ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕မွျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားအနက္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ျဖတ္ေတာက္

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕မွျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားအနက္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ျဖတ္ေတာက္
December 13, 2016 Asian Fame

12:02 pm
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕မွျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားအနက္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ျဖတ္ေတာက္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕မွ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၅၄ ဘီလီယံမွ က်ပ္ ၇၀ဘီလီယံကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာန ၁၁ခုတုိ႔မွ တင္ျပထားေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားအနက္မွ အသံုးစရိတ္ အခ်ဳိ႕ကုိ ေလ်ွာ့ခ်ခြင့္ျပဳကာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ေရးႏွစ္၏ လက္က်န္ငါးလတာ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ထပ္မံတင္ျပလာေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳျခင္း ၊ ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ခြင့္ျပဳေငြစိစစ္ျဖတ္ေတာက္ခံရေသာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနစသည္တုိ႕ပါ၀င္သည္ ။

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ သာမန္အသုံးစရိတ္ ေခါင္းစဥ္မွ က်ပ္ ၂ ဒသမ၂၀ဘီလီယံေတာင္းခံထားျပီးျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ က်ပ္တစ္ဘီလီယံျဖတ္ေတာက္ကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ျဖတ္ေတာက္ခံရမွဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင္က“၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ သံအမတ္ၾကီးမ်ားရဲ႕ ေနအိမ္ ဌားရမ္းခမ်ားနဲ႔ ေဆးကုသစရိတ္မ်ားကုိ ေလ်ွာ့ခ်သုံးစြဲဖုိ႔ အဆင္မေျပေသာ္လည္း ဘ႑ေရးႏွစ္မကုန္မီ ထပ္မံေပၚေပါက္လာရန္ရွိတဲ့ ခရီးသြားစရိတ္စကေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်သုံးစြဲျခင္းအားျဖင့္ ျခဳိးျခံေခြ်တာသုံးစြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ တင္ျပခ်က္ကုိလည္း လႊတ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ က်ပ္ ၃၆ဒသမ၉ဘီလီယံတင္ျပေတာင္းခံထားျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၉ဘီလီယံ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက တင္ျပေတာင္းခံေသာ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၀ ဒသမ ၉၄၆ ထဲမွ က်ပ္၂၄၆ သန္းျဖတ္ေတာက္အတည္ျပဳခဲ့သည္ ။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနတုိ႕မွာမူဘတ္ဂ်တ္ျဖတ္ေတာက္သည့္အထဲတြင္ပါ၀င္ျခင္းမရွိေပ ။ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၈၆.၂၈၄ကုိလည္းေကာင္း ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနမွ အတြက္ က်ပ္ ၂၀.၁၂၈ ဘီလီယံကုိလည္းေကာင္း မျဖတ္ေတာက္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳခဲ့သည္ ။

စုိင္းလမင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*