ရန္ကုန္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ MTSH ၏ ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ယာယီရပ္ဆုိင္း၊ ရွယ္ယာ တန္ဖုိးမ်ား တက္လာႏုိင္ဟု သုံးသပ္ေန

ရန္ကုန္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ MTSH ၏ ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ယာယီရပ္ဆုိင္း၊ ရွယ္ယာ တန္ဖုိးမ်ား တက္လာႏုိင္ဟု သုံးသပ္ေန
October 27, 2016 Asian Fame

4:28 am
ရန္ကုန္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ MTSH ၏ ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ယာယီရပ္ဆုိင္း၊ ရွယ္ယာ တန္ဖုိးမ်ား တက္လာႏုိင္ဟု သုံးသပ္ေန
In Bussiness

ရန္ကုန္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ MTSH ၏ ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ယာယီရပ္ဆုိင္း၊ ရွယ္ယာ တန္ဖုိးမ်ား တက္လာႏုိင္ဟု သုံးသပ္ေန

businessstock-exchange-copy   HEZ

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၅

ျမန္မာသီလဝါ အက္စ္အီးဇက္ ဟိုးလ္ဒင္းစ္ ပတ္ဘလစ္လီမိတက္၏ အစုရွယ္ယာ မွတ္ပံုတင္စာရင္း (Mem-bers of Register) အား ေခတၱပိတ္ ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၌ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ ယာ  ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ေခတၱ ရပ္ဆုိင္းထား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ကုမၸဏီက ေၾကညာထားသည္။

အဆိုပါ ရွယ္ယာခြျဲခမ္းရန္ အဆိုျပဳ ခ်က္အား ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ ေန႔တြင္ ကုမၸဏီ၏ တတိယအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝး ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းက်င္းပသည့္ သာ မန္ထက္ထူးကဲေသာ အေထြေထြ အ စည္းအေဝးတြင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားက အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာ မွတ္ပံု တင္စာရင္း (Members of Register) ၏ အထူးစာရင္းရွိ အစုရွယ္ယာ လႊဲ ေျပာင္းျခင္းအား ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္မွ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔အထိ ေခတၱပိတ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး အစုရွယ္ယာ မ်ားကုိ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္း၊ အေရာင္း၊ အဝယ္မဟုတ္ေသာ လႊဲေျပာင္းျခင္း (Non-Exchange Transaction Transfer) မ်ားကုိလည္း ရပ္ဆုိင္းထား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အစုရွယ္ယာ ခြဲျခမ္းၿပီးေနာက္ ကုမၸ ဏီ၏ ထုတ္ေဝၿပီးေသာ အစုရွယ္ယာ စုစုေပါင္းမွာ ၃၈၉၂၉၁၅ စုမွ ၃၈၉၂၉၁၅ဝ စုသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ အစု ရွယ္ယာ တစ္စုခ်င္းစီ၏ မူရင္းသတ္မွတ္ တန္ဖုိးမွာလည္း က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း) မွ က်ပ္ ၁ဝဝဝ (က်ပ္တစ္ ေထာင္) သုိ႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲ သြားမည္ျဖစ္သည္။ MTSH   အေပၚ KBZSC  ၏ စိစစ္ သ႐ုပ္ခြဲ သံုးသပ္ခ်က္အရ ရွယ္ယာတစ္စု တန္ဖုိးလွ်င္ က်ပ္ ၈၂ဝဝဝ အထိပင္ ျမင့္တက္သြားႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထား သည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ အထိ အစုရွယ္ယာဝယ္ယူသူ (သုိ႕မ ဟုတ္) ပုိင္ဆုိင္သူ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား သည္ အစုရွယ္ယာ တစ္စုခ်င္းစီအတြက္ ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔မွစ၍ ခြျဲခမ္းၿပီး အစုရွယ္ယာ ၁ဝ စု ပိုင္ဆိုင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*