည့္စံု
ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၇

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း မတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပပို႔ကုန္က႑မ်ားတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ထြက္ကုန္မ်ားမွ အ ေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ ပုိမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူအတြင္း ျပည္ပပို႔ကုန္စာရင္းမ်ားအရ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈ အပိုင္းတြင္ သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ထြက္ကုန္မ်ား ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈတြင္ ယခင္ ႏွစ္ကအေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္သန္း ၂၈ဝဝ ေက်ာ္သာရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ပါသည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈမွဝင္ေငြေလ်ာ့ က်ေစခဲ့သည့္ အဓိကအခ်က္မွာ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးေပၚလစီႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေန ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု စီးပြားကူးသန္း ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကဆုိသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္အစိုးရ အ ေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား သည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးသည့္ ထြက္ကုန္မ်ား ျဖစ္ေနၿပီး ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသာ အလံုးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာပါက သဘာဝသယံဇာတ ပို႔ကုန္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးႏိုင္မည့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က သံုးသပ္ထားၾကသည္။ တိုင္းျပည္၏ ရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေရာ ညီေထြရွိေသာ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစ ရန္ အစိုးရအပိုင္းမွ လုိအပ္သည့္ဥပေဒမ်ား၊ အကာအကြယ္မ်ား အျမန္ဆံုး ျပ႒ာန္းေပး ေစရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အလိုရွိေနၾကသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*