ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ပစၥည္းရွင္းလင္းေရးစနစ္အတြက္ အေကာက္ခြန္ေၾကညာလႊာတစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္သုံးေသာင္းက်သင့္မည္

ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ပစၥည္းရွင္းလင္းေရးစနစ္အတြက္ အေကာက္ခြန္ေၾကညာလႊာတစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္သုံးေသာင္းက်သင့္မည္
November 23, 2016 Asian Fame

7:21 am
ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ပစၥည္းရွင္းလင္းေရးစနစ္အတြက္ အေကာက္ခြန္ေၾကညာလႊာတစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္သုံးေသာင္းက်သင့္မည္
In Bussiness

HEZ
ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁

ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းရွင္း လင္းေရးစနစ္  (Myanmar Auto-matic Cargo Clearance System -MACCS) ကို အသံုးျပဳ ေဆာင္ ရြက္မႈတြင္ အေကာက္ခြန္ေၾကညာ လႊာ တစ္ေစာင္လွ်င္ သုံးေသာင္း က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ေကာက္ခံသြားမည္   ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီး ဌာနမွ သိရသည္။

MACCS စနစ္သို႔ တင္သြင္း လာသည့္ အေကာက္ခြန္ ေၾကညာ လႊာမ်ားအနက္ အေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ စနစ္မွ လက္ခံေဆာင္ ရြက္မေပးႏိုင္သည့္ ေၾကညာလႊာ မ်ားအား MACCS Fee  ေကာက္ခံ သြားမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္း ေၾကညာလႊာမ်ားကို ယခင္ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ Manual လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအတိုင္း လက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆုိပါ MACCS  စနစ္သည္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လူကိုယ္တုိင္ အေကာက္ခြန္ ႐ုံးမ်ားသို႔ သြား ေရာက္ စရာမလုိဘဲ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္မည့္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္ သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ေအာင္ျမင္ခဲ့ သည့္အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရး စနစ္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီJICA  ၏အကူအညီျဖင့္ ယင္းစနစ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါစနစ္ကုိ က်င့္သုံးရာ တြင္ Customs Broker မ်ားအေန ျဖင့္ စနစ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား အကူးအေျပာင္းတြင္အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္ေသာ္လည္း တျဖည္း ျဖည္းအဆင္ေျပသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ထားေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

အဆိုပါစနစ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာေလဆိပ္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြ င္ အျခားေသာ နယ္စပ္ဂိတ္တို႔တြင္ လည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစနစ္သည္ ႐ုံးပိတ္ရက္ မရွိ ၂၄ နာရီပတ္လုံး ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အြန္လုိင္းမွတစ္ ဆင့္ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ား အပါအ ဝင္ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္၍ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ အတြက္မ်ားစြာ အေထာက္ အကူျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*