ပဲခူး႐ုိးမမွ ဆင္မ်ားႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မည့္ေဒသမွ ဆင္မ်ား ဖလွယ္

ပဲခူး႐ုိးမမွ ဆင္မ်ားႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မည့္ေဒသမွ ဆင္မ်ား ဖလွယ္
February 1, 2017 Asian Fame

2:37 pm
ပဲခူး႐ုိးမမွ ဆင္မ်ားႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မည့္ေဒသမွ ဆင္မ်ား ဖလွယ္

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁

ယခုႏွစ္တြင္ ပဲခူး႐ုိးမေတာကုိ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ၁ဝ ႏွစ္ ရပ္ဆုိင္း ထားေသာေၾကာင့္ အဆုိပါေဒသ မ်ားမွ အလုပ္ဆင္မ်ားကုိ သစ္ ထုတ္ လုပ္မည့္ေဒသမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေပးေနေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီး ဌာနမွ သိရသည္။

အဆုိပါ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ ဆုိင္းထားေသာေဒသမ်ားႏွင့္ အ ျခားေဒသမွ အလုပ္ဆင္ (သစ္ဆြဲ ဆင္)မ်ားကုိ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ သစ္ ထုတ္လုပ္မည့္ေဒသမ်ားသုိ႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ေနၿပီး အျခားေဒသမ်ားမွ နာမ က်န္းသည့္ဆင္မ်ားကုိလည္း ပဲခူး ႐ုိးမသုိ႔ အျပန္အလွန္ေရႊ ႕ေျပာင္းျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ¤င္းေျပာင္း ေရႊ႕ျခင္းသည္ ၂ လနီးပါး ၾကာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း (သစ္ထုတ္လုပ္ေ ရး) မွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးလွမုိးေအာင္က ေျပာ သည္။

”အဓိကေတာ့ အလုပ္မရွိတ့ဲ ေနရာက ဆင္ေတြကုိ အလုပ္ရွိတ့ဲ ဆင္ေတြပုိ႔တာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ ၿပီး အလုပ္ရွိတ့ဲေနရာမွာ အလုပ္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့တ့ဲ ဆင္ကုိ ပဲခူး႐ုိးမ ဘက္ကုိ ျပန္ပုိ႔ေပးမွာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး မက်န္းမာတ့ဲ ဆင္ေတြ ပါ ပါတယ္” ဟု ၄င္းကေျပာ သည္။

ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ ဆင္မ်ားအ တြက္ သက္ဆုိင္ရာသစ္ေတာဦးစီး ဌာနမွဆင္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာစာမ်ား ထုတ္ယူျခင္း၊ သယ္ေဆာင္မည့္ လမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာအာ ဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားကုိ ႀကိဳတင္အ ေၾကာင္းၾကားထားျခင္း၊  ဆင္အတင္ အခ်ျပဳလုပ္မည့္ေနရာ မ်ားကို ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားမႈ၊ ဆင္ သယ္ေဆာင္ယာဥ္တန္း အႏၲရာယ္ မရွိေစေရး၊ ယာဥ္မ်ား၏ႀကံ့ခုိင္ေရး မ်ားအတြက္ပါ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ ရေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ စုစုေပါင္း အလုပ္ဆင္ ၁၇၆ ေကာင္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး မက်န္းမမာသည့္ ဆင္ ၆၆ ေကာင္ ကိုလည္း ပဲခူး႐ိုးမစခန္းမ်ားဆီသုိ႔ အသီးသီးပုိ႔ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း အဆုိပါဌာနမွ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*