အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈအေနနဲ႔ သံခ်ပ္ၿပဳိင္ပြဲ၊ လူထုအသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈအေနနဲ႔ သံခ်ပ္ၿပဳိင္ပြဲ၊ လူထုအသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္
November 29, 2017 Asian Fame
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈအေနနဲ႔ သံခ်ပ္ၿပဳိင္ပြဲ၊ လူထုအသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္

ႏုိဝင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ(၁ဝ)ရက္ေန႔အထိသည္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအ ေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးအ တြက္ လူထုအသိပညာေပးအစီစဥ္ မ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ၁၆ ရက္တာကာလျဖစ္သည္။ အခု ႏွစ္အတြက္ ၁၆ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ ”အိမ္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမၻာဆီ သုိ႔၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္း ဖက္မႈပေပ်ာက္ဖုိ႔ အမ်ဳိးသားမ်ား လည္းပါဝင္စုိ႔” ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ၁၆ ရက္တ လႈပ္ရွားမႈ လူထု အသိပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားမွာ ထာဝရဖဲႀကဳိးျဖဴ သံခ်ပ္ၿပဳိင္ပြဲ၊ လူထု အသိပညာေရး Flash Mob လႈပ္ရွားမႈ မ်ား၊ FM ေရဒီယုိမ်ားမွ အသံလႊင့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း မ်ားတြင္ ၁၆ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ လူ ထုအသိပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား လည္းပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ထာဝရဖဲႀကဳိးျဖဴ သံခ်ပ္ၿပဳိင္ပြဲကုိ ျမန္မာ့႐ုိးရာအႏုပညာ၏ ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ ျပည္သူလူထုအၾကားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈပ ေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ လူထုအသိပညာ ေပး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပုိမုိက်ယ္ျပန့္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ျမန္ မာ့႐ုိးရာအေမြအႏွစ္ျဖစ္သည့္ သံခ်ပ္ အႏုပညာရပ္အားတစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ ပ့ံပုိးေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၆ရက္တာလႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္း အဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ုံး၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထာဝရဖဲႀကဳိးျဖဴ သံခ်ပ္ၿပဳိင္ပြဲကုိ မႏၲေလးၿမဳိ႕ မေနာယမံကြင္းတြင္ ညေန ၅ နာရီမွ စတင္ကာ သံခ်ပ္(၈) ဖြဲ႕မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္ တြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ သံခ်ပ္ ၁၁ ဖြဲ႕မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ႏွင့္ ၁၆ ရက္တြင္လည္းေကာင္း ျပည္ သူ႕ရင္ျပင္တြင္ ေန႔စဥ္ ညေန ၅ နာရီ မွစတင္ကာ အသီးသီးယွဥ္ၿပဳိင္သြား ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လူထုအသိပညာေပး Flash Mob အစီ အစဥ္ကုိ ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ ကာလအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခုတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ၃ဝရက္တြင္ အင္းယားကန္ ေဘာင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ကမ္းနား တြင္လည္းေကာင္း က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

လင္းအကၡရာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*