တစ္ပတ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၁၃၃ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့၊ ေဒၚလာေစ်းမ်ားတရိပ္ရိပ္တက္

တစ္ပတ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၁၃၃ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့၊ ေဒၚလာေစ်းမ်ားတရိပ္ရိပ္တက္
October 27, 2016 Asian Fame

5:02 am
တစ္ပတ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၁၃၃ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့၊ ေဒၚလာေစ်းမ်ားတရိပ္ရိပ္တက္
In Bussiness

တစ္ပတ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၁၃၃ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့၊ ေဒၚလာေစ်းမ်ားတရိပ္ရိပ္တက္

HEZ
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၅

၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ဒုတိယပတ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈတြင္ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြမွာ အေမရိကန္   ေဒၚလာ ၁၃၃ ဒသမ ၅၆၄ သန္းအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း စီး ပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ား အရ သိရသည္။

ထိုသို႔ လိုေငြ ျပရျခင္းမွာ ခ်ဳပ္ၿပီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့နည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၁၆၄ ဒသမ ၇၃၂ သန္း၊ သြင္းကုန္ အေမရိကန္ ေဒၚ လာ ၂၉၈ ဒသမ ၂၉၆ သန္းရွိခဲ့ၿပီး စု ေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ အေမရိ ကန္ ေဒၚလာ ၄၆၃ ဒသမ ဝ၂၈ သန္း ရွိခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမ်ား ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းရွိ ေဒၚ လာေစ်းကြက္သည္လည္း ေဒၚလာဝယ္ လုိအားမ်ား ျမင့္တက္ လာေသာေၾကာင့္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၂၉၂ က်ပ္ အထိ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိၿပီး ဆက္ လက္ ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ရက္သတၱပတ္အတြင္း ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ပို႔ကုန္အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ဝ၇ ဒသမ ဝ၄၁ သန္းဖိုး တင္ ပို႔ၿပီး သြင္းကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၅ ဒသမ ၄၂၈ သန္းဖိုး တင္သြင္းခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၁၂၈ ဒသမ ၃၈၇ သန္း ျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ ပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၇ ဒသမ ၆၉၁ သန္း၊ သြင္းကုန္တင္သြင္းႏိုင္မႈ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂ ဒသမ ၈၆၈ သန္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၁၇၇ သန္းျဖစ္ ပါသည္။

ယခု ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္အထိ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၃၇၅၂ ဒသမ ၃၉၂ သန္း၊ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ပို႔ကုန္ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၂၂ ဒသမ ၇၇၆ သန္း စုစုေပါင္း
ပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ဝ၇၅ ဒသမ ၁၆၈ သန္း ျဖစ္သည္။         သြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈအေနျဖင့္ ပင္ လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၆၅ဝ၂ ဒသမ ၉ဝ၄ သန္း၊ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ သြင္းကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၆၇ ဒသမ ၅၂၄ သန္း စုစုေပါင္းသြင္းကုန္ တင္သြင္း မႈ တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၉၇ဝ ဒသမ ၄၂၈ သန္း ျဖစ္သည္။

ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ ႏွစ္ ရပ္လံုး၏ စုစုေပါင္း ပမာဏသည္ အေမ ရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄ဝ၄၅ ဒသမ ၅၉၆ သန္းျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*