ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ႏွစ္တုိႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းေပးရန္ JICA ေခ်းေငြယူ၍ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေပးမည္

ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ႏွစ္တုိႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းေပးရန္ JICA ေခ်းေငြယူ၍ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေပးမည္
December 21, 2016 Asian Fame

2:18 pm
ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ႏွစ္တုိႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းေပးရန္ JICA ေခ်းေငြယူ၍ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေပးမည္

HEZ

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ သည္ ေတာင္သူမ်ား စက္ကိရိယာ မ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အရင္း အႏွီးျဖစ္ေစရန္ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြမ်ားအျဖစ္JICA မွရရွိ ထားေသာေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅၁၃၅ သန္းကို ထုတ္ေခ်းေပးရန္ စီစဥ္ေ နေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြအား ပထမ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ လယ္သမား တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ားအား ဦးစားေပး ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လယ္သမားတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ အမ်ားဆုံးဧက ၅ဝ အထိပိုင္ဆိုင္ေ သာ လယ္သမားမ်ားအား ေခ်းေငြအမ်ား ဆုံး သိန္း ၅ဝ အထိထုတ္ေခ်းေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယဦးစား ေပးအေနျဖင့္ လယ္ယာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ကိုထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တတိယဦးစားေပးအေနျဖင့္ လယ္ ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ေသာ လယ္သမားတစ္ဦးခ်င္းအား ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စတုတၴအေနျဖင့္ လယ္ယာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေ သာအသင္းအဖြဲ႕ မ်ားအားဦးစားေပးထုတ္ေခ်းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

”လာမယ့္ႏွစ္ ၆လပုိင္းေလာက္ မွာ ထုတ္ေခ်းေပးဖုိ႔ရွိပါတယ္”ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံJICA အဖြဲ႕မွေပး အပ္ေသာလယ္ယာက႑ႏွင့္ ေက်း လက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းဆိုင္ ရာေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅၁၃၅သန္း ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး အဆိုပါေခ်းေငြအား စီမံ ကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွJICA အဖြဲ႕သို႔ တစ္ႏွစ္ ဝ ဒသမ ဝ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုးႏႈန္းျဖင့္ေပးဆပ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ မွ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနေငြတိုက္ဦးစီးဌာနသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးႏႈ န္းျဖင့္ေပး ဆပ္ရမည္ျဖစ္ကာျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ဒသ မ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုးႏႈ န္းျဖင့္ထုတ္ ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားကို ထုတ္ေခ်းရာတြင္ လယ္ ယာကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (အ လုပ္သမားဝန္ထမ္း၃ဝဝ)အတြက္ က်ပ္သန္း ၁ဝဝဝကိုလည္းေကာင္း၊ လုပ္သားအေျခခံကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း (အလုပ္သမား ဝန္ထမ္း ၆ဝဝ) အတြက္က်ပ္သန္း၁ဝဝဝကို လည္း ေကာင္း၊ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ ငန္း (လုပ္သား ၆ဝ) အတြက္သန္း ၁ဝဝ ကိုလည္းေကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္ မႈဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းအလုပ္ သမား ၁ဝဝ အတြက္ က်ပ္သန္း ၂ဝဝ ကိုလည္းေကာင္း ထုတ္ေခ်း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္း ပထမႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေနာက္ ျခမ္းတို႔၌ စီမံကိန္းအား စတင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံ ကိန္းဒုတိယႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ ဆက္လက္ ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္သည္။

JICA ၏ လယ္ယာက႑ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံ ကိန္းကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ သံုးႏွစ္ၾကာေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေခ်းေငြအား ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ကာလမွာ ထုတ္ေခ်းသည့္ရက္မွစ၍ အႏွစ္ ၄ဝ တိတိတြင္ ေျပေက်စြာေပးဆပ္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္းငံ့ကာလမွာ ၁ဝ ႏွစ္တိတိျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံ ကိန္းေခ်းေငြအား လယ္သမားမ်ား ႏွင့္ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ အာမခံႏွင့္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ အာမခံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္မွ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*